XIV Konferencja „na szczycie” BRICS (22- 24.06.2022 r.)

Drukuj

Sylwester Szafarz  

BRICS w ofensywie

W ww. terminie odbyła się (po raz trzeci w trybie wirtualnym) XIV Konferencja „na szczycie” przywódców państw członkowskich Organizacji BRICS. Obradom przewodniczył Xi Jinping, prezydent ChRL, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego BRICS w mijającej jednorocznej kadencji. Konferencja odbywała się pod następującym hasłem: „Rozwijanie partnerstwa o wysokiej jakości w BRICS, wkraczanie do nowej ery w rozwoju globalnym”. Potencjał BRICS jest bardzo znaczny pod każdym względem, np.: ponad 40% ogółu ludzkości, 20% ŚPB i około 35% globalnej produkcji zbóż. Właśnie BRICS może odegrać pierwszorzędną rolę w ograniczaniu/likwidacji ubóstwa  na świecie. W „wiosce globalnej” (tzn. na obszarach wiejskich) wskaźnik ubóstwa wynosi teraz 17,2% ogółu ludzkości, czyli trzykrotnie więcej niż w miastach.
Obecnie powyżej 193 mln obywateli Ziemi cierpi wskutek niedożywienia/głodu. Oznacza to wzrost o 40 mln nieszczęśliwych osób w porównaniu do poprzedniej kulminacji głodu w roku 2020. Co więcej, prawie 1,2 mld ludzi w 70 krajach męczy się z powodu pandemii, braku żywności i źródeł energii oraz wskutek zadłużenia. Już 53 kraje potrzebują pilnej pomocy w ww. i innych dziedzinach. Tymczasem w ostatnim okresie łączna wartość eksportu krajów BRICS wzrosła do 19,8% wartości handlu światowego, a importu - do 16,4%. Zaś wolumen handlu pomiędzy państwami BRICS wzrasta (średnio) o 33,4%, osiągając przyrost o wartości 8,55 mld USD corocznie. W szczególności, systematycznie zwiększają się obroty handlowe w „trójkącie”: Chiny – Indie – Rosja. Wartość obrotów handlowych ChRL z pozostałymi państwami członkowskimi BRICS osiągnęła 490,5 mld USD w roku 2021.
W obliczu współczesnej niezwykle trudnej sytuacji globalnej BRICS stara się coraz bardziej aktywnie, innowacyjnie i efektywnie o rychłe odbudowanie gospodarstwa światowego (economic recovery), o utworzenie sprawnego wielostronnego systemu (mechanizmu) w tym celu, o sprostanie poważnym wyzwaniom i o rozwiązywanie bezprecedensowej kumulacji zaniedbań i problemów makro w dramatycznym niedorozwoju naszej cywilizacji. Liczne instancje i organy wyspecjalizowane BRICS pracują nieprzerwanie przez okrągły rok. Np. Nowy Bank Rozwoju (New Development Bank - NDB) finansuje 80 przedsięwzięć inwestycyjnych w krajach członkowskich na sumę 30 mld USD, przy czym Bank wyasygnuje dodatkowo na te cele jeszcze 30 mld USD do roku 2026 - z czego 40% będzie przeznaczone na łagodzenie przyczyn i efektów zmian klimatycznych. Zbudowana została nowa, funkcjonalna i bardzo nowoczesna siedziba tego Banku w Szanghaju.
Przebieg i wyniki analizowanej Konferencji oraz licznych poczynań praktycznych BRICS są dobitnym potwierdzeniem podejmowanych starań w dążeniu do poprawienia sytuacji globalnej pod każdym względem, do regeneracji i do ożywienia rozwoju oraz do niedopuszczenia do III wojny światowej. Znaczenie Konferencji jest tym większe, że odbywała się ona w kontekście znacznego pogorszenia sytuacji międzynarodowej i czterech groźnych kryzysów jednocześnie: pandemicznego, gospodarczego, społecznego i strategicznego. Znamienne, iż wątek wojny o Ukrainę nie pojawił się szerzej w rozważaniach konferencyjnych, poza raczej ogólniejszymi stwierdzeniami o potrzebie pokojowych i dyplomatycznych metod  rozwiązywania konfliktów i sporów międzynarodowych. Wojna o Ukrainę została określona jako „dzwonek alarmowy” dla całej ludzkości, a sankcje stosowane przez Zachód wobec Rosji i rozszerzanie sojuszów wojskowych uznano za niebezpieczne „stosowanie broni w gospodarce światowej” („weaponizing of the global economy” – w terminologii angielskiej). Prezydent Władimir Putin podziękował  pozostałym mocarstwom należącym do BRICS za ich sprzeciw wobec sankcji i innych „poczynań egoistycznych” Zachodu. Na Konferencji nie było żadnych głosów krytycznych wobec Rosji w kontekście wojny o Ukrainę.
W rzeczy samej, w ramach Konferencji funkcjonowały kolejno 3 odrębne fora, a mianowicie: forum przedsiębiorczości, na którym przemówienie (pod hasłem: „Dotrzymać kroku biegowi naszych czasów, aby kształtować lepszą przyszłość”) wygłosił Pan Prezydent Xi Jinping; - właściwa Konferencja „na szczycie” pod ww. tytułem oraz - dyskusja/dialog przywódców na wysokim szczeblu pod hasłem: „Stymulowanie rozwoju globalnego na rzecz nowej ery we wspólnej realizacji (ONZ-owskiej) Agendy 2030 ws. zrównoważonego rozwoju”. W tejże dyskusji/dialogu udział wzięli również, poza przywódcami 5 państw członkowskich BRICS (wiceprezydent Hamilton Mourao – ze strony brazylijskiej), także zaproszeni prezydenci 13 państw nieczłonkowskich, a mianowicie: Algierii, Argentyny, Egiptu, Indonezji, Iranu, Kazachstanu, Senegalu, Uzbekistanu, Kambodży, Etiopii, Fidżi, Malezji i Tajlandii. Niektóre z tych państw (np. Indonezja, Argentyna i in.) starają się o przystąpienie do analizowanej Organizacji w ramach lansowanej formuły BRICS+, której urzeczywistnienie dokona się zapewne już w niedługim czasie oraz o doskonalenie  współpracy na linii Południe - Południe i Południe - Północ.
W niniejszym opracowaniu przedstawiam jedynie i selektywnie, czyli w maksymalnie syntetycznym ujęciu, najważniejsze elementy obrad i postanowień Konferencji. Umiarkowany optymizm, obiektywizm i realizm znamionował jej obrady i wyniki. Natomiast całokształt ocen i decyzji najwyższego organu BRICS zawarty jest w załączniku do niniejszego opracowania, tzn. Deklaracji końcowej (w wersji angielskiej). Zapoznanie się z tym dokumentem zapewnia klarowny pogląd na samą Organizację BRICS oraz na jej działalność zmierzającą do przezwyciężania zjawisk kryzysowych, do uzdrowienia współczesnej nader niebezpiecznej sytuacji na świecie i do zapewnienia mu zrównoważonego rozwoju. Przemówienia przywódców analizuję w kolejności wynikającej z układu liter w nazwie BRICS, zaczynając od B = Brazylia. Bez wątpienia, najcenniejszy wkład merytoryczny do obrad wniósł Prezydent Xi Jinping, jako gospodarz, wygłaszając kluczowe przemówienia  o ważkim znaczeniu i ciężarze polityczno-programowym na ww. trzech forach Konferencji. Natomiast wszyscy pozostali przywódcy przemawiali raczej krótko i syntetycznie – głównie na Forum przedsiębiorców i na samej Konferencji „na szczycie”. Poniżej prezentuję najważniejsze treści zawarte w tych przemówieniach.

Przemówienia przywódców

B - Brazylia. Prezydent Jair Bolsonaro (i Wiceprezydent Hamilton Mourao, uczestniczący w Dyskusji/dialogu): Brazylia opowiada się za doskonaleniem współpracy finansowej i w sferze polityki makroekonomicznej, za swobodą i transparentnością w gospodarce, zamierza zwiększać swój udział w handlu międzynarodowym  oraz w działalności inwestycyjnej;  a także postuluje, jako priorytet, efektywne zacieśnianie współpracy gospodarczej BRICS z różnymi ugrupowaniami przedsiębiorców, szczególnie w energetyce i w inwestycjach, np., poprzez zawieranie porozumień dwustronnych między odpowiednimi podmiotami. W Brazylii rozszerza się sektor prywatny, zwiększa się inwestycje infrastrukturalne oraz ogranicza się restrykcje w gospodarce. Kraj ten oczekuje większego wsparcia ze strony Nowego Banku Rozwoju, który ma po temu coraz większy potencjał pomocowy.
Brazylia jest także zainteresowana rozwijaniem współpracy w badaniach kosmicznych (nota bene: Chiny umieściły już 499 sztucznych satelitów na orbitach;  Rosja - 169, Indie - 69; Brazylia - 13 i RPA - 3). Głównym partnerem gospodarczym Brazylii są Chiny, z którymi obroty handlowe osiągnęły wartość 130 mld USD w roku 2021, a inwestycje chińskie w Brazylii wynoszą, jak do tej pory, 80 mld USD. Zaś eksport brazylijski na rynek chiński obejmuje artykuły żywnościowe, szczególnie mięso (60 mln ton w roku 2021) i soję, ale również ropę naftową, rudę żelaza i pulpę. Strona brazylijska dostrzega nowe możliwości rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej, czemu ma sprzyjać, m.in., umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Brazylia przywiązuje też duże znaczenie do współpracy naukowo-technicznej oraz innowacyjnej i medycznej w ramach BRICS. Pozostałe kraje członkowskie tej Organizacji, szczególnie Chiny, udzieliły znacznej pomocy Brazylijczykom w zwalczaniu pandemii Covid-19. W sumie, Brazylia notuje dodatnie saldo w bilansie handlowym z Chinami, a ujemne – z USA! Ważne znaczenie ma fakt, iż BRICS umożliwia współpracę gospodarczą i inną „bez pośredników”, szczególnie w takich dziedzinach jak: finanse, handel, ochrona zdrowia, nauka i technika oraz zwalczanie przestępczości międzynarodowej (trans granicznej).
R - Rosja. Prezydent Władimir Putin podziękował władzom chińskim za zorganizowanie Konferencji oraz zaznaczył, iż dzięki funkcjonowaniu BRICS państwa członkowskie rozwijają i doskonalą współpracę we wszystkich sprawach globalnych i regionalnych oraz zwiększają swój prestiż, autorytet i wpływy na arenie międzynarodowej. Wszyscy razem dysponują wielkim potencjałem politycznym, ekonomicznym, naukowo-technicznym i ludzkim.  Słowem, „posiadamy wszystko, co niezbędne celem rozwijania współpracy dla budowania lepszego świata…”. Ważne i szczytne znaczenie ma nadrzędne hasło XIV Konferencji (j.w.). Wiadomo, że wyzwania przechodzą łatwo przez granice, w związku z czym powinniśmy dbać o znajdowanie wspólnych rozwiązań. Niezbędna jest uczciwa i wzajemnie korzystna współpraca, gdyż  problemy można rozwiązywać jedynie poprzez wspólne starania (wysiłki); bowiem przy pomocy źle pomyślanych (złośliwych) i samolubnych poczynań niektóre państwa stosujące mechanizmy (instrumenty) finansowe starają się przesuwać (przerzucać) własne błędy w polityce makroekonomicznej na resztę świata. W związku z tym i celem uzdrowienia sytuacji, obecnie świat potrzebuje BRICS-u jeszcze bardziej niż kiedykolwiek przedtem. W tym duchu Rosja opowiada się za rozszerzeniem ram (formatu) BRICS i za utworzeniem BRICS+.
I - Indie. Premier Shri Narendra Modi rozpoczął swoje przemówienie w dość oryginalny sposób, wyrażając podziękowanie pozostałym przywódcom za zorganizowanie w swoich krajach obchodów z okazji… Międzynarodowego Dnia Yogi  (21.06.2022.) – starożytnego ćwiczenia polegającego na łączeniu ducha i ciała oraz na stosownych medytacjach. Sam Premier N.M. uczestniczył w Indiach w tych ćwiczeniach w licznym gronie innych uczestników. Stwierdził on, że już po raz trzeci przywódcy mocarstw BRICS spotykają się na Konferencji „na szczycie” w trybie wirtualnym, poprzez video linki. Świadczy to o tym, że konsekwencje pandemii Covid-19 są nadal widoczne w polityce i w gospodarce światowej. Jednakowoż poprzez nasze wspólne wysiłki oraz ważne reformy instytucjonalne w BRICS przyczyniamy się do uzdrowienia sytuacji gospodarczej (recovery) i do zwiększania efektywności w funkcjonowaniu naszej Organizacji, szczególnie jej Nowego Banku Rozwoju (New Development Bank).
C - Chiny. Prezydent Xi Jinping, jak wspomniałem powyżej, wygłosił trzy ważne przemówienia, których treści powinien znać każdy człowiek interesujący się omawianą problematyką rozwoju Chin, działalności BRICS i ewolucji całego świata. Przemówienia te ilustrują dobitnie tok rozumowania i filozofię władz ChRL celem wyprowadzenia świata z obecnej zapaści dziejowej i wkroczenia na szlak zrównoważonego rozwoju.
1. Zacznijmy od przemówienia na Forum Przedsiębiorców: współczesny świat znajduje się w obliczu następujących wyzwań i alternatyw: pokój czy wojna; postęp czy regres; otwartość czy izolacja; współpraca czy konfrontacja? Niezbędne jest przeto zbudowanie wielobiegunowego (multilateral lub multipolar) systemu światowego, otwartej gospodarki globalnej, pomyślne urzeczywistnienie (obecnie zagrożonej) ONZ-owskiej Agendy 2030 ws. zrównoważonego rozwoju, zapewnienie stabilizacji i równowagi w globalizacji ekonomicznej, rozszerzanie wymiany społecznej (people-to-people exchanges) itp. BRICS ma bardzo ważną rolę do odegrania w tych dziedzinach. Prezydent Xi przedstawił, w tym kontekście, cztery ważne propozycje: - potrzeba solidarności i koordynacji w działaniach, aby wspólnymi siłami zachować pokój i ustabilizować rozwój. Historia uczy, że hegemonizm, polityka ugrupowań i konfrontacja między blokami nie prowadzi do pokoju i do bezpieczeństwa lecz do wojen i do konfliktów. Kryzys ukraiński jest dzwonkiem alarmowym dla wszystkich i dlatego wszyscy powinni bronić pokoju. Potrzebny jest więc nowy typ stosunków międzynarodowych, tak aby „światło pokoju docierało do wszystkich zakątków kuli ziemskiej”;
- obecna sytuacja wymaga zapewnienia zrównoważonego rozwoju świata, bowiem obecnie słabnie tempo i zasięg współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju, a przepaść pomiędzy Północą i Południem powiększa się. Kraje rozwinięte powinny, przeto, udzielać pomocy krajom rozwijającym się, szczególnie w dziedzinie gospodarki cyfrowej i zielonego rozwoju; -  należy wspólnie przezwyciężać trudności oraz rozwijać wzajemnie korzystną współpracę („win-win cooperation”) i koordynację poczynań politycznych. Sankcje działają jak bumerang i jako miecz obosieczny. Szkodliwe jest upolitycznianie gospodarki światowej i wykorzystywanie tego instrumentu jako broni (oręża) oraz nakładanie z uporem sankcji - z wykorzystaniem niegdysiejszej pozycji finansowej niektórych państw. Takie poczynania są szkodliwe dla wszystkich;
- konieczne jest także wspólne prowadzenie polityki otwarcia i integracji, a to celem poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Po zakończeniu „zimnej wojny” globalizacja gospodarcza ożywiła przepływ dóbr i kapitałów oraz wymianę technologii i zdobyczy cywilizacyjnych. Również otwarty i kompleksowy („inclusive”) świat będzie korzystny dla wszystkich. Póki co jednak, szkoda, że niektóre państwa odcinają się od innych krajów, zrywają łańcuchy dostaw i tworzą „swe małe zaściankowe podwórka ogrodzone wysokimi plotami”. Czynią tak ze szkodą dla globalizacji gospodarczej, która jest „niepowstrzymaną tendencją historyczną”. Bowiem nie sposób zahamować koła historii. Dlatego opowiadamy się za otwartością i kompleksowością, za wspólnymi korzyściami, za efektywnym usuwaniem wszelkich barier oraz za ukierunkowywaniem globalizacji we właściwą stronę. Służyć temu powinno utworzenie wielostronnego systemu handlu światowego pod auspicjami ŚOH (WTO). Tymczasem jednak BRICS stanowi ważną platformę współpracy dla krajów rozwijających się Ponadto, utworzona zostanie instytucja partnerska w BRICS w przedmiocie  nowej rewolucji przemysłowej. W przemówieniu tym, Prezydent Xi podał także ważną informację o tym, że XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin odbędzie się w II połowie 2022 r. i określi nowe perspektywy rozwojowe.
2. Przemówienie prezydenta Xi na otwarciu XIV Konferencji „na szczycie”; tytuł przemówienia: „Partnerstwo o wysokiej jakości i nowy szlak BRICS”. Oceniając dorobek BRICS w ciągu minionych 16 lat, mówca posłużył się znanym chińskim powiedzeniem: „szczere złoto wytrzyma nawet próbę ognia”. Także to przemówienie zostało ujęte w czterech punktach: - istnieje potrzeba umacniania solidarności, zachowania pokoju światowego i uspokojenia sytuacji oraz wyeliminowania pozostałości „zimnej wojny” i polityki „z pozycji siły”, a także przeciwstawiania się tradycyjnym i nietradycyjnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Niektóre państwa usiłują rozszerzać sojusze wojskowe w dążeniu do zapewnienia sobie absolutnego bezpieczeństwa, nasilać konfrontację międzyblokową zmuszając inne kraje do opowiedzenia się po tej czy po innej stronie oraz zmierzają do jednostronnej dominacji kosztem praw i interesów tych krajów. Takie poczynania powodują jedynie większe turbulencje (wstrząsy) i brak poczucia bezpieczeństwa. W związku z tym Chiny wystąpiły z Inicjatywą ws. Bezpieczeństwa Światowego (Global Security Initiative) w przekonaniu, że ludzkość stanowi niepodzielną wspólnotę bezpieczeństwa  i że dialog powinien przeważać nad konfrontacją, partnerstwo nad sojuszami a wzajemnie korzystna współpraca nad taktyką sumy-zero (nota bene: taktyka ta zakłada, iż straty jednej strony powinny być równe korzyściom drugiej strony);
- konieczne jest szersze rozwijanie współpracy międzynarodowej i wspólne przezwyciężanie istniejących trudności tym bardziej, że połączenie efektów pandemii Covid-19 i wojny ukraińskiej spowodowało zakłócenie produkcji przemysłowej i zerwanie łańcuchów zaopatrzenia oraz wzrost cen surowców i osłabienie międzynarodowego systemu walutowego i finansowego. Ale „chaos może też generować zmiany (na lepsze)”. Wiele zależy przy tym od efektywności uporania się z kryzysem. W tym świetle, inicjatywy BRICS zmierzają do sprostania istniejącym wyzwaniom, szczególnie w zakresie naprawienia zerwanych łańcuchów zaopatrzenia, niezbędnego zmniejszenia ubóstwa, doskonalenia współpracy w dziedzinie rolnictwa, energetyki, logistyki i in. oraz konsolidacji potencjału bankowo-finansowego BRICS. Ważne znaczenie ma także ożywienie i zwiększenie efektywności poczynań w zakresie realizacji zadań wynikających z Agendy 2030 ws. zrównoważonego rozwoju;
- należy stosować innowacje i poprawiać jakość współpracy w ramach nowej (nowoczesnej) gospodarki z użyciem danych makro (big data) i sztucznej inteligencji oraz doskonalić zarządzanie globalnymi sprawami z zakresu nauki i techniki. We wszystkich tych dziedzinach zauważalna jest już poprawa w łonie BRICS. Trzeba też stosować metody otwartości i kompleksowości oraz gromadzić zbiorową wiedzę (mądrość). „Państwa członkowskie BRICS nie są skupione w jakimś zamkniętym klubie lub w ekskluzywnym kręgu lecz stanowią one jedną wielką rodzinę popierającą się nawzajem i działającą na zasadach partnerskich na rzecz wzajemnie korzystnej współpracy”. Jeszcze w roku 2017 w Xiamen (Chiny) prezydent Xi zaproponował rozszerzenie formuły współpracy Organizacji do formatu BRICS+, co jest pomyślnie realizowane i stanowi już nowy przykład współpracy na linii Południe - Południe. Bowiem wiele państw zgłosiło gotowość do wstąpienia do BRICS-u. Prowadzone są obecnie rozmowy  i dyskusje na temat rozszerzenia - z myślą o tym, aby państwa podobnie myślące jak członkowie BRICS mogły przystąpić do tej Organizacji już w niedługim czasie.
3. Przemówienie podczas Dyskusji/dialogu na najwyższym szczeblu pod hasłem: „Tworzenie partnerstwa o wysokiej jakości w Nowej Erze rozwoju globalnego”:  tylko poprzez stały (ciągły) rozwój możliwe będzie zapewnienie lepszych warunków życia obywatelom oraz stabilności społecznej. Pandemia Covid-19 zniszczyła (zaprzepaściła) wyniki rozwoju z całych dziesięcioleci. Także w tym przemówieniu prezydent Xi uwypuklił cztery kardynalne punkty (wymagania), a mianowicie: - celowość i konieczność budowania konsensusu międzynarodowego na rzecz promowania (stymulowania) rozwoju; - wspólne tworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwoju; - poszukiwanie nowych sił motorycznych rozwoju; - zapewnienie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. Prezydent Xi zapewnił, że Chiny będą wspierać nadal współpracę na linii Południe-Południe, już przeznaczywszy na te cele 3 mld USD, do których dodadzą jeszcze 1 mld USD.
S - (South Africa = RPA). Prezydent Cyril Ramaphosa: nastały bardzo niepewne czasy w rozwoju naszej cywilizacji. Pandemia Covid-19 spowodowała niszczycielskie skutki  (devastating effects) dla niej. RPA opowiada się za tym, aby wszyscy ludzie mieli godziwy udział i równe możliwości w rozwoju. Nasza walka z pandemią wykazała, jak wiele możemy wspólnie uczynić - jako BRICS. Ale reszta krajów świata, poza BRICS, nie ma równego dostępu do szczepionek. Dlatego też zasadny jest apel o umożliwienie ich zakupów, szczególnie dla Afryki. Niezbędne jest także  szersze rozwijanie wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi BRICS, szczególnie w dziedzinie inwestycji i turystyki, żeby w ten sposób stymulować uzdrowienie (recovery) gospodarki światowej. Poczynania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych na świecie nie są jeszcze odpowiednie i wystarczające. RPA opowiada się także za pokojowym rozwiązywaniem sporów i konfliktów, co wymaga, m.in., zdemokratyzowania procesów decyzyjnych w ONZ. Mówca podkreślił duże znaczenie Dyskusji/dialogu zorganizowanego w ramach XIV Konferencji „na szczycie” BRICS.

Deklaracja końcowa

Jest to fundamentalny dokument o dużym znaczeniu faktograficznym, analitycznym i programowym dotyczący nie tylko BRICS-u, ale również sytuacji światowej w najważniejszych dziedzinach. Stanowi on znakomite odzwierciedlenie i uogólnienie treści obrad XIV Konferencji „na szczycie” - z analizą i oceną sytuacji w niedawnej przeszłości i w teraźniejszości oraz z wytyczeniem zadań na przyszłość. Deklaracja składa się z 75 punktów merytorycznych ugrupowanych w preambule i w siedmiu rozdziałach monotematycznych. Oto one: 1. Umacnianie i reformowanie zarządzania sprawami globalnymi; 2. Solidarna współpraca w walce Covid-19; 3. Zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa; 4. Promowanie odnowy gospodarczej; 5. Przyspieszenie realizacji Agendy 2030 ws. zrównoważonego rozwoju; 6. Rozszerzanie wymiany społecznej (międzyludzkiej); 7. Rozwój instytucjonalny (BRICS).
W załączniku do niniejszego opracowania przedstawiony jest pełny tekst Deklaracji (w języku angielskim). Uważam jednak za stosowne ukazanie w tym miejscu tylko najważniejszych elementów tego dokumentu ( w ww. kolejności) - chociażby z uwagi na usatysfakcjonowanie Czytelników nie znających języka angielskiego. Oto zbiór tych elementów: ad.1. Uczestnicy Konferencji wyrazili uznanie dla BRICS z powodu wyników osiągniętych w minionych 16 latach oraz podkreślili znaczenie dalszego umacniania solidarności i współpracy, szczególnie gospodarczej, w dziele zachowania pokoju i bezpieczeństwa, w wymianie społecznej, w ochronie zdrowia oraz w poczynaniach zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Ważne znaczenie ma poparcie BRICS dla multilateralizmu (wielobiegunowości), dla odgrywania głównej roli w świecie przez ONZ - z jednoczesnym doskonaleniem reform systemowych, trybu podejmowania decyzji w sprawach globalnych oraz zwiększenia udziału krajów rozwijających się, szczególnie afrykańskich, w tym procesie.
ONZ i jej główne organy, szczególnie Rada Bezpieczeństwa, wymagają pilnych i kompleksowych reform. Konieczne jest zwiększenie efektywności poczynań, zwłaszcza poprzez modernizację, innowacje i kompleksowe rozwiązania, na rzecz zrównoważonego rozwoju. To samo dotyczy umacniania pokoju i bezpieczeństwa, rozwoju społeczno-gospodarczego, zwalczania terroryzmu, prania brudnych pieniędzy, dziedziny cyber ataków, tzw. infodemii (infodemics) oraz fałszywych informacji (tzw. fake news). Pokój i bezpieczeństwo globalne i regionalne, rozwój społeczno-gospodarczy oraz system ochrony praw człowieka powinny służyć ludziom. Konferencja podkreśliła duże znaczenie G20 w sprawach globalnych oraz WTO (World Trade Organization) w dziele budowania wielostronnego systemu handlu światowego oraz otwartej gospodarki międzynarodowej.
Ad.2. Pandemia Covid-19 wyrządziła wielkie szkody sprawie rozwoju na świecie i pogłębiła przepaść pomiędzy Północą i Południem Naprawienie tych strat jest obowiązkiem wszystkich państw i narodów świata; BRICS będzie nadal aktywnie uczestniczyć w walce z pandemią  i z jej negatywnymi konsekwencjami. Konferencja wyraziła poparcie dla WHO (World Health Organization = Światowa Organizacja Zdrowia) oraz zaapelowała o zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości szczepionek dla krajów rozwijających się, szczególnie w Afryce.
Ad. 3. Kardynalne znaczenie ma poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw oraz pokojowe rozwiązywanie sporów i konfliktów metodami dialogu i konsultacji. Wyrażono poparcie dla propozycji wznowienia rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą, dla zapewnienia pomocy humanitarnej obywatelom oraz dla przywrócenia pokoju, bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju. Wydarzenia na Ukrainie stanowią dzwonek alarmowy z powodu postawy i sankcji stosowanych przez Zachód (nota bene: Prezydent Xi stwierdził na Konferencji, iż Zachód nadużywa sankcji celem utrzymania swych skłonności hegemonistycznych; zaś Prezydent Putin ocenił, iż Rosja pominie /obejdzie owe sankcje i zbliży się jeszcze bardziej, szczególnie z Chinami, z Indiami i z Brazylią. Z kolei, czasopismo „Global Times” oceniło, iż G7 uosabia „zimną wojnę”, XX wiek, a BRICS XXI wiek i zaproponowało zastąpienie dolara inną walutą, np. juanem (?) w rozliczeniach międzynarodowych.
W Deklaracji jest także mowa o sytuacji w poszczególnych regionach i krajach świata, np., w Afganistanie. Podkreślono znaczenie walki z terroryzmem oraz uwolnienie tego kraju od plagi (zmory) narkotykowej. Sprawa kwestii nuklearnej w Iranie powinna być uregulowana pokojowo i na drodze dyplomatycznej. Trzeba przeprowadzić całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego oraz przywrócić pokój i stabilizację na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Wyrażono poparcie w tym przedmiocie dla starań Unii Afrykańskiej. Za kardynalną sprawę uznano umocnienie i usprawnienie systemu kontroli zbrojeń, rozbrojenia nuklearnego i nierozprzestrzeniania broni (masowej zagłady?). Wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec wyścigu zbrojeń w kosmosie oraz wolę zwalczania terroryzmu we wszystkich jego postaciach i penetracji terrorystów poprzez granice państw, wchodzenie terrorystów do sieci finansowych i do rajów podatkowych. W Deklaracji podkreślono ważne znaczenie międzynarodowej współpracy antyterrorystycznej oraz zwalczania korupcji i handlu narkotykami.
Ad. 4. Niezbędne jest poprawienie koordynacji między państwami w sferze polityki makroekonomicznej oraz doskonalenie współpracy w sferze gospodarki cyfrowej, która dobrze służy sprawie odnowy (uzdrowienia) gospodarki światowej. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma rychłe przechodzenie do zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W Deklaracji wyrażono uznanie dla poczynań NBR za całokształt jego działalności, w ramach której uruchomiono także oddział Banku w Indiach. Wzrasta rola inwestycji infrastrukturalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. BRICS stara się wydajnie o zwiększanie swego udziału w Nowej Rewolucji Przemysłowej oraz w poszukiwaniach nowych możliwości rozwoju. Zaś bezpieczeństwo energetyczne i optymalne zatrudnienie odgrywa coraz większą rolę w realizacji celów i zadań wynikających z Agendy 2030.
Ad. 5. Pandemia spowodowała poważne straty gospodarcze i utrudniła realizację zadań wynikających z ww. Agendy. Jednakowoż mocarstwa członkowskie BRICS potwierdzają swoją wolę i determinację w dążeniu do osiągnięcia jej wyznaczonych celów w trzech głównych płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i ekologicznej. W szczególności, niezbędne jest doskonalenie współpracy międzynarodowej w łagodzeniu i w eliminowaniu zmian klimatycznych, w zwalczaniu ubóstwa i w ograniczaniu emisji gazów przemysłowych do atmosfery. Tendencja spadkowa w gospodarce wynikająca z pandemii Covid-19 i z innych zjawisk kryzysowych potrwa dłużej w krajach rozwijających się niż w innych państwach. W Deklaracji wyrażono sprzeciw wobec praktyk dyskryminacyjnych w handlu międzynarodowym i wezwano ponownie do likwidacji barier i przeszkód w nim istniejących. Z uwagi na fakt, że państwa BRICS produkują łącznie ponad 1/3 łącznego wolumenu żywności na świecie, znacznie wzrasta rola tej Organizacji w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ludzkości. Ponadto, BRICS - jako całość -  będzie intensyfikować swą współpracę w branży kosmicznej i w walce przeciwko klęskom żywiołowym.  
Ad. 6. Rozwijająca się wymiana społeczna w BRICS (people-to-people exchanges) sprzyja lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, umacnianiu przyjaźni i rozwojowi współpracy między narodami, szczególnie w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty, sportu, mediów oraz kontaktów między organizacjami studenckimi i młodzieżowymi. Przewiduje się zorganizowanie konferencji „na szczycie” młodzieży z państw BRICS (BRICS Youth Summit). Kluczowe znaczenie ma także regeneracja współpracy w dziedzinie turystyki międzynarodowej.
Ad. 7. Notuje się widoczny postęp w dziedzinie udoskonaleń instytucjonalnych w łonie BRICS. Ale dalsze zmiany na lepsze i określenie priorytetów w tej sferze są niezbędne. Kontynuowane będą rozmowy i dyskusje nt. możliwości rozszerzenia ram członkowstwa BRICS.
Uczestnicy XIV Konferencji wyrazili podziękowanie władzom ChRL za jej zorganizowanie i za przewodniczenie Organizacji w minionej kadencji. Postanowili także, że przewodnictwo obejmie następnie RPA oraz że XV Konferencja „na szczycie” BRICS odbędzie się w tym kraju, w roku 2023.

Zakończenie i wnioski

Od samego początku istnienia BRICS analizuję wnikliwie rozwój tej Organizacji i najważniejsze wydarzenia w nim występujące. Mam, jak się wydaje, wystarczająco pogłębione i szerokie spojrzenie na ewolucję tej unikalnej Organizacji światowej, której nieprzyjaciele prorokowali upadek od dawien dawna. Proroctwa te nie spełniły się ani na jotę; wręcz przeciwnie, mamy obecnie do czynienia z bezprecedensowym procesem umacniania BRICS, tak ważnym w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej oraz ze znacznym zwiększaniem jej roli i z umacnianiem pozycji w świecie. Świadectwem tego niech będzie, np., wola polityczna i chęć materialna wielu innych państw w sprawie przystąpienia do BRICS. Co więcej, neoliberalny, egoistyczny i zdemoralizowany Zachód, na czele z USA, który doprowadził do poczwórnego groźnego kryzysu na świecie (pandemicznego, gospodarczego, społecznego i strategicznego) nie jest w stanie wyzwolić ludzkości z odmętów owego kryzysu i wprowadzić ją na drogę ustabilizowanego, spokojnego i zrównoważonego rozwoju - w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i współpracy.
Jestem wszakże przeświadczony, że te słuszne i dalekosiężne cele można będzie osiągnąć dzięki twórczym inicjatywom i walnemu udziałowi BRICS, choć mam świadomość, że „dziki Zachód” tak łatwo nie ustąpi pola i nadal będzie dążył do panowania nad światem – w duchu hegemonizmu, unilateralizmu i militaryzmu. W tej sytuacji dobrze się stało, że XIV Konferencja „na szczycie” BRICS, którą uważam za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tej Organizacji,  ukazała ludzkości drogę i tryb wyjścia z bagna kryzysowego oraz wkroczenia na szlak zrównoważonego i pokojowego rozwoju. Ważne jest także to, iż XIV Konferencja poprzedziła niektóre wydarzenia sponsorowane przez Zachód, a mianowicie: G7 w Garmisch Partenkirchen i szczyt NATO w Madrycie. Dzięki temu obywatele Eurazji i całego świata mogą porównać i ocenić różnice występujące  między  nader destruktywnymi, irracjonalnymi i wręcz wojowniczymi stanowiskami zachodnimi oraz konstruktywnymi, racjonalnymi i pokojowymi  uchwałami, propozycjami i poczynaniami BRICS.
Organizacja ta przedstawiła właśnie kompleksowy program na rzecz rozwoju i pokoju dla wszystkich ludzi w Nowej Erze, a Zachód odpowiedział słowami wrogości i wojowniczości. Np. na madryckim szczycie NATO, w czerwcu 2022 r., wprowadzono zasadnicze zmiany w doktrynie militarnej, określając Rosję, jako głównego wroga i główne zagrożenie oraz zapowiedziano udzielanie pomocy Ukrainie „tak długo, jak długo będzie istnieć taka potrzeba”. Rosję potępiono w najostrzejszych słowach, domagając się wycofania jej wojsk z Ukrainy i natychmiastowego zaprzestania wojny. W podobnej tonacji przebiegały, poprzedzające szczyt NATO, obrady ugrupowania G7 w Garmisch Partenkirchen, w Bawarii,  Parole, parole parole…; jednocześnie wydarzeniem bez precedensu w praktyce NATO-wskiej jest określenie Chin mianem „wyzwania strategicznego” („strategic challenge”) zarówno dla NATO jak i dla ładu międzynarodowego. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, nie omieszkał zauważyć jednak, że występuje „systemowa konkurencja ze strony tych, którzy zagrażają naszym interesom, łącznie z Chinami oraz że wojna o Ukrainę, sankcje zachodnie itp. przyczyniają się do umocnienia partnerstwa rosyjsko-chińskiego. Wypowiedzi J.S. spowodowały natychmiastową i ostrą reakcję ze strony chińskich czynników oficjalnych, z podkreśleniem faktu, że „Tajwan nie jest państwem tak jak Ukraina…”).
Również w co bardziej świadomych i odpowiedzialnych kręgach intelektualnych, opiniotwórczych i społecznych na Zachodzie (nazwijmy to tak) dają się słyszeć coraz częściej ciekawe głosy dotyczące, np., zaprzestania przelewu krwi i destrukcji Ukrainy oraz pokojowego uregulowania konfliktu. Swoistą wściekliznę wśród decydentów zachodnich i ukraińskich wywołała, zwłaszcza, wypowiedź papieża Franciszka o tym, że powodem rosyjskiej napaści na Ukrainę było „szczekanie przez NATO pod drzwiami Rosji” (por. wywiad dla „Corriere Della Sera” z dnia 03.05.2022 r.) i stwierdzenie Jego Świątobliwości, że „wszyscy jesteśmy winni” oraz  liczne apele o zaprzestanie dostaw broni dla Ukrainy i o pokojowe uregulowanie konfliktu.
Szerokim echem w świecie odbiła się także publikacja dwóch wybitnych dziennikarzy niemieckich, Stefana Austa i Adriana Geigesa (w „Die Welt” z dnia 26.06.2022 r.) o tym, że Ukraina nie wygra wojny i że sojusz antyzachodni w świecie jest coraz silniejszy. Artykuł ukazał się pod wymownym i wiele mówiącym tytułem: „Ein antiwestlicher Block entsteht, so maechtig wie noch nie” („Blok antyzachodni staje się coraz silniejszy jak nigdy dotąd”). Poza wszystkim, BRICS dysponuje rosnącym potencjałem w świecie uzupełnianym przez inne instytucje pokrewne (np. Nowy Szlak Jedwabny, G16+1, Belt & Road Initiative i in.). Co więcej – łączna liczba ludności BRICS wynosi ponad 3 mld obywateli, a liczba mieszkańców państw G7 = 771 mln osób. Jeszcze jeden przykład medialny: także niemieckie czasopismo „Die Zeit” (z końca czerwca 2022 r.) opublikowało apel (pt.: „O natychmiastowe zawieszenie broni”) podpisany przez ok. 20 wybitnych osobistości z RFN (i nie tylko) stwierdzający, że zwycięstwo Ukrainy jest nierealne, że należy wstrzymać pomoc militarną dla niej i rozpocząć niezwłocznie rokowania pokojowe. (Nota bene: wśród sygnatariuszy figuruje prof. Jeffrey Sachs, „pupilek” Polaków, promotor i dyrygent poronionych reform neoliberalnych w RP (tzw. „balcerowicz Balcerowicza”).
Społeczność międzynarodowa ma już serdecznie dosyć natrętnych dywagacji nt. wojny o Ukrainę, fake newsów, towarzyszącej temu wojny medialnej i ogłupiana ludzi. Obawiają się oni, że może doprowadzić to do III wojny światowej, tym bardziej że NATO/USA podszczypuje Chiny coraz bardziej (w podteście kwestia tajwańska). W tej złożonej i niezwykle niebezpiecznej sytuacji międzynarodowej zaprezentowane w opracowaniu programy i działania BRICS napawają nadzieją, że najgorszego uda się uniknąć oraz że nasza cywilizacja może przezwyciężyć współczesne monstrualne trudności i wkroczyć na drogę pokojowego rozwoju i lepszej wspólnej przyszłości dla wszystkich ludzi. Oby!

Sylwester Szafarz


 

XIV BRICS Summit Beijing Declaration

Preamble
1. We, the Leaders of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of China and the Republic of South Africa held the XIV BRICS Summit under the theme "Foster High-quality BRICS Partnership, Usher in a New Era for Global Development" on 23-24 June 2022.
2. We recall that in the past 16 years, upholding the BRICS spirit featuring mutual respect and understanding, equality, solidarity, openness, inclusiveness, and consensus, BRICS countries have strengthened mutual trust, deepened intra-BRICS mutually beneficial cooperation, and closer people-to-people exchanges, which has led to a series of significant outcomes. We reiterate the importance of further enhancing BRICS solidarity and cooperation based on our common interests and key priorities, to further strengthen our strategic partnership.
3. We are glad to note that despite the COVID-19 pandemic and other challenges, BRICS countries in 2022 have jointly continued enhancing solidarity and deepening cooperation on, inter alia, economy, peace and security, people-to-people exchanges, public health, and sustainable development by holding a series of meetings and activities, and contributed to tangible outcomes of BRICS cooperation.
4. We welcome the High-level Dialogue on Global Development at this Summit as a testimony to the open and inclusive nature of BRICS Partnership including BRICS Outreach/BRICS Plus cooperation. We look forward to the Dialogue injecting new impetus to strengthen international cooperation and solidarity on implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Strengthening and Reforming Global Governance
5. We reiterate our commitment to multilateralism through upholding international law, including the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations as its indispensable cornerstone, and to the central role of the United Nations in an international system in which sovereign states cooperate to maintain peace and security, advance sustainable development, ensure the promotion and protection of democracy, human rights and fundamental freedoms for all, and promoting cooperation based on the spirit of mutual respect, justice and equality.
6. Recalling the BRICS Joint Statement on Strengthening and Reforming the Multilateral System adopted by our Foreign Ministers in 2021 and the principles outlined therein, we agree that the task of strengthening and reforming multilateral system encompasses the following:
-Making instruments of global governance more inclusive, representative and participatory to facilitate greater and more meaningful participation of developing and least developed countries, especially in Africa, in global decision-making processes and structures and make it better attuned to contemporary realities;
-Being based on inclusive consultation and collaboration for the benefit of all, while respecting sovereign independence, equality, mutual legitimate interests and concerns to make the multilateral organizations more responsive, effective, transparent and credible;
-Making multilateral organizations more responsive, effective, transparent, democratic, objective, action-oriented, solution-oriented and credible, so as to promote cooperation in building international relations based on the norms and principles of international law, and the spirit of mutual respect, justice, equality, mutual beneficial cooperation and realities of the contemporary world;
-Using innovative and inclusive solutions, including digital and technological tools to promote sustainable development and facilitate affordable and equitable access to global public goods for all;
-Strengthening capacities of individual States and international organizations to better respond to new and emerging, traditional and non-traditional challenges, including those emanating from terrorism, money laundering, cyber-realm, infodemics and fake news;
-Promoting international and regional peace and security, social and economic development, and preserve nature's balance with people-centered international cooperation at its core.
7. We recall the UNGA Resolution 75/1 and reiterate the call for reforms of the principal organs of the United Nations. We recommit to instill new life in the discussions on reform of the UN Security Council and continue the work to revitalize the General Assembly and strengthen the Economic and Social Council. We recall the 2005 World Summit Outcome document and reaffirm the need for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view to making it more representative, effective and efficient, and to increase the representation of the developing countries so that it can adequately respond to global challenges. China and Russia reiterated the importance they attach to the status and role of Brazil, India and South Africa in international affairs and supported their aspiration to play a greater role in the UN.
8. We appreciate the role of India and Brazil as members of the UN Security Council for 2021-2022 and 2022-2023 respectively. The presence of four BRICS countries in the UN Security Council provides an opportunity to further enhance the weight of our dialogue on issue of international peace and security and for continued cooperation in areas of mutual interest, including through regular exchanges amongst our permanent Mission to the United Nations and in other international fora.
9. We reiterate the need for all countries to cooperate in promoting and protecting human rights and fundamental freedoms under the principles of equality and mutual respect. We agree to continue to treat all human rights including the right to development in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis. We agree to strengthen cooperation on issues of common interests both within BRICS and in multilateral fora including the United Nations General Assembly and Human Rights Council, taking into account the necessity to promote, protect and fulfil human rights in a non-selective, non-politicised and constructive manner and without double standards. We call for the respect of democracy and human rights. In this regard, we underline that they should be implemented on the level of global governance as well as at national level. We reaffirm our commitment to ensuring the promotion and protection of democracy, human rights and fundamental freedoms for all with the aim to build a brighter shared future for the international community based on mutually beneficial cooperation.
10. We stress that global economic governance is of critical importance for countries to ensure sustainable development and recall further our support for broadening and strengthening the participation of emerging markets and developing countries (EMDCs) in the international economic decision-making and norm-setting processes. We reiterate our support for G20's leading role in global economic governance and underline that G20 shall remain intact and respond to current global challenges. We call upon the international community to foster partnerships while underlining that it is imperative to strengthen macro-policy coordination in driving the world economy out of the crisis and shaping a strong, sustainable, balanced and inclusive post-pandemic economic recovery. We urge major developed countries to adopt responsible economic policies, while managing policy spillovers, to avoid severe impacts on developing countries.
11. We reaffirm our support for an open, transparent, inclusive, non-discriminatory and rules-based multilateral trading system, as embodied in the World Trade Organization(WTO). We will engage constructively to pursue the necessary WTO reform to build an open world economy that supports trade and development, preserve the pre-eminent role of the WTO for setting global trade rules and governance, supporting inclusive development and promoting the rights and interests of its members, including developing members and LDCs. We recognize that special and differential treatment as established in WTO rules is a tool to facilitate the achievement of WTO objectives with respect to economic growth and development. We call upon all WTO members to avoid unilateral and protectionist measures that run counter to the spirit and rules of the WTO. We emphasize the top priority and urgency of launching the selection process of the Appellate Body members to restore the binding two-tier multilateral dispute settlement mechanism. We agree that the Appellate Body crisis should be resolved without further delay and should not be linked with other issues. We endorse BRICS Statement on Strengthening the Multilateral Trading System and Reforming the WTO. We commend the successful conclusion of MC12 that underscores the value of multilateralism. We encourage WTO members to sustain momentum and achieve further meaningful outcomes by MC13.
12. We reaffirm our commitment to maintaining a strong and effective Global Financial Safety Net with a quota-based and adequately resourced IMF at its center. We call for the timely and successful completion of the 16th General Review of Quotas by 15 December 2023, to reduce the IMF's reliance on temporary resources, to address under-representation of emerging markets and developing countries (EMDCs) for their meaningful engagement in the governance of IMF and protect the voice and quota shares of the poorest and smallest members. We welcome progress on voluntary channeling of Special Drawing Rights (SDRs) from countries with strong external positions to support countries most in need, as well as the IMF's decision to establish the Resilience and Sustainability Trust (RST). We look forward to early operationalization of the RST.
13. We note that the COVID-19 pandemic has caused serious shock and hardship to humanity, unbalanced recovery is aggravating inequality across the world, the global growth momentum has weakened, and the economic prospects have declined. We are concerned that global development is suffering from severe disruption, including the widening North-South development gap, divergent recovery trajectories, pre-existing developmental fault-lines and a technological divide. This is posing huge challenges to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development as economic and health scarring, particularly for EMDCs, is projected to persist beyond the current pandemic. We urge major developed countries to adopt responsible economic policies, while managing policy spillovers, to avoid severe impacts on developing countries. We encourage multilateral financial institutions and international organizations to play a constructive role in building global consensus on economic policies and preventing systemic risks of economic disruption and financial fragmentation. We welcome the actions to accelerate the progress towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Working in Solidarity to Combat COVID-19
14. We reiterate that it was imperative to ensure the availability of safe, efficacious, accessible and affordable diagnostics, medicines, vaccines and essential medical products to people from different countries especially developing countries, and equitable distribution of vaccines and expeditious vaccination, to fill the immunization gap globally. We support the leading role of the WHO in combating the pandemic, as well as acknowledge initiatives such as the COVAX and the ACT-A. We recognize the importance of the discussions in the WTO on relevant IP waiver proposals, as well as capacity building and strengthening local production of vaccines and other health tools, especially in developing countries. We stress the need to continue to strengthen the cooperation on testing methods, therapeutic, research, production and recognition of vaccines, the research on their efficacy and safety in light of new variants of COVID-19 virus and recognition of national document of vaccination against COVID-19 and respective testing, especially for purpose of international travel.
15. We reaffirm our commitment to multilateralism and continue to support World Health Organization (WHO) to play the leading role in the global health governance, while supporting other UN relevant agencies' activities. The BRICS countries will strengthen technical multilateral cooperation aimed at enhancing capacities in the fields of responding to major public health emergencies, Universal Health Coverage (UHC), vaccine research and development, prevention & therapeutic health care and digital health systems. We agree to deepen existing cooperation through establishing closer cooperation ties among BRICS health institutions and exploring opportunities for joint collaborative projects in the health sector.
16. We welcome the convening of the BRICS High-Level Forum on Traditional Medicine.
17. We stress that BRICS countries should be better prepared for COVID-19 and future public health emergencies, and enhance exchanges and cooperation on public health emergency alert, pandemic prevention preparedness and response, and best practices in medical treatment. We welcome the virtual launch of the BRICS Vaccine Research and Development Center and commend the "Initiative on Strengthening Vaccine Cooperation and Jointly Building a Defensive Line against Pandemic". We welcome the participation of other countries, especially EMDCs, in the Center to upgrade capacity for controlling and preventing infectious diseases. We support and emphasize the urgent need for the establishment of the BRICS Integrated Early Warning System for preventing mass infectious diseases risks in accordance with the International Health Regulations (2005) and the WHO's Global Outbreak Alert and Response Network, and emphasize that BRICS countries should jointly take proactive and effective measures to prevent and reduce the risk of cross-border transmission of infectious diseases and contribute to improving global health.
18. We support continuing to hold the BRICS TB Research Network Meetings, which will contribute to achieving the WHO goal of ending TB by 2030. We support the early signing of the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Regulation of Medical Products for Human Use among our drug regulatory authorities and welcome the holding of a BRICS Seminar of Officials and Experts in Population Development in the second half of 2022.
19. We call on international agencies and philanthropists to procure vaccines and boosters from manufacturers in developing countries, including in Africa, to ensure that the manufacturing capabilities being developed are retained. This is critical to build health system resilience and preparedness for emerging variants and any future health emergencies including pandemics. In this context access to diagnostics and therapeutics is essential to adopt quality and affordable medical countermeasures and develop overall surveillance capabilities.

Safeguarding Peace and Security
20. We welcome the BRICS Joint Statement on "Strengthen BRICS Solidarity and Cooperation, Respond to New Features and Challenges in International Situation" adopted by our Foreign Ministers on 19 May 2022, and the 12th Meeting of BRICS National Security Advisers and High Representatives on National Security, held on 15 June 2022, and commend their fruitful discussions on various strategic issues.
21. We commit to respect the sovereignty and territorial integrity of all States, stress our commitment to the peaceful resolution of differences and disputes between countries through dialogue and consultation, support all efforts conducive to the peaceful settlement of crises.
22. We have discussed the situation in Ukraine and recall our national positions as expressed at the appropriate fora, namely the UNSC and UNGA. We support talks between Russia and Ukraine. We have also discussed our concerns over the humanitarian situation in and around Ukraine and expressed our support to efforts of the UN Secretary-General, UN Agencies and ICRC to provide humanitarian assistance in accordance with the basic principles of humanity, neutrality and impartiality established in UN General Assembly resolution 46/182.
23. We strongly support a peaceful, secure and stable Afghanistan while emphasizing the respect for its sovereignty, independence, territorial integrity, national unity and non-interference in its internal affairs. We emphasize the need for all sides to encourage the Afghanistan authorities to achieve national reconciliation through dialogue and negotiation, and to establish a broad-based and inclusive and representative political structure. We reaffirm the significance of relevant UNSC resolutions. We emphasize that the Afghan territory not to be used to threaten or attack any country or to shelter or train terrorists, or to plan to finance terrorist acts, and reiterate the importance of combating terrorism in Afghanistan. We call on the Afghanistan authorities to work towards combating drug-related crime to free Afghanistan from the scourge of drugs. We stress the need to provide urgent humanitarian assistance to the Afghan people and to safeguard the fundamental rights of all Afghans, including women, children, and different ethnic groups.
24. We reiterate the need to resolve the Iranian nuclear issue through peaceful and diplomatic means in accordance with the international law, and stress the importance of preserving the JCPOA and the UNSCR 2231 to international non-proliferation as well as wider peace and stability and hope for success of diplomatic efforts towards the resumption of the JCPOA.
25. We express our support for negotiations in bilateral and multilateral formats to resolve all issues pertaining to the Korean Peninsula, including its complete denuclearization, and maintaining peace and stability in Northeast Asia. We reaffirm the commitment to a comprehensive peaceful, diplomatic and political solution to the situation.
26. We reaffirm our commitment to a peaceful and prosperous Middle East and North Africa. We stress the importance of addressing development and security challenges in the region. We call on the international community to support efforts aimed at the stability and peace in the region.
27. We commend efforts of African countries, the African Union and sub-regional organizations to address regional challenges, including maintaining peace and security, post conflict reconstruction as well as development efforts, and call for continued support by the international community to them. We emphasize the collaboration of AU and UN in accordance with the UN Charter.
28. We call for continued efforts to strengthen the system of arms control, disarmament and non-proliferation treaties and agreements and to preserve its integrity for maintaining global stability and international peace and security, and stressed further the need to maintain the effectiveness and efficiency as well as the consensus-based nature of the relevant multilateral instruments in the field of disarmament, non-proliferation and arms control.
29. We call for strengthening the system of arms control, disarmament and non-proliferation, including the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (BTWC) and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (CWC), and for preserving their integrity and effectiveness to maintain global stability and international peace and security. We underline the need to comply with and strengthen the BTWC, including by adopting a legally binding Protocol to the Convention that provides for, inter alia, an efficient verification mechanism. We reassert our support for ensuring the long-term sustainability of outer space activities and prevention of an arms race in outer space (PAROS) and of its weaponization, including through negotiations to adopt a relevant legally binding multilateral instrument. We recognize the value of the updated Draft Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer Space Objects (PPWT) submitted to the Conference on Disarmament in 2014. We stress that practical Transparency and Confidence-Building Measures (TCBMs), may also contribute to PAROS.
30. We reaffirm our commitment to a world free of nuclear weapons and stress our strong commitment to nuclear disarmament and our support to the work on this subject during the session of 2022 of the Conference on Disarmament. We note the Joint Statement of the Leaders of the People's Republic of China, the French Republic, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races on 3 January 2022, in particular the affirmation that a nuclear war cannot be won and must never be fought.
31. We reaffirm our commitment to the promotion of an open, secure, stable, accessible and peaceful ICT-environment, underscored the importance of enhancing common understandings and intensifying cooperation in the use of ICTs and Internet. We support the leading role of the United Nations in promoting constructive dialogue on ensuring ICT-security, including within the UN Open-Ended Working Group on security of and in the use of ICTs 2021-2025, and developing a universal legal framework in this realm. We call for a comprehensive, balanced, objective approach to the development and security of ICT products and systems. We underscore the importance of establishing legal frameworks of cooperation among BRICS countries on ensuring security in the use of ICTs. We also acknowledge the need to advance practical intra-BRICS cooperation through implementation of the BRICS Roadmap of Practical Cooperation on ensuring security in the use of ICTs and the activities of the BRICS Working Group on security in the use of ICTs.
32. We, while emphasizing the formidable potential of the ICTs for growth and development, recognize new associated possibilities they bring for criminal activities and threats, and expressed concern over the rising level and complexity of criminal misuse of ICTs. We welcome the ongoing work in the UN Open-Ended Ad Hoc Committee of Experts to elaborate a comprehensive international convention on countering the use of ICTs for criminal purposes and reaffirm our commitment to cooperating in the implementation of the mandate adopted by the UN General Assembly resolution 75/282.
33. We express strong condemnation of terrorism in all its forms and manifestations whenever, wherever and by whomsoever committed. We recognize the threat emanating from terrorism, extremism conducive to terrorism and radicalization. We are committed to combating terrorism in all its forms and manifestations, including the cross-border movement of terrorists, and terrorism financing networks and safe havens. We reiterate that terrorism should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group. We reaffirm our unwavering commitment to contribute further to the global efforts of preventing and countering the threat of terrorism on the basis of respect for international law, in particular the Charter of the United Nations, and human rights, emphasizing that States have the primary responsibility in combating terrorism with the United Nations continuing to play central and coordinating role in this area. We also stress the need for a comprehensive and balanced approach of the whole international community to effectively curb the terrorist activities, which pose a serious threat, including in the present-day pandemic environment. We reject double standards in countering terrorism and extremism conducive to terrorism. We call for an expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework and for launching multilateral negotiations on an international convention for the suppression of acts of chemical and biological terrorism, at the Conference of Disarmament. We welcome the outcomes of the Seventh BRICS Counter-Terrorism Working Group Plenary Meeting and its five Subgroup Meetings. We commend the Chair for hosting the Seminar on Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing, and look forward to organization of the Seminar on Strengthening Counter-Terrorism Capacity Building in Developing Countries, and the BRICS Police Training Program. We also look forward to further deepening counter-terrorism cooperation.
34. We look forward to further deepening counter-terrorism cooperation and reaffirm the sole authority of the UN Security Council for imposing sanctions and call for further consolidation and strengthening of the working methods of UN Security Council Sanctions Committees to ensure their effectiveness, responsiveness and transparency, while avoiding politicization of any of their proceedings including listing proposals objectively on evidence-based criteria.
35. We reaffirm our commitment to strengthening international cooperation against corruption. While respecting the legal systems of our respective countries, we are committed to strengthening experience sharing and practical cooperation on issues related to anti-corruption law enforcement, including on pursuit of economic and corruption offenders, on mutual legal assistance in civil and administrative matters, and on asset recovery. We welcome the BRICS Initiative on Denial of Safe Haven to Corruption. We will further strengthen anti-corruption capacity building through education and training programs and enhance anti-corruption exchanges and cooperation within multilateral frameworks. We welcome the first BRICS Anti-corruption Ministerial Meeting.
36. We are concerned about the serious drug situation in the world and reiterate our commitment to the existing international drug control mechanism underpinned by the three United Nations Drug Control Conventions and the various political commitments. We appreciate BRICS Anti-Drug Working Group's active role in combating transnational drug trafficking and promoting global drug governance and will further strengthen drug control cooperation.
Promoting Economic Recovery
37. We recognize the important role of BRICS countries working together to deal with risks and challenges to the world economy in achieving global recovery and sustainable development. We reaffirm our commitment to continuing to enhance macro-economic policy coordination, deepen economic practical cooperation, and work to realize strong, sustainable, balanced and inclusive post-COVID economic recovery. We emphasize the importance of continued implementation of the Strategy for BRICS Economic Partnership 2025 in all relevant ministerial tracks and working groups.
38. We recognize the dynamism of the digital economy in mitigating the impact of COVID-19 and enabling global economic recovery. We also recognize the positive role that trade and investment can play in promoting sustainable development, national and regional industrialization, the transition towards sustainable consumption and production patterns. We take note of China's hosting the "Buy BRICS" online promotion event and endorse the BRICS Digital Economy Partnership Framework, BRICS Initiative on Trade and Investment for Sustainable Development and BRICS Initiative on Enhancing Cooperation on Supply Chains. We recognize the challenges facing trade and investment development in the digital era and acknowledge that BRICS members are at different levels of digital development, and thus recognize the need to address respective challenges including the digital divide. We welcome the establishment of the Digital Economy Working Group by upgrading the E-commerce Working Group. We also agree to promote consumer protection in e-commerce by advancing the implementation of BRICS Framework for Consumer Protection in E-commerce. We reaffirm that openness, efficiency, stability, transparency, reliability and resilience of the global, regional and national production and supply chains are crucial in combating the COVID-19 pandemic, tackling economic recovery challenges and boosting international trade and investment. We encourage cooperation among BRICS countries to enhance the interconnectivity of supply chains and promote trade and investment flows. We agree to strengthen exchanges and cooperation in trade in services and engagement of BRICS national focal points, as established in the BRICS Framework for Cooperation on Trade in Services, with the BRICS Business Council with the aim to promote implementation of BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap and relevant documents including the BRICS Framework for cooperation in Trade in Professional Services. We take note of the proposal of the Chair to establish the BRICS Trade in Services Network (BTSN) and will continue discussions.
39. We congratulate New Development Bank (NDB) on its relocation to its permanent headquarters building in Shanghai as well as the opening of NDB's regional office in India. We welcome the decisions on admission of four new members to the NDB and look forward to further membership expansion in a gradual and balanced manner in terms of geographic representation and comprising of both developed and developing countries, to enhance the NDB's international influence as well as the representation and voice of EMDCs in global governance. We support the NDB's goals of attaining the highest possible credit rating and institutional development. We appreciate the vital role of the NDB in addressing the impact of the pandemic and assisting in the economic recovery in member countries. We note the second General Strategy approved by the Board of Governors at its annual meeting and look forward to its smooth implementation. We encourage the Bank to follow the member-led and demand-driven principle, mobilize financing from diversified sources, enhance innovation and knowledge exchange, assist member countries in achieving sustainable development goals and further improve efficiency and effectiveness to fulfill its mandate, aiming to be a premier multilateral development institution.
40. We welcome the decision to establish the BRICS Think Tank Network for Finance. We expect it to work independently and provide intellectual support, as and when tasked, for knowledge sharing, exchange of experiences and practices and cooperation on finance issues amongst BRICS countries, aiming at addressing global challenges and serving the interests of the EMDCs.
41. We recognize the key role that infrastructure investment can play in facilitating sustainable development. We reaffirm our understanding that PPPs are an effective approach to leveraging the private sector to address infrastructure gaps, and scaling up infrastructure assets. We endorse the Technical Report on Public Private Partnerships for Sustainable Development. We welcome the exchange and sharing of good practices and experiences, and encourage further cooperation on infrastructure investment and PPPs. We look forward to resuming technical engagements with the NDB and the BRICS Task Force on PPP and Infrastructure on the Integrated Digital Platform on infrastructure investment projects and call for intensification of work in this area.
42. We acknowledge the importance of strengthening the Contingent Reserve Arrangement (CRA) mechanism, which contributes to strengthening the global financial safety net and complements existing international monetary and financial arrangements. We support the amendments to the CRA Treaty, and welcome the progress in amending other relevant CRA documents. We look forward to the finalization of the amendments which would enhance the flexibility and responsiveness of the CRA mechanism. We look forward to the successful completion of the fifth CRA test run later in 2022. We support the work to improve the framework for coordination between the CRA and the IMF. We welcome the progress in developing the BRICS Economic Bulletin 2022 as part of our streamlined CRA research program.
43. We underscore the importance of continued work under the existing work streams, including information security in the financial sector, and the BRICS Payments Task Force (BPTF) as a platform for exchanging experience and knowledge, and welcome the central banks' further cooperation on the payments track.
44. We commit to strengthening intra-BRICS cooperation to intensify the BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) and collectively create new opportunities for development. We encourage intra-BRICS cooperation in human resource development through BRICS Centre for Industrial Competences, BRICS PartNIR Innovation Centre (BPIC), BRICS Start-up Events and collaboration with other relevant BRICS mechanisms, to carry out training programmes to address challenges of NIR for inclusive and sustainable industrialization. We support the BRICS PartNIR projects to explore cooperation mechanisms with New Development Bank (NDB) and other financial institutions based on market-driven principles. We recognize the importance of BRICS Startup Events including BRICS Innovation Launchpad and BRICS Startup Forum Meeting, aimed to promote networking, interaction, mentorship among Startups in BRICS countries. We welcome the events hosted by the BPIC including the 4th BRICS Forum on PartNIR, the BRICS Industrial Innovation Contest 2022, and the BPIC training programme, which are aimed at translating the vision of PartNIR into real actions and benefits for all BRICS members. We welcome the BRICS Forum on Development of Industrial Internet and Digital Manufacturing, during which representatives from BRICS governments, industry and academia participated and discussed the development of digital manufacturing. We also welcome the release of the BRICS Initiative for Cooperation on Digitalization of Manufacturing.
45. We acknowledge the progress of BRICS cooperation on STI, including outcomes of BRICS STI Steering Committee, inter alia, on advancement of flagship projects initiative aiming to find effective STI solutions to global challenges. We encourage further work on proposals regarding the polycentric BRICS Technology Transfer Center Network, iBRICS Network, joint research projects including flagship projects, BRICS Young Scientist Forum and Young Innovation Prize.
46. We commend the progress of cooperation in the field of ICTs, including the adoption of the terms of reference of the Digital BRICS Task Force (DBTF) and the decision to hold the Digital BRICS Forum in 2022. We encourage the BRICS Institute of Future Networks and the DBTF to make suitable working plans at an early date, and carry out cooperation on R&D and application of new and emerging technologies. We look forward to a fruitful and productive meeting of BRICS Communication Ministers in July 2022. We support the coordination and interaction among the Digital Economy Working Group and the Working Group on ICT Cooperation, as well as the workstreams established within this track, namely the DBTF and the BIFN as practicable to avoid any duplication for advancing the BRICS digital economy in accordance with respective advantages, and within respective domestic legal frameworks.
47. We commend our Customs authorities for the Agreement Between the Governments of BRICS Countries on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters, and the progress made in areas of mutual administrative assistance, capacity building and law enforcement cooperation. We recognize the importance of BRICS customs enforcement cooperation and will work together to further strengthen it. We support our Customs authorities in holding the BRICS Workshop on Customs Strategy and Capacity Building and the BRICS Workshop on Customs Enforcement Cooperation, for smart cooperation and smart practice sharing, as also for promoting partnership in customs under the theme of "Smart Cooperation for a High-quality Partnership among BRICS Customs".
48. We emphasize the fundamental role of energy security in achieving sustainable development goals. While recognizing that the energy transition of each country is unique according to national circumstances, we underscore the prime importance of securing universal access to affordable, reliable, sustainable and modern energy in line with Sustainable Development Goal 7. We welcome the BRICS Energy Report 2022, support joint research and technical cooperation within the BRICS Energy Research Cooperation Platform, and commend the holding of the BRICS Youth Energy Summit and other related activities.
49. We encourage the BRICS Interbank Cooperation Mechanism to continue playing an important role in supporting BRICS economic and trade cooperation, and appreciate the renewal of the Memorandum of Understanding between the Member Development Banks of BRICS Interbank Cooperation Mechanism and the New Development Bank. We welcome the seventh edition of the BRICS Economic Research Award to encourage and stimulate advanced doctoral research by nationals of the BRICS countries on topics of relevance to the BRICS nations.
50. We reiterate the commitments to promote employment for sustainable development, including to develop skills to ensure resilient recovery, gender-responsive employment and social protection policies including workers' rights. We welcome research by the BRICS Network of Labour Research Institutes on employment and income support in the context of COVID-19 crisis outlining impact of the pandemic, response measures and post-COVID-19 changes.
51. We recognize the crucial role that MSMEs play in the BRICS economies and reaffirm the importance of their participation in production networks and value chains. We agree to continue to deepen cooperation on competition amongst BRICS countries and create a fair competition market environment for international economic and trade cooperation. We agree to enhance exchanges and cooperation in the field of standardization and make full use of standards to advance sustainable development. We commit to strengthen cooperation and coordination in areas of tax information exchange, capacity building and innovation in tax administration, and create a signature knowledge product called "the Best Tax Practices from BRICS" to serve as reference for other developing countries. We support deepening IPR cooperation and promoting exchanges and mutual learning on IPR protection system, and look forward to more practical outcomes in such fields as patent, trademark, and industrial design. We support enhancing BRICS statistical cooperation and continuing to release the BRICS Joint Statistical Publication 2022.

Expediting Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
52. We note with concern that the COVID-19 pandemic has disrupted efforts to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development and reversed years of progress on poverty, hunger, health care, education, climate change, access to clean water, and environmental protection. We reaffirm our commitment to the implementation of the 2030 Agenda in all its three dimensions - economic, social and environmental - in a balanced and integrated manner. We stress that the international community should attach more importance to development, revitalize global development partnerships and push for realization of all sustainable development goals by pooling the necessary resources to instill fresh momentum into implementing the 2030 Agenda. We urge donor countries to honour their Official Development Assistance (ODA) commitments and to facilitate capacity building and the transfer of technology along with additional development resources to developing countries, in line with the national policy objectives of recipients. We stress the importance of dialogue between the relevant development agencies from the BRICS countries.
53. We commemorate the 30th anniversary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and call on all parties to adhere to the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances and in accordance with the institutional arrangement of nationally determined contributions, and to implement the UNFCCC and its Paris Agreement in an accurate, balanced and comprehensive way, based on existing consensus. We recall relevant provisions of the Paris Agreement, emphasizing that the Paris Agreement aims to strengthen global response to the threat of climate change in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, and that peaking of Green House Gas (GHG) emissions will take longer for developing countries. We underline that the developed countries have historical responsibilities for global climate change, and should take the lead in scaling up mitigation actions and scale up indispensable support to developing countries on finance, technology and capacity-building. We express our support to the incoming Egyptian Presidency of COP27, working towards the success of COP27, and promote COP27 to prioritize implementation and highlight the reinforcement of adaptation and delivery and enhancement of developed countries' commitments to provide financial support and technology transfer to developing countries.
54. We oppose green trade barriers and reiterate our commitment to enhancing coordination on these issues. We underline that all measures taken to tackle climate change and bio-diversity loss must be designed, adopted and implemented in full conformity with the WTO agreements and must not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade and must not create unnecessary obstacles to international trade. We express our concern at any discriminatory measure that will distort international trade, risk new trade frictions and shift burden of addressing climate change to other trading partners, developing countries and BRICS members.
55. We acknowledge the positive outcomes of the first phase of the 15th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP15) and its Kunming Declaration. We welcome and support China's hosting of the second phase of COP15 and call on all parties to jointly adopt an ambitious, balanced and practical Post-2020 Global Biodiversity Framework.
56. As BRICS countries produce around 1/3 of the world's food, we stress our commitment to furthering agricultural cooperation and driving sustainable agricultural and rural development of BRICS countries aimed at safeguarding food security of BRICS countries and the world. We emphasize the strategic importance of agriculture inputs, including, inter alia, fertilizers, on ensuring global food security. We reiterate the importance of implementing the Action Plan 2021-2024 for Agricultural Cooperation of BRICS Countries, and welcome the Strategy on Food Security Cooperation of the BRICS Countries.
57. We take note that the breakthroughs in the applications of digital technologies, such as Big Data and Artificial Intelligence (AI) may play an important role towards sustainable development. We take note of the BRICS Forum on Big Data for Sustainable Development. We support information exchanges and technical cooperation on AI technology. We recall the declaration of the 7th BRICS Communications Ministers meeting recognizing the rapid developments and huge potential of Artificial Intelligence technologies and its value to economic growth. We acknowledge the need to cooperate with each other to build trust, confidence and security, as well as transparency and accountability in promoting trustworthy AI to maximize its potential for the benefit of society and humanity as whole with specific emphasis on marginalized and vulnerable groups of population. We express our concerns on the risk, and ethical dilemma related to Artificial Intelligence, such as privacy, manipulation, bias, human-robot interaction, employment, effects and singularity among others. We encourage BRICS members to work together to deal with such concerns, sharing best practices, conduct comparative study on the subject toward developing a common governance approach which would guide BRICS members on Ethical and responsible use of Artificial Intelligence while facilitating the development of AI.
58. We welcome the establishment of the BRICS Joint Committee on Space Cooperation in line with the Agreement on Cooperation on BRICS Remote Sensing Satellite Constellation and the convening of the first joint committee meeting. We are satisfied with the formulation of working procedures for data exchange and joint observation of the BRICS Remote Sensing Satellite Constellation and appreciate the commissioning of data sharing and exchange of the constellation. We encourage BRICS space authorities to continue to effectively utilize the capacity of the Constellation, and to widely promote application with data of the Constellation, aimed at facilitating the sustainable development of BRICS countries.
59. We commend the proposal to organize the BRICS High-level Forum on Sustainable Development. Taking it as an opportunity, we look forward to deepening cooperation on, inter alia, the fight against COVID-19, digital transformation, resilience and stability of industrial and supply chains and low-carbon development.
60. We reiterate the importance of exchanges and dialogues among BRICS disaster management authorities. We encourage cooperation in key areas including comprehensive disaster reduction capacity, disaster resilient infrastructure and emergency rescue and response, with a view to improving the global and regional disaster management response.
61. We express our support to the African Union Agenda 2063 and to Africa's efforts towards integration through the development of the African Continental Free Trade Area and other means. We stress the importance of issues including industrialization, infrastructure development, food security, health-care, and tackling climate change for the sustainable development of Africa. We support Africa in attaining economic recovery and sustainable development in the post pandemic era.

Deepening People-to-People Exchanges
62. We reaffirm the importance of BRICS people-to-people exchanges in enhancing mutual understanding, friendship and cooperation amongst our nations and people. We appreciate the progress made under China's Chairship in 2022, including in the fields of governance, culture, education, sports, arts, films, media, youth and academic exchanges, and look forward to further exchanges and cooperation in these areas.
63. We appreciate the signing of the Action Plan for the Implementation of the Agreement between the Governments of the BRICS States on cooperation in the Field of Culture (2022-2026), encourage the BRICS countries to promote the development of digitalization in the field of culture, continue to deepen cooperation in the fields of, inter alia, arts and culture, cultural heritage, cultural industry and cultural alliances under the framework of the action plan, and establish a cultural partnership featuring inclusiveness and mutual learning.
64. We acknowledge the urgent need for tourism industry recovery and the importance of increasing mutual tourist flows and will work towards further strengthening the BRICS Alliance for Green Tourism to promote measures, which can shape a more resilient, sustainable and inclusive tourism sector.
65. We appreciate the progress on education and Technical and Vocational Education and Training (TVET) cooperation, especially the establishment of the BRICS TVET Cooperation Alliance which focuses on strengthening communication and dialogue in TVET, promoting substantial cooperation in TVET, integrating TVET with industry, enhancing research collaboration and supporting recognition of TVET standards. Also, the launch of the BRICS Skills Competition will strengthen exchanges and cooperation among the nations. We support the digital transformation in education and TVET space, and commit to ensure education accessibility and equity, and promote the development of quality education. We reiterate the importance of digitalization in education and development of a sustainable education by strengthening the cooperation within BRICS Network University and BRICS University League.
66. We commend the successful holding of the BRICS Business Forum and welcome the Beijing Initiative of BRICS Business community. We encourage the BRICS Business Council to strengthen cooperation, including in the fields of agri-business, aviation, deregulation, digital economy, energy and green economy, financial services, infrastructure, manufacturing, and skills development. We appreciate contributions and activities of the BRICS Women's Business Alliance (WBA) to deepening BRICS economic and trade cooperation. We welcome the holding of the second BRICS Women's Innovation Contest by the BRICS Women's Business Alliance towards empowering women's innovation and entrepreneurship.
67. We commend the progress in sports exchanges and the role it plays in the development of our athletes in a fair, inclusive and non-discriminatory fashion. We look forward to the successful holding of BRICS Sports Ministers Meeting in 2022.
68. We appreciate the holding of the fora pertaining to political parties, think tanks, and civil society organizations. We also acknowledge the proposal for institutionalization of the BRICS Civil Society Organizations Forum.
69. We support the convening of the fifth BRICS Media Forum and the continuation of the BRICS International Journalism Training Program within the framework of the Forum.
70. We look forward to the BRICS Youth Summit, support youth development as a priority and encourage strengthened exchanges among BRICS youth. We welcome the BRICS Film Festival in Shanghai and look forward to enhancing exchanges and cooperation in the field of film. We commend the progress made by BRICS countries in promoting urban development, and appreciate the contribution of mechanisms including BRICS Urbanization Forum, BRICS Friendship Cities and Local Governments Cooperation Forum and BRICS International Municipal Forum to facilitating the building of more friendship city relations among BRICS countries and promoting the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Institutional Development
71. We note with satisfaction the progress made in BRICS institutional development and stress that BRICS cooperation needs to embrace changes and keep abreast with the times. We shall continue to set clear priorities in our wide-ranging cooperation, on the basis of consensus, and make our strategic partnership more efficient, practical and results-oriented.
72. We emphasize the BRICS efforts of extending its cooperation to other EMDCs and support further promoting the BRICS Outreach and BRICS Plus Cooperation in line with the updated Terms of Reference adopted by the BRICS Sherpas in 2021 through inclusive and equal-footed and flexible practices and initiatives. We commend China's Chairship for hosting the Dialogue session under the theme 'Increased Role of Emerging Markets and Developing Countries in Global Governance' during the Meeting of BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations on 19 May 2022.
73. We support promoting discussions among BRICS members on BRICS expansion process. We stress the need to clarify the guiding principles, standards, criteria and procedures for this expansion process through Sherpas' channel on the basis of full consultation and consensus.
74. South Africa, Brazil, Russia and India commend China's BRICS Chairship in 2022 and express their gratitude to the government and people of China for holding the XIV BRICS Summit.
75. Brazil, Russia, India and China extend full support to South Africa for its BRICS Chairship in 2023 and the holding of the XV BRICS Summit.