Sekretarz Generalny Xi Jinping na uroczystości 100–lecia KPCh. Pekin, 1 lipca 2021 r.

Drukuj

Towarzysze i Przyjaciele,
Dzień dzisiejszy, pierwszy lipca, jest wielkim i uroczystym dniem w historii zarówno Komunistycznej Partii Chin (KPCh) jak i narodu chińskiego. Zebraliśmy się tutaj (na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie – tłum.), aby złączyć się ze wszystkimi członkami Partii i ze społeczeństwem chińskim z wszystkich grup etnicznych całego kraju dla uczczenia stulecia Partii, spoglądając wstecz na chwalebną drogę, jaką Partia przebyła w ciągu 100 lat walki oraz spoglądając do przodu ku świetlanej przyszłości odrodzenia narodu chińskiego.
Na początku, niech mi będzie wolno przekazać gorące pozdrowienia wszystkim członkom Partii w imieniu Komitetu Centralnego KPCh.
Przy tej specjalnej okazji, mam zaszczyt oświadczyć, w imieniu Partii i narodu, iż dzięki nieustającym wysiłkom całej Partii i całego narodu osiągnęliśmy pierwszy cel stulecia – zbudowania społeczeństwa umiarkowanie zasobnego pod każdym względem. Oznacza to, że doprowadziliśmy do historycznego rozwiązania problemu absolutnego ubóstwa w Chinach i obecnie zmierzamy ufnie zdecydowanymi krokami naprzód ku drugiemu celowi stulecia czyli przeobrażeniu Chin w wielkie nowoczesne państwo socjalistyczne pod każdym względem. Stanowi to wielkie i chwalebne dokonanie narodu chińskiego i Komunistycznej Partii Chin!

Towarzysze i Przyjaciele,
Naród chiński jest wielkim narodem. W ciągu swej historii liczącej ponad 5.000 lat, Chiny wniosły pamiętny wkład do postępu cywilizacji ludzkiej. Wszakże po wojnie opiumowej z 1840 r. Chiny zostały stopniowo sprowadzone do społeczeństwa na poły kolonialnego i pół feudalnego i ucierpiały z powodu większych zniszczeń niż kiedykolwiek przedtem. Kraj doznawał silnych upokorzeń, obywatele zostali poddawani wielkim cierpieniom, a cywilizacja chińska popadała w ciemność. Od owego czasu odrodzenie narodowe stało się największym marzeniem narodu i państwa chińskiego.
Celem uchronienia państwa przed niebezpieczeństwem (zagrożeniem) naród chiński podjął odważna walkę. Patrioci o szlachetnym usposobieniu starali się zjednoczyć naród. Jedne za drugimi pojawiły się takie instytucje, jak: Ruch Niebiańskiego Królestwa Taiping, Ruch Reformatorski z 1898 r., Ruch Yihetuan i Rewolucja z 1911 r.; opracowano wiele planów celem zapewnienia przetrwania narodu (państwa), jednakże wszystkie te przedsięwzięcia zakończyły się niepowodzeniem. Chiny potrzebowały pilnie nowych pomysłów (idei) celem przewodzenia ruchowi na rzecz uratowania kraju (narodu) oraz nowej organizacji dla zespolenia sił rewolucyjnych.
Wraz z salwami Rewolucji Październikowej w Rosji, w 1917 r., Marksizm-Leninizm został sprowadzony do Chin. Następnie, w 1921 r., powstała Komunistyczna Partia Chin, kiedy następowało wielkie przebudzenie państwa i narodu chińskiego a Marksizm-Leninizm stawał się ściśle powiązany z chińskim ruchem robotniczym. Utworzenie partii komunistycznej w Chinach było wydarzeniem epokowym, które zmieniło dogłębnie bieg historii chińskiej w czasach nowożytnych (współczesnych), przeobraziło przyszłość narodu i państwa chińskiego oraz odmieniło krajobraz rozwoju świata.
Od samego początku swego utworzenia Partia uznała dążenie do zapewnienia szczęśliwości narodowi i do odrodzenia państwa chińskiego za swoją aspirację i misję. Cała walka, wszelakie poświęcenia i wysiłki twórcze, przy pomocy których Partia jednoczyła i przewodziła narodowi chińskiemu w ciągu minionych stu lat, były powiązane jednym zadaniem docelowym – doprowadzeniem do wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.
Aby zrealizować odrodzenie narodowe, Partia jednoczyła i przewodziła narodowi chińskiemu w toczeniu krwawych zmagań z nieustępliwym zdecydowaniem, odnosząc wielkie sukcesy w nowej rewolucji demokratycznej.
W czasie Ekspedycji Północnej, Wojny Rewolucyjnej w Rolnictwie, Wojny Oporu przeciwko agresji japońskiej oraz Wojny Wyzwoleńczej zwalczaliśmy zbrojną kontrrewolucję przy pomocy zbrojnej rewolucji zdobywając trzy szczyty górskie: imperializmu, feudalizmu i kapitalizmu biurokratycznego i tworząc Chińską Republikę Ludową, która sprawiła, że naród stał się gospodarzem kraju. W taki to sposób zapewniliśmy niepodległość kraju (państwa) i wyzwolenie naszego społeczeństwa.
Zwycięstwo nowej rewolucji demokratycznej położyło kres historii Chin jako społeczeństwa półkolonialnego i półfeudalnego, państwu (stanowi) całkowitego braku jedności, który występował w starych Chinach, a także wszelkim traktatom nie równoprawnym narzuconym naszemu krajowi przez obce mocarstwa i wszelkim przywilejom, z których korzystały państwa imperialistyczne w Chinach. Tak to stworzone zostały fundamentalne warunki (przesłanki) zrealizowania odrodzenia narodowego.
Poprzez nieugięta walkę Partia i naród chiński dowiodły światu, że naród chiński wytrwał i że czasy, kiedy naród chiński mógł być zastraszany i wykorzystywany (ciemiężony) przeminęły na zawsze.
Celem zrealizowania odrodzenia narodowego, Partia jednoczyła i przewodziła narodowi chińskiemu w staraniach o zbudowanie silniejszych Chin w duchu polegania na własnych siłach oraz odniesienia wielkiego sukcesu (powodzenia) w rewolucji i w budownictwie socjalistycznym.
Przeprowadzając rewolucję socjalistyczną, wyeliminowaliśmy feudalny system wyzysku i ucisku, który trwał w Chinach przez tysiące lat oraz ustanowiliśmy socjalizm jako nasz podstawowy system. W procesie budownictwa socjalistycznego pokonaliśmy dywersję, sabotaż i zbrojne prowokacje ze strony mocarstw imperialistycznych i hegemonistycznych i wprowadziliśmy jak najszersze i dogłębne przeobrażenia społeczne w historii narodu I państwa chińskiego. Owe wielkie przekształcenia Chin – od ubogiego i zacofanego kraju na Wschodzie posiadającego liczną ludność do kraju socjalistycznego – zapewniły fundamentalne warunki polityczne i położyły fundamenty instytucjonalne niezbędne dla zrealizowania odrodzenia narodowego.
Poprzez swą nieugiętą walkę, Partia i naród chiński unaoczniły światu, że naród chiński był zdolny nie tylko do zdemontowania starego świata, ale również do zbudowania nowego i że tylko socjalizm mógł uratować Chiny oraz że tylko socjalizm o specyfice chińskiej mógł rozwijać Chiny.
Aby zrealizować odrodzenie narodowe, Partia zjednoczyła i wiodła społeczeństwo chińskie zakresie wyzwolenia  umysłów i zmierzania zdecydowanie naprzód, odnosząc wielkie sukcesy w reformowaniu, w otwarciu na świat i modernizacji socjalistycznej.
Określiliśmy podstawową linię Partii w odniesieniu do pierwszego, wstępnego etapu socjalizmu, zdecydowanie przeprowadzaliśmy reformy i politykę otwarcia na świat, przezwyciężaliśmy zagrożenia i wyzwania nadchodzące z wszelkich kierunków oraz rozwijaliśmy socjalizm o specyfice chińskiej, dokonując w ten sposób doniosłego zwrotu o dalekosiężnym znaczeniu w historii Partii poczynając od utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Umożliwiło to Chinom przekształcenie się od wysoce scentralizowanej gospodarki planowej do socjalistycznej gospodarki rynkowej kipiącej żywotnością oraz od kraju, który był odizolowany w znacznym stopniu do kraju otwartego na świat zewnętrzny wzdłuż i wszerz. Umożliwiło to również Chinom wykonanie historycznego skoku od kraju o stosunkowo zacofanych siłach wytwórczych do kraju mającego drugą największą gospodarkę na świecie oraz przeprowadzenie historycznych przeobrażeń w zakresie podnoszenia stopy życiowej obywateli od wegetacji do wysokiego poziomu umiarkowanego dobrobytu pod każdym względem. Osiągnięcia te stymulowały marsz w kierunku odrodzenia narodowego poprzez zapewnienie gwarancji instytucjonalnych nasyconych nową energią jak również warunkami materialnymi służącymi szybkiemu rozwojowi.
Poprzez nieugiętą walkę, Partia i naród chiński wykazały światu, iż dzięki reformom i otwarciu na świat, co było kardynalnym posunięciem na rzecz uczynienia z Chin kraju, jakim jest on obecnie, Chiny podążały wielkimi zdecydowanymi krokami za biegiem czasów.
Celem zrealizowania zadania odrodzenia narodowego, Partia zjednoczyła i przewodziła narodowi chińskiemu w toczeniu wielkiej walki, w urzeczywistnianiu wielkiego przedsięwzięcia, wielkiej sprawy i wielkiego marzenia w duchu ufności własnej, polegania na własnych siłach oraz innowacji odnosząc wielki sukces na rzecz socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze.
W ślad za XVIII Krajowym Zjazdem Partii, socjalizm o specyfice chińskiej wkroczył w nowa erę. Podtrzymaliśmy i umocniliśmy całościowe kierownictwo Partii, zapewniliśmy skoordynowaną realizację zintegrowanego planu pięciopłaszczyznowego i kompleksowej strategii czteroczłonowej [1], utrwaliliśmy i ulepszyliśmy system socjalizmu o specyfice chińskiej, unowocześniliśmy chiński system i potencjał rządzenia, zachowując jednocześnie kierowanie Partią w oparciu o normy prawa oraz rozwinęliśmy zdrowy system uregulowań wewnątrzpartyjnych. Przezwyciężyliśmy dużą liczbę poważnych zagrożeń i wyzwań, osiągnęliśmy pierwszy cel stulecia, określiliśmy strategiczne posunięcia na rzecz drugiego celu stulecia [2]. Wszystkie te historyczne osiągnięcia i przemiany w łonie Partii i kraju wzbogaciły dzieło odrodzenia narodowego o bardziej sprawne instytucje, o trwale podstawy materialne oraz o źródło inspiracji dla podejmowania jeszcze śmielszych inicjatyw.
Dzięki nieustępliwej walce, Partia i naród chiński zademonstrowały światu, że państwo chińskie doprowadziło do ogromnej transformacji, że najpierw podniosło się i rozwijało się pomyślnie, aby następnie stać się silnym mocarstwem, oraz że narodowe odrodzenie Chin stało się historyczną nieuchronnością.
W ciągu minionych stu lat, Partia jednoczyła i przewodziła narodowi chińskiemu w zapisywaniu przecudnego rozdziału w liczącej tysiące lat historii państwa chińskiego, ucieleśniającej nieustraszonego ducha, który wyraził Mao Zedong, kiedy napisał: „nasze umysły wzmacniają się na myśl o poświęceniach bohaterów i ośmielają się sprawić, aby słońce i księżyc świeciły na nowym niebie”. Wielka ścieżka, którą pioniersko obraliśmy, wielkie dzieło, które podjęliśmy i wielkie dokonania, które poczyniliśmy w minionym stuleciu zapiszą się w annałach rozwoju państwa chińskiego i cywilizacji ludzkiej.

Towarzysze i Przyjaciele,
Sto lat temu, pionierzy komunizmu w Chinach utworzyli Komunistyczną Partię Chin i rozwinęli wielkiego ducha założycielskiego Partii, na który składają się następujące zasady: szanowanie prawdy i ideałów, dochowanie wierności naszej oryginalnej aspiracji i misji założycielskiej, prowadzenie odważnej walki nie bacząc na wyrzeczenia, wykazywanie lojalności wobec Partii o dochowanie wierności narodowi. Ten duch stanowi źródło siły Partii.
W ciągu minionych stu lat, Partia dotrzymywała owego ducha założycielskiego. W trakcie ciągłej walki, wypracowała ona długi szereg inspirujących zasad dla komunistów chińskich i wykształciła swój szczególny charakter. W miarę jak historia posuwała się do przodu, ów duch partii był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Będziemy w dalszym ciągu pielęgnować nasze chwalebne tradycje i kultywować naszą spuściznę rewolucyjną, tak aby wielki duch założycielski Partii zachowywał zawsze swoją żywotność i posuwał się do przodu.

Towarzysze i Przyjaciele,
Wszystko to, co osiągnęliśmy w ciągu minionych stu lat zawdzięczamy zgodnym wysiłkom komunistów chińskich, narodu chińskiego oraz państwa chińskiego. Komuniści chińscy, z ich naczelnymi przedstawicielami – towarzyszami Mao Zedongiem, Deng Xiaopingiem, Jiang Zeminem i Hu Jintao wnieśli ogromny historyczny wkład do odrodzenia narodu i państwa chińskiego. Wyrażamy im nasz najwyższy szacunek.
Uczcijmy w tej chwili pamięć towarzyszy Mao Zedonga, Zhou Enlaia, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaopinga, Chen Yuna i innych weteranów rewolucji, którzy wnieśli wielki wkład do rewolucji, budowania i reformowania w Chinach oraz do utworzenia, umocnienia i rozwoju Komunistycznej Partii Chin; uczcijmy pamięć bohaterów rewolucji, którzy odważnie poświęcili swe życie, aby utworzyć, bronić i rozwijać Republikę Ludową; uczcijmy pamięć tych, którzy poświęcili swe życie reformowaniu, otwarciu na świat i modernizacji socjalistycznej; oddajmy też cześć pamięci tych wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy walczyli nieugięcie o niepodległość narodową i wyzwolenie narodu w czasach nowożytnych. Ich wielki wkład na rzecz naszej ojczyzny i narodu zostanie uwieczniony w annałach historii, a ich szlachetny duch żyć będzie na zawsze w sercach narodu chińskiego.
Naród jest rzeczywistym bohaterem bowiem właśnie on tworzy historię. W imieniu Komitetu Centralnego KPCh, pragnę złożyć wyrazy najwyższego szacunku robotnikom, rolnikom i intelektualistom z całego kraju, pozostałym partiom politycznym, bezpartyjnym osobistościom publicznym, organizacjom społecznym, osobistościom patriotycznym ze wszystkich warstw społecznych, wszystkim funkcjonariuszom Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Żandarmerii Wojskowej, policji ds. bezpieczeństwa publicznego, strażakom i służbom ratowniczym; wszystkim ludziom pracy socjalistycznej oraz wszystkim członkom frontu jedności narodu. Pragnę przekazać moje serdeczne pozdrowienia rodakom ze specjalnych regionów administracyjnych Hongkongu i Makao, na Tajwanie oraz Chińczykom przebywającym za granicą. Pragnę wyrazić także serdeczną wdzięczność obywatelom i przyjaciołom z całego świata, którzy okazują uczucia przyjaźni wobec narodu chińskiego oraz zrozumienie i poparcie dla poczynań Chin w rewolucji, w rozwoju i w reformowaniu.

Towarzysze i Przyjaciele,
O ile łatwo jest określić misję założycielską naszej Partii, o tyle zapewnienie, że dochowujemy wierności tej misji jest już trudniejszym zadaniem. Czerpiąc z lekcji historii, możemy zrozumieć, dlaczego mocarstwa (państwa) wznoszą się i padają. Spoglądając w zwierciadło historii, możemy stwierdzić, gdzie obecnie znajdujemy się i mieć wgląd ku (do) przyszłości. Spoglądając wstecz na 100-letnią historię Partii, możemy dostrzec, gdzie odnosiliśmy sukcesy w przeszłości oraz określić, jak działać z powodzeniem w przyszłości. Sprawi to, że będziemy działać z większym zdecydowaniem i celowością, dochowując wierności naszej misji założycielskiej i zmierzając ku lepszej przyszłości na nowym szlaku, który znajduje się przed nami.
Wraz z podejmowaniem świadomych wysiłków, aby czerpać z nauk (lekcji) historii w dążeniu do budowania świetlanej przyszłości, powinniśmy mieć na względzie następujące przesłanki:
Powinniśmy umacniać zdecydowane przywództwo (kierowniczą rolę) Partii. Powodzenie Chin zasadza się na Partii. Ponad 180-letnia historia nowożytna państwa chińskiego, 100-letnia historia Partii i ponad 70-letnia historia Chińskiej Republiki Ludowej wszystko to razem stanowi przekonujące świadectwo, że bez Komunistycznej Partii Chin nie byłoby nowych Chin i odrodzenia narodowego. Partia została wybrana przez historię i przez naród. Kierownictwo Partii jest znamieniem określającym socjalizm o specyfice chińskiej i stanowiącym największą siłę tego systemu. Jest ono również fundamentem i krwiobiegiem Partii i państwa, a także sednem, od którego zależą interesy i pomyślność całego narodu chińskiego.
Na naszej drodze do przodu powinniśmy umacniać kierowniczą rolę Partii oraz doskonalić to przywództwo. Powinniśmy być w pełni świadomi potrzeby zachowania uczciwości politycznej, myślenia w kategoriach makro, podążania za najwyższym kierownictwem i przywiązania do centralnych władz Partii. Powinniśmy wykazywać zaufanie do drogi, teorii, systemu i kultury socjalizmu o specyfice chińskiej. Powinniśmy umacniać kluczową pozycję Sekretarza Generalnego w łonie Komitetu Centralnego Partii i w całej Partii oraz wzmacniać autorytet Komitetu Centralnego i jego zcentralizowane i zespolone kierownictwo. Biorąc pod uwagę najbardziej fundamentalne interesy państwa powinniśmy zwiększać potencjał Partii do rządzenia w sposób zdrowy, demokratyczny i zgodnie z prawem oraz do sprawienia, aby mogła ona odgrywać swą wiodąca rolę w sprawowaniu nadrzędnego przywództwa i koordynowania wysiłków wszystkich stron.
Powinniśmy jednoczyć i przewodzić narodowi chińskiemu w nieustannej pracy na rzecz lepszego życia. Kraj – to jego obywatele; a obywatele – to kraj. W trakcie naszej walki o ustanowienie i o umocnienie naszej kierowniczej roli w kraju, walczyliśmy de facto o zdobycie i o utrzymanie poparcia obywateli. Korzenie Partii, jej krwiobieg i jej źródło siły tkwią w społeczeństwie. Partia reprezentowała zawsze fundamentalne interesy całego narodu chińskiego; związana jest ona z nim na dobre i na złe oraz dzieli wspólne losy wraz z nim. Partia nie ma swoich własnych interesów specjalnych – i nigdy nie reprezentowała jakiejkolwiek poszczególnej grupy interesów, grupy władzy czy warstwy uprzywilejowanej. Jakiekolwiek próby oddzielenia Partii od narodu chińskiego lub też przeciwstawienia go wobec Partii są skazane na niepowodzenie. Ponad 95–cio milionowa rzesza członków Partii i ponad 1,4 miliarda obywateli chińskich nie pozwolą nigdy na urzeczywistnienie takiego scenariusza.
Na naszej drodze naprzód powinniśmy blisko trzymać się narodu, aby tworzyć historię. Umacniając fundamentalny cel Partii, jakim jest służenie narodowi z całego serca, będziemy postępować zdecydowanie razem z narodem, realizować linię partii w zakresie działalności masowej, szanować twórcze siły narodu i urzeczywistniać w praktyce filozofię rozwoju skoncentrowaną na społeczeństwie. Będziemy rozwijać w pełnym zakresie proces demokracji ludowej, zachowywać uczciwość i sprawiedliwość społeczną, usuwać zjawiska braku równowagi i niedociągnięć (niewłaściwości) w rozwoju oraz eliminować najpilniejsze trudności i problemy, które są przedmiotem największych bolączek społeczeństwa. Postępując w ten sposób, dokonamy bardziej zauważalnego i istotnego postępu w kierunku osiągnięcia całościowego rozwoju i pomyślności dla wszystkich.
Powinniśmy dostosowywać w dalszym ciągu marksizm do kontekstu chińskiego. Marksizm stanowi fundamentalny drogowskaz ideologiczny, na którym opiera się nasza partia i nasze państwo; jest on samą duszą naszej Partii i sztandarem, pod którym kroczy ona zdecydowanie do przodu. Komunistyczna Partia Chin bazuje na podstawowych doktrynach oraz na zasadzie poszukiwania prawdy w faktach. W oparciu o chińskie realia, rozwinęliśmy kluczowy wgląd do trendów współczesności, przejęliśmy inicjatywę w tworzeniu historii i przeprowadziliśmy skrupulatne badania. W taki to sposób uzyskaliśmy zdolność do ciągłego dostosowywania marksizmu do kontekstu chińskiego i do potrzeb naszych czasów, do przewodzenia narodowi chińskiemu w realizowaniu naszej wielkiej rewolucji społecznej. Na płaszczyźnie fundamentalnej, faktowi, że marksizm sprawdza się należy przypisywać potencjał naszej Partii i siłę socjalizmu o specyfice chińskiej.
Na naszym szlaku ku przyszłości, powinniśmy nadal stosować się do marksizmu-leninizmu, do Myśli Mao Zedonga, do Teorii Deng Xiaopinga, do Teorii Trzech Głównych Celów Partii [3], do naukowego podejścia do rozwoju (autor: Hu Jintao) oraz realizować w pełnym zakresie Myśli ws. Socjalizmu o Specyfice Chińskiej w Nowej Erze (autor: Xi Jinping). Powinniśmy dostosowywać w dalszym ciągu podstawowe założenia doktrynalne marksizmu do specyficznych realiów oraz do znakomitej tradycyjnej kultury Chin. Będziemy korzystać z marksizmu celem postrzegania, rozumienia i ukierunkowywania trendów w naszych czasach oraz dalszego rozwijania marksizmu we współczesnych Chinach i w XXI wieku.
Powinniśmy stosować i rozwijać socjalizm o specyfice chińskiej. Powinniśmy kroczyć naszym własnym szlakiem – bowiem to kamień węgielny, na którym opierają się wszelkie teorie i praktyki naszej Partii. Co więcej, jest to historyczny wniosek, jaki wyciągnęła nasza partia ze swej walki w ciągu minionego stulecia. Socjalizm o specyfice chińskiej stanowi fundamentalne dokonanie Partii i narodu uzyskane (wykute) w wyniku niezliczonych wyrzeczeń (trudów) i wielkich poświeceń oraz ukazuje nam słuszną (właściwą) drogę do zapewnienia odrodzenia narodowego. Dzięki przestrzeganiu i rozwijaniu socjalizmu o specyfice chińskiej i realizowaniu skoordynowanego postępu w sferze materialnej, politycznej, kulturalno-etycznej, społecznej i ekologicznej, staliśmy się pionierami nowego i unikalnie chińskiego szlaku do modernizacji i stworzyliśmy nowy model postępu społecznego.
Zmierzając do przodu, powinniśmy stosować się do podstawowej teorii, linii i polityki Partii oraz realizować pięciopłaszczyznowy zintegrowany plan oraz czteroczłonową strategię kompleksową. Powinniśmy pogłębiać wszechstronnie reformy i politykę otwarcia na świat, umiejscowić nasza działalność na tym nowym etapie rozwoju, w pełni i wiernie stosować nowa filozofię rozwoju oraz urzeczywistniać nowe wzorce rozwojowe. Powinniśmy promować rozwój o wysokiej jakości i pomnażać potencjał naszego kraju w dziedzinie nauki i techniki. Powinniśmy zapewnić, że to właśnie nasz naród kieruje krajem oraz sprawować nadal rządy w majestacie prawa oraz przestrzegać podstawowych wartości socjalistycznych. Powinniśmy zapewnić i zwiększać dobrobyt społeczny dzięki rozwojowi, umacniać harmonię między człowiekiem a przyrodą oraz podejmować dobrze (ściśle) skoordynowane kroki w kierunku zapewnienia dobrobytu społeczeństwa, zbudowania silnego państwa i upiększenia kraju.
Naród chiński zbudował wspaniałą cywilizację w ciągu 5.000 lat swej historii. Partia również uzyskała bogate doświadczenia dzięki swym wysiłkom podejmowanym w trakcie minionych 100 lat i ponad 70 lat rządzenia. Jednocześnie jesteśmy skłonni do czerpania, w miarę możliwości, z dokonań innych kultur oraz witamy pomocne sugestie i konstruktywną krytykę. Jednakże nie zaakceptujemy świętoszkowatych pouczeń ze strony tych, którym się zdaje, że uzurpują sobie prawo do udzielania nam lekcji. Partia i naród chiński zmierzają ufnie do przodu szlakiem, który obraliśmy sami dla siebie i z pewnością, że losy postępu i rozwoju Chin znajdują się zdecydowanie w naszych własnych rękach.
Powinniśmy przyspieszyć modernizacje obronności kraju i sił zbrojnych. Silny kraj musi posiadać silną armię, bowiem tylko wtedy może on zapewnić bezpieczeństwo państwa. W czasach, kiedy Partia uczestniczyła w gwałtownych walkach, doszła ona do uznania niepodważalnej prawdy, że musi dowodzić karabinem i budować własne wojsko ludowe. Ma ono niezatarte osiągnięcia w imieniu Partii i narodu. Stanowi ono mocny filar w ochronie naszego państwa socjalistycznego, w zachowaniu godności narodowej i jest potężną siłą w utrzymaniu pokoju w naszym regionie i poza nim.
W naszych dalszych poczynaniach powinniśmy realizować w pełni koncepcje Partii w zakresie umacniania wojska w nowej erze jak również naszej strategii na rzecz nowej ery, utrzymywać absolutne przywództwo Partii w stosunku do ludowych sił zbrojnych oraz kroczyć chińskim szlakiem w kierunku rozwoju wojskowości. Podejmiemy kompleksowe środki w zakresie zwiększenia lojalności politycznej sił zbrojnych, umocnienia ich za pośrednictwem reform i techniki oraz szkolenia kompetentnego personelu i kierowania nim zgodnie z przepisami prawa. Dźwigniemy nasze ludowe siły zbrojne do poziomu standardów klasy światowej, tak abyśmy byli wyposażenie w większy potencjał i w bardziej niezawodne środki zapewnienia naszej suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych.
Powinniśmy nadal działać na rzecz stymulowania budownictwa (tworzenia) wspólnoty ludzkiej o wspólnej przyszłości. Pokój zgoda i harmonia – oto ideały wyznawane i realizowane przez naród chiński przez ponad 5.000 lat. Naród chiński nie posiada cech agresywnych bądź hegemonistycznych w swoich genach. Partia troszczy się o przyszłość ludzkości i pragnie współdziałać wespół z wszystkimi siłami postępu na całym świecie. Chiny starały się zawsze o zachowanie pokoju światowego, o wnoszenie swego wkładu do rozwoju globalnego oraz zapewnienie ładu międzynarodowego.
Na naszym szlaku ku przyszłości, będziemy przyczyniać się do utrwalenia pokoju, do rozwoju, do współpracy oraz do prowadzenia niezależnej pokojowej polityki zagranicznej, a także do kroczenia drogą pokojowego rozwoju. Będziemy działać na rzecz ustanowienia nowego typu stosunków międzynarodowych oraz wspólnej przyszłości dla wspólnoty ludzkiej i zapewnienia rozwoju o wysokiej jakości w odniesieniu do Inicjatywy Pasa i Szlaku [4] poprzez podejmowanie wspólnych wysiłków oraz korzystanie z nowych dokonań Chin w rozwoju, aby zapewnić światu nowe możliwości. Partia będzie nadal działać ze wszystkimi państwami i narodami miłującymi pokój, aby wzbogacać wspólne wartości ogólnoludzkie, takie jak: pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność. Nadal będziemy preferować współpracę, a nie konfrontację, otwieranie a nie zamykanie naszych bram oraz koncentrowanie się na wzajemnych korzyściach zamiast na grach „sumy zero” [5]. Będziemy przeciwstawiać się hegemonii i polityce z pozycji siły oraz zmierzać do tego, aby koła historii kręciły się w kierunku świetlanych horyzontów.
My, Chińczycy, jesteśmy narodem, który przestrzega zasad sprawiedliwości i nie daje się zastraszyć groźbami użycia siły. Jako naród, posiadamy silne poczucie dumy i ufności. Nigdy nie zastraszaliśmy, nie uciskaliśmy i nie ciemiężyliśmy narodu jakiegokolwiek innego kraju i nigdy nie będziemy tego czynić. Z tego samego względu, nie pozwolimy nigdy jakiejkolwiek sile zewnętrznej na zastraszanie, na uciskanie lub na ciemiężenie nas. Ktokolwiek by tego zapragnął, to znajdzie się na kursie kolizyjnym i napotka na wielki stalowy mur wzniesiony przez 1,4–miliardowy naród chiński.
Powinniśmy prowadzić zdecydowaną walkę z wieloma zjawiskami współczesności. Wykazywanie odwagi w walce i męstwa w dążeniu do zwycięstwa sprawia, że nasza partia jest niezwyciężona. Realizowanie naszego wielkiego marzenia wymagać będzie wytężonej pracy i wytrwałości. Obecnie jesteśmy już bliżej niż kiedykolwiek przedtem, z większą ufnością i zdolnością w stosunku do urzeczywistnienia celu odrodzenia narodowego. Powinniśmy wszakże przygotować się do podjęcia wytężonej pracy bardziej niż kiedykolwiek, aby osiągnąć ten cel.
W naszym podążaniu naprzód, powinniśmy wykazywać większą czujność i zawsze być gotowymi do sprostania potencjalnym niebezpieczeństwom, nawet w spokojnych czasach. Powinniśmy stosować holistyczne podejście do bezpieczeństwa narodowego, które kojarzyć będzie rozwój z wymaganiami bezpieczeństwa oraz realizować strategię odrodzenia narodowego w szerszym kontekście przemian dokonujących się na świecie w obecnym stuleciu. Powinniśmy też posiąść pełne zrozumienie nowych zjawisk i wymagań wynikających z dokonujących się przemian w kontekście zasadniczych przeciwieństw istniejących między społeczeństwem chińskim a nowymi sprawami i wyzwaniami wynikającymi ze skomplikowanego otoczenia międzynarodowego. Powinniśmy być odważni i sprawni w walce, jaka prowadzimy, w wytyczaniu nowych szlaków oraz w budowaniu nowych mostów, tam gdzie to konieczne, abyśmy mogli przechodzić nad wszelkimi(zagrożeniam) i wyzwaniami.
Powinniśmy umacniać wielką jedność narodu chińskiego. W trakcie naszej walki prowadzonej w minionym stuleciu, Partia zawsze plasowała front jedności na ważnym miejscu. Stale umacnialiśmy i rozwijaliśmy możliwie jak najszerszy front jedności, jednoczyliśmy wszystkie siły chcące zjednoczenia, mobilizowaliśmy wszystkie pozytywne czynniki, które można było mobilizować i gromadziliśmy możliwie jak największy potencjał w celu podejmowania zbiorowych wysiłków. Patriotyczny front jedności stanowi dla Partii ważny środek jednoczenia synów i córek narodu chińskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą wokół idei odrodzenia narodowego.
W dalszym marszu do przodu powinniśmy zmierzać do jeszcze większej jedności i solidarności oraz do równoważenia tego, co wspólne i tego, co odmienne. Powinniśmy doskonalić kierowanie teoretyczne i polityczne, budować szeroki konsensus, gromadzić najświatlejsze umysły, rozszerzać wspólna płaszczyznę i zbieżność interesów, tak aby całe społeczeństwo chińskie, zarówno w kraju jak też za granicą, mogło koncentrować swą pomysłowość i energię na tym samym celu oraz występować razem jako potężna siła w realizowaniu odrodzenia narodowego.
Powinniśmy nadal urzeczywistniać wielkie nowe przedsięwzięcie w zakresie budownictwa partyjnego. Cechą znamienną, która odróżnia Komunistyczną Partię Chin od innych partii politycznych jest jej odwaga w przeprowadzaniu samo reformowania. Podstawową przyczyną, dla której Partia pozostaje tak żywotną i dynamiczną, niezależnie od doznania tak wielu prób i cierpień, jest fakt, że stosuje ona efektywny nadzór nad samą sobą oraz pełną i zdecydowaną samorządność. Dzięki temu Partia była i jest zdolna do właściwego sprostania zagrożeniom i próbom występującym w różnych okresach historycznych, do zajmowania czołowego miejsca zgodnie z biegiem czasu, nawet wówczas, kiedy głębokie zmiany przewalają się przez krajobraz globalny oraz zajmowania zdecydowanej postawy jako kręgosłup narodu w całym procesie sprostania rozmaitym zagrożeniom i wyzwaniom w kraju i za granicą.
W naszym marszu do przodu powinniśmy pamiętać stale o starym porzekadle, które głosi, że tylko dobry kowal wykuwa dobrą stal. Powinniśmy też wykazywać większą świadomość polityczną faktu, że pełna i zdecydowana samorządność jest drogą, która nie zna nigdy końca. Dlatego też umacniając Partię pod względem politycznym, co jest naszym nadrzędnym zadaniem, powinniśmy nadal realizować wielkie nowe przedsięwzięcie budownictwa partyjnego w nowej erze. Powinniśmy umocnić system organizacyjny Partii, pracować usilnie nad szkoleniem działaczy wysokiej klasy, którzy wykazywać będą zarówno czystość moralną jak i kompetencje zawodowe, starać się będą doskonalić postawy partyjne, przestrzegać normy moralne, zwalczać korupcję i wykorzeniać elementy szkodzące czołowemu charakterowi i czystości Partii oraz mogące nadwyrężać jej zdrowie. Powinniśmy sprawić, aby Partia zachowywała swe sedno, barwę i charakter oraz starać się o to, aby służyła ona jako naczelna siła kierownicza w trakcie wdrażania i rozwijania socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze.

Towarzysze i Przyjaciele,
Dochowamy wierności w stosunku do litery i do ducha zasady: jeden kraj, dwa systemy, w oparciu o którą obywatele Hongkongu administrują Hongkongiem, a obywatele Makao administrują Makao z wysokim stopniem autonomii w obydwu przypadkach. Sprawimy, że władze centralne pełnić będą jurysdykcję nad Hongkongiem i Makao, wdrażać systemy prawne i mechanizmy bezpieczeństwa w obydwu tych specjalnych regionach administracyjnych celem umacninia bezpieczeństwa narodowego. Broniąc suwerenność Chin oraz interesy rozwojowe, będziemy utrzymywać stabilność społeczną w Hongkongu i w Makao oraz zapewniać trwałą pomyślność w tych obydwu specjalnych regionach administracyjnych.
Uregulowanie kwestii tajwańskiej i doprowadzenie do pełnego zjednoczenia Chin stanowi historyczna misję i niepodważalną powinność Komunistycznej Partii Chin. Jest to wspólna aspiracja wszystkich synów i córek narodu chińskiego. Będziemy stosować zasadę „jednych Chin” i postanowienia Konsensusu z 1992 r. [6] oraz zmierzać do pokojowego zjednoczenia kraju. My wszyscy, rodacy z obydwu stron Cieśniny Tajwańskiej, powinniśmy zespolić się i postępować naprzód unisono. Powinniśmy podejmować zdecydowane działania celem kompletnego pokonania wszelkich prób zmierzających do „niepodległości Tajwanu” i do współdziałania na rzecz świetlanej przyszłości odrodzenia narodowego. Nikt nie powinien lekceważyć zdecydowania, woli i zdolności narodu chińskiego do obrony swej suwerenności narodowej i integralności terytorialnej.

Towarzysze i Przyjaciele,
Przyszłość należy do młodzieży i z nią też wiążemy nasze nadzieje. Sto lat temu, grupa młodych ludzi postępu wzniosła pochodnię marksizmu i poszukiwała wytrwale w ówczesnych ponurych latach dróg prowadzących do odrodzenia narodu chińskiego. Od tamtej pory, pod sztandarem Komunistycznej Partii Chin, pokolenie za pokoleniem młodych Chińczyków poświęcało swoją młodość sprawie Partii i narodu oraz znajdowało się w awangardzie ruchu na rzecz odrodzenia narodowego.
W nowe erze, nasza młodzież powinna uznać za swoją misję wniesienie wkładu do odrodzenia narodowego oraz dążyć do tego, aby stać się jeszcze bardziej dumną, bardziej ufną i pewną swej tożsamości jako naród chiński, aby móc spełniać obietnice związane ze swą młodością i oczekiwania związane z naszymi czasami, z naszą Partią i z naszym narodem.

Towarzysze i Przyjaciele,
Sto lat temu, podczas swego tworzenia, Komunistyczna Partia Chin liczyła zaledwie 50 członków. Obecnie, skupiając ponad 95 milionów członków w kraju liczącym powyżej 1,4 miliarda obywateli, jest ona największą partią rządzącą na świecie posiadającą ogromne wpływy na arenie międzynarodowej.
Sto lat temu, Chiny znajdowały się w stanie upadłości i zanikały w oczach świata. Obecnie, wizerunek, jaki prezentują one światu to kwitnący kraj, który zmierza do przodu w szybkim tempie w kierunku odrodzenia.
W ciągu minionego stulecia, Komunistyczna Partia Chin zapewniła niezwykłe osiągnięcia historyczne w imieniu narodu (społeczeństwa). Obecnie Partia mobilizuje i przewodzi narodowi chińskiemu na nowej drodze wiodącej ku realizacji drugiego celu stulecia.

Do wszystkich członków Partii,
Komitet Centralny wzywa każdą i każdego z Was do dochowania wierności wobec założycielskiej misji naszej Partii oraz do zdecydowanego przestrzegania Waszych ideałów i przekonań. Realizując cele Partii, powinniście zawsze utrzymywać ścisłe związki z narodem, wykazywać empatię i współpracować z nim, być razem z nim na dobre i na złe oraz pracować nadal niestrudzenie na rzecz realizacji jego aspiracji do lepszego życia i przysporzenia jeszcze większej chwały Partii i narodowi.

Towarzysze i Przyjaciele,
Obecnie, po upływie stu lat od swego założenia, Komunistyczna Partia Chin znajduje się jeszcze na wczesnym etapie działania oraz jest zdecydowana, aby osiągnąć trwałą wielkość dla dobra narodu chińskiego. Spoglądając wstecz na szlak, który już przebyliśmy oraz na drogę wiodącą ku przodowi, jest pewne, iż dzięki zdecydowanemu przywództwu Partii i wielkiej jedności narodu chińskiego z jego wszystkimi grupami etnicznymi, osiągniemy cel, jakim jest zbudowanie wielkiego nowoczesnego państwa socjalistycznego pod każdym względem i spełnimy Chińskie Marzenie o odrodzeniu narodowym.

Niech żyje nasza wielka, chwalebna i słuszna Partia!
Niech żyje nasz wielki, chwalebny i bohaterski naród!

Tłumaczył: Sylwester Szafarz

Odnośniki (od tłum.):
[1]: Plan pięciopłaszczyznowy (uchwalony na XVIII Zjeździe Krajowym KPCh 08.11.2012 r.)odnosi się do budowania socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze i obejmuje następujące dziedziny: gospodarkę, politykę, kulturę, problematykę społeczną i ekologię. Wiodącą rolę w realizacji tego planu odgrywa kompleksowość, gospodarka i modernizacja w każdej dziedzinie.  Zaś koncepcja czteroczłonowej kompleksowej strategii rozwojowej została przedstawiona przez Przewodniczącego Xi Jinpinga, w czasie Jego podróży inspekcyjnej w Prowincji Jiangsu, w grudniu 2014 r. Xi wymienił tam cztery człony tej strategii: – zbudowanie społeczeństwa umiarkowanie zasobnego pod każdym względem; – prowadzenie kompleksowych i pogłębionych reform; – rządzenie Chinami w oparciu o prawo; – umacnianie systemu samorządowego w Partii. Plan pięciopłaszczyznowy i strategia czteroczłonowa wspierają o uzupełniają się nawzajem;
[2]: Chodzi o rok 2049, czyli o setną rocznicę utworzenia ChRL oraz o zbudowanie, w tym terminie, bardzo nowoczesnego państwa socjalistycznego w Chinach;
[3]: Autorem tej teorii („The Three Represents – po angielsku) jest Jiang Zemin, ówczesny przywódca Partii i państwa chińskiego. Została ona ogłoszona w listopadzie 2002 r. i przewiduje realizację trzech kluczowych zadań, a mianowicie: zwiększenie produkcji, rozwój kultury i konsensus polityczny;
[4]: Jest to nazwa współczesnego nowego Szlaku Jedwabnego;
[5]: W polityce jest to gra, w której zyski (korzyści) jednej ze stron równe są stratom drugiej strony;
[6]: Konsensus z 1992 r. – to uzgodnienia zawarte pomiędzy półoficjalnymi delegacjami ChRL (Association for Relations Across the Taiwan Straits) i Tajwanu (Straits Exchange Foundation) na spotkaniu w listopadzie 1992 r. w Hongkongu. Uzgodnienia te zapoczątkowały współpracę i wymianę pomiędzy obiema Stronami Cieśniny Tajwańskiej.