IX Konferencja na „szczycie” przywódców państw BRICS w Xiamen (ChRL)

Drukuj PDF

Sylwester Szafarz

KU II „ZŁOTEMU DZIESIĘCIOLECIU” BRICS

WPROWADZENIE :
Wymienione w tytule pojęcie kolejnego „Złotego Dziesięciolecia” BRICS" było dość często używane na analizowanej Konferencji. Choć ma ono bardziej poetycki niż polityczny wydźwięk, to jednak ilustruje wymownie zamiary i plany państw BRICS i ich sojuszników. Stanowi zarazem ocenę dokonań I Dziesięciolecia. Są one znaczące oraz imponujące, niezależnie od skomplikowanych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (kryzys globalny, napięcie międzynarodowe, dysproporcje rozwojowe, nowe zagrożenia – terroryzm, uchodźcy, tzw. Cyber Wars – wojny internetowe, zmiany klimatyczne i wiele innych). Przypomnijmy: idea BRICS wylansowana teoretycznie przez brytyjskiego uczonego Jim’a O’Neill’a, została zmaterializowana praktycznie w 2007 r., na naradzie ambasadorów BRIC w ONZ, w Nowym Jorku. RPA (South Africa) dołączyła do tej Organizacji w 2010 r. i tak powstał BRICS. I Konferencja na „szczycie” BRIC odbyła się w Jekatierinburgu (Rosja) w 2009 r.; zaś IX – właśnie w Xiamen (wym.: Siamen) w południowo-wschodnich Chinach w dniach od 3 do 5 września 2017 r., pod hasłem: „Mocniejsze partnerstwo BRICS na rzecz świetlanej przyszłości”. Była to już druga Konferencja tego rodzaju w Chinach. Poprzednia, III, odbyła się w mieście Sanya, na południu tropikalnej wyspy/Prowincji Hainan, dnia 14 maja 2011 r.
IX Konferencja przejdzie do historii BRICS jako wydarzenie o bezprecedensowym wręcz przełomowym znaczeniu jakościowym. Zapewne Organizacja ta ulegać będzie powiększeniu i unowocześnieniu, a jej powiązania z resztą świata zostaną rozszerzone i wzbogacone. Nie bez kozery mówi się już o BRICS - plus. Zgłosiło się, jak do tej pory, 12 państw kandydujących, m.in.: Iran, Turcja, Argentyna, Meksyk, Egipt, Indonezja i… Grecja. To początek nowego etapu w ewolucji tej Organizacji. Zaczyna ona wskazywać drogę i odgrywać wiodącą rolę w budowaniu nowego świata i w tworzeniu nowego sprawiedliwego ładu międzynarodowego. Stanowi to solidną nadzieję na lepszą przyszłość świata pokoju, bezpieczeństwa, postępu i współpracy dla całej ludzkości. BRICS dysponuje bardzo poważnymi atutami (aktywami) w tym celu: 3,6 mld obywateli (łącznie), czyli 48% ogółu ludzkości, 39,7 mln km kw. - to łączna powierzchnia BRICS (lądy na Ziemi = 510,1 mln km kw.), PKB (razem) = 16,6 bln USD (w kategoriach nominalnych), czyli 22% ŚPB i 37 bln USD (w kategoriach PPP, Purchasing Power Parity); rezerwy walutowe = 4 bln USD; prognoza wzrostu gospodarczego w BRICS = 5,3%, na rok 2017 (według danych Banku Światowego).
IX Konferencję poprzedziły skrupulatne przygotowania, szczególnie spotkania branżowe i specjalistyczne (ponad 60) - jak to Chińczycy potrafią. Obrady odbywały się na sesjach plenarnych oraz w postaci Business Forum i na naradzie - Dialogu BRICS z przywódcami rynków wschodzących i innych krajów rozwijających się: Egiptu, Gwinei, Meksyku, Tadżykistanu i Tajlandii. Odbyło się też wiele spotkań dwustronnych (wszystkich ze wszystkimi), konferencji prasowych itp. Przyjęto Deklarację końcową (tzw. Xiamen BRICS Declaration) oraz dziesiątki innych ważnych dokumentów szczegółowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiam: - 3 najważniejsze przemówienia Prezydenta Xi Jinpinga, gospodarza i Przewodniczącego Konferencji (w br., Chiny  - to rotacyjny Przewodniczący BRICS), - syntezę przemówień pozostałych przywódców i Deklaracji końcowej oraz krótkie podsumowanie merytoryczne.

PRZEMÓWIENIA PRZYWÓDCÓW:

Prezydent Xi Jinping – na sesji plenarnej:

Ekscelencjo, Panie Prezydencie Jacob Zuma,
Ekscelencjo, Panie Prezydencie Michel Tremer,
Ekscelencjo, Panie Prezydencie Władimirze Putin,
Ekscelencjo, Panie Premierze Narendra Modi,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Wyrażam wielką radość z możliwości spotkania się ponownie z moimi kolegami. Pragnę rozpocząć od złożenia w imieniu władz i narodu chińskiego, gorących słów powitania Wam wszystkim. Witamy na Konferencji na „szczycie” BRICS w Xiamen. Koncentrując się na głównym temacie naszej Konferencji na „szczycie”: „Silniejsze Partnerstwo na rzecz Świetlanej Przyszłości”, oczekujemy na rozwijanie współpracy z Wami, żeby, wykorzystując dorobek już osiągnięty w ramach BRICS, nakreślić plany, dotyczące przyszłego rozwoju naszej Organizacji i ustawić żagle przed nowym rejsem naszego współdziałania.
Współpraca w ramach BRICS przebyła chwalebną drogę w ciągu jednego dziesięciolecia. Chociaż dzielą nas góry i oceany, to nasze pięć krajów są ściśle połączone/powiązane/ poprzez wspólne działania na rzecz wzajemnie korzystnej współpracy.
Jak głosi starożytne powiedzenie chińskie: „Partnerstwo, które zostało ustanowione przy wykorzystaniu właściwego podejścia, nie jest uzależnione od odległości geograficznej; jest ono wytrzymalsze niż klej i twardsze niż żelazo, czy kamień”. Zawdzięczamy szybki rozwój współpracy w ramach BRICS temu, że zastosowaliśmy właściwe podejście. Kierując się tymże podejściem, szanujemy się i popieramy się nawzajem, krocząc drogą rozwoju, stosownie do naszych odpowiednich uwarunkowań narodowych; rozwijaliśmy współpracę gospodarczą, polityczną i społeczną /międzyludzką/ w duchu otwartości, kompleksowości i wzajemnych korzyści; współpracujemy unisono z innymi rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się, aby umacniać sprawiedliwość i równość na arenie międzynarodowej oraz tworzyć zdrowe otoczenie/środowisko/ zewnętrzne.
Dotychczasowy postęp wykazuje, że współpraca w ramach BRICS odpowiada naszym wspólnym potrzebom rozwojowym i jest zgodna z główną tendencją rozwoju historycznego. Chociaż występują wśród nas rozmaite uwarunkowania narodowe, to łączy nas wspólne zainteresowanie, jeśli chodzi o dążenie do pokoju i pomyślności, poprzez powiązania partnerskie. Umożliwiło to nam wznoszenie się ponad istniejące różnice i dążenie do uzyskiwania wzajemnie korzystnych wyników.
W kontekście tego, że na świecie dokonują się głębokie i złożone przemiany współpraca w ramach BRICS staje się coraz ważniejsza. Nasze społeczeństwa oczekują od nas wspólnego stymulowania rozwoju oraz polepszania ich dobrobytu. Wspólnota międzynarodowa spodziewa się od nas tego, abyśmy wnosili stosowny wkład do pokoju światowego i do wspólnego rozwoju. Powinniśmy, przeto, podwoić nasze wysiłki, aby w sposób kompleksowy, pogłębiać partnerstwo w ramach BRICS i wkraczać w drugie „Złote Dziesięciolecie” naszej współpracy.
Po pierwsze, powinniśmy dążyć do uzyskiwania praktycznych rezultatów w naszej współpracy gospodarczej. Współpraca, ukierunkowana w stronę osiągania takich właśnie rezultatów, stanowi podstawę ogólnej współpracy w ramach BRICS i w tej mierze został osiągnięty znaczący postęp. Niemniej jednak, musimy jeszcze w dalszym ciągu wykorzystywać w pełni istniejący potencjał współpracy w ramach BRICS. Jak wynika z danych statystycznych, spośród 197 mld dolarów, zainwestowanych ogółem za granicą w 2016 r. tylko 5,7 % inwestycji zostało dokonanych w naszych pięciu krajach. To oznacza, że współpraca w ramach BRICS ma jeszcze przed sobą szerokie możliwości działania.
Należy koncentrować się na stymulowaniu współpracy gospodarczej zorientowanej w stronę osiągnięcia odpowiednich wyników oraz rozszerzać zbieżność interesów w dziedzinie handlu i inwestycji, w branży walutowej i finansowej, w sferze połączeń, zrównoważonego rozwoju innowacji i współpracy przemysłowej. W roku bieżącym, przedstawiliśmy Program Współpracy BRICS w Dziedzinie Handlu i Usług, Zarys Ułatwień Inwestycyjnych w ramach BRICS inicjatywę BRICS dotyczącą Współpracy w Dziedzinie Handlu Elektronicznego, Plan Działania BRICS na rzecz Współpracy w Dziedzinie Innowacji oraz Plan Działania zmierzający do Rozwoju Współpracy Przemysłowej pomiędzy krajami BRICS. Ustanowiliśmy Afrykański Ośrodek Regionalny Nowego Banku Rozwoju (NDB = New Development Bank) oraz podjęliśmy decyzję, celem utworzenia Modelowej Sieci Portu Elektronicznego BRICS oraz doszliśmy do szerokiego porozumienia w takich dziedzinach jak: opodatkowanie, handel elektroniczny, obligacje w walutach krajowych, partnerstwo państwowo - prywatne, a także sieć instytucji i usług finansowych. Nasza współpraca praktyczna stała się jeszcze bardziej zinstytucjonalizowana i merytoryczna, przynosząc coraz bardziej odczuwalne /namacalne/ wyniki.
Pragnę poinformować Was tutaj, że Chiny przedstawią jeszcze plan współpracy gospodarczej i technicznej dla państw BRICS wraz z sumą 500 mln juanów na pierwszy okres, celem ułatwienia wymiany w kwestiach politycznych, a także praktycznej współpracy w dziedzinie gospodarczej i handlowej. Chiny wniosą również wkład w wysokości 4 mln dolarów amerykańskich, do Nowego Banku Rozwoju celem finansowania Ośrodka ds.  Przygotowania Różnych Przedsięwzięć, aby wspierać w ten sposób poczynania biznesowe i długoterminowy rozwój tego Banku. Chiny będą współpracowały ze wszystkimi stronami, aby, korzystając z wyników i z konsensusu już osiągniętego w przeszłości, sprawnie wykorzystywać istniejące mechanizmy. Wspólnymi siłami powinniśmy korzystać z historycznych możliwości, jakie zapewnia nowa rewolucja przemysłowa, poszukiwać nowych dziedzin i modeli współpracy praktycznej, a także umacniać nasze powiązania celem zapewnienia zrównoważonego i trwałego postępu w mechanizmach współpracy funkcjonujących w ramach BRICS.
Po drugie, niezbędne jest zwiększenie komplementarności naszych strategii rozwojowych. Niezależnie od istniejących różnic w uwarunkowaniach krajowych, nasze pięć krajów znajduje się na podobnym etapie rozwoju i stawia przed sobą te same cele rozwojowe. Wynika więc przed nami odpowiedzialne zadanie rozwijania wzrostu gospodarczego. Umacnianie komplementarności naszych strategii rozwojowych ułatwi nam lepsze wykorzystywanie odpowiednich potencjałów, jeśli chodzi o zasoby naturalne, o rozmiary rynku i siły roboczej, a także wyzwolenie potencjału wzrostu gospodarczego wszystkich pięciu krajów oraz kreatywności trzech miliardów naszych obywateli, otwierając w ten sposób olbrzymią przestrzeń dla rozwoju.
Niezbędne jest także właściwe planowanie na szczeblu makro i podejmowanie konkretnych działań w dziedzinach o kluczowym znaczeniu. Działając w duchu szerokich konsultacji wspólnych poczynań oraz wspólnych korzyści, powinniśmy wyodrębnić te dziedziny w których nasza polityka rozwojowa i nasze priorytety są zbieżne, a także współpracować w dalszym ciągu, dla osiągnięcia celów połączeń w dziedzinie handlu i inwestycji walut i finansów oraz infrastruktury. Koncentrując się na reformach strukturalnych i na zrównoważonym rozwoju, powinniśmy rozszerzać zakres zbieżności naszych interesów oraz dzielić się doświadczeniami w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju przemysłowego i potencjału produkcyjnego, aby stymulować rozwój gospodarczy w naszych odpowiednich krajach. Rzeczą ważną jest zapewnienie równowagi pomiędzy szybkością wzrostu gospodarczego oraz jakością i efektywnością tego wzrostu. Poprzez urzeczywistnienie Programu /Agendy/ Zrównoważonego Rozwoju 2030, mieć będziemy możliwość osiągnięcia wyważonego rozwoju, postępu społecznego i ekologicznego oraz zapewnienia rozwoju wzajemnie powiązanego i całościowego.
Po trzecie, niezbędne jest ustanowienie bardziej sprawiedliwego i równoprawnego ładu międzynarodowego. Nasze coraz ściślejsze więzi z resztą świata wymagają, abyśmy odgrywali coraz bardziej aktywną rolę w zarządzaniu sprawami globalnymi. Bez naszego udziału wiele palących wyzwań globalnych nie może zostać rozwiązanych w sposób efektywny. Powinniśmy przemawiać jednym głosem i wspólnie przedstawiać nasze rozwiązania w sprawach dotyczących pokoju i rozwoju międzynarodowego. To byłoby zgodne z oczekiwaniami wspólnoty międzynarodowej i ułatwiłoby zapewnienie naszych wspólnych interesów.
Powinniśmy nadal stosować się do zasad wielostronności i do podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi współdziałać na rzecz nowego typu stosunków międzynarodowych oraz umacniać pokojowe i ustabilizowane otoczenie dla rozwoju wszystkich krajów. Niezbędne jest zapewnienie otwartej, całościowej wyważonej i korzystnej dla wszystkich globalizacji gospodarczej, budowanie otwartej gospodarki światowej wspieranie systemu handlu wielostronnego i przeciwstawianie się protekcjonizmowi. Niezbędne jest również przeprowadzanie reform zarządzania gospodarką globalną, zwiększanie przedstawicielstwa i siły rynków wschodzących i krajów rozwijających się oraz tworzenie nowych bodźców dla wysiłków zmierzających do zmniejszania przepaści rozwojowej pomiędzy Północą i Południem, a także zwiększanie globalnego wzrostu gospodarczego.
Po czwarte, niezbędne jest także rozszerzanie wymiany międzyludzkiej. Przyjaźń pomiędzy narodami jest kluczem do zapewnienia zdrowych stosunków międzypaństwowych. Tylko dzięki intensywnym staraniom - drzewo przyjaźni i współpracy może bujnie się rozwijać. Rozszerzanie wymiany pomiędzy naszymi narodami oraz umacnianie ducha partnerstwa przez wszystkich jest sprawą godną najwyższego uznania, która zasługuje na to, abyśmy ją popierali w sposób trwały. Dobrze wykonana robota w tym względzie sprawi, że współpraca w ramach BRICS będzie rozkwitać coraz bardziej.
Stwierdzamy z zadowoleniem iż ważny konsensus, jaki został osiągnięty na szczeblu kierowniczym w zakresie ściślejszej wymiany międzyludzkiej jest przekładany na język realiów. W tym roku wymiana międzyludzka, pomiędzy naszymi pięcioma krajami, znajduje się w pełnym rozkwicie, czego oznaką są rozmaite rodzaje działalności, jak na przykład Igrzyska BRICS, Festiwal Filmowy BRICS, Festiwal Kultury BRICS, a także Spotkanie na Wysokim Szczeblu w Sprawach Tradycyjnej Medycyny. Wyrażamy nadzieję iż dzięki naszym wspólnym wysiłkom, działania tego rodzaju będą odbywały się w sposób regularny i że zostaną one zinstytucjonalizowane. Konieczne jest także rozszerzanie zasięgu naszego działania, aby społeczeństwa były coraz bardziej zaangażowane i zachęcane do uczestniczenia w żywych przedsięwzięciach pomiędzy rozmaitymi kulturami.

Drodzy Koledzy,
Minione dziesięciolecie było okresem usilnych starań krajów BRICS w dążeniu do rozwoju i do pogłębiania powiązań partnerskich. Stanowi to jednak zaledwie początek w historii współpracy w ramach BRICS. Jak stwierdziłem w swych listach do Was na początku bieżącego roku, spoglądając do przodu współpraca w ramach BRICS powinna rozwijać się coraz bardziej i odgrywać coraz większą rolę w zakresie spraw międzynarodowych. Stawiajmy zatem nasze żagle tu, w Xiamen i połączmy nasze dłonie, aby wspólnie wkroczyć w drugie „Złote Dziesięciolecie” współpracy w ramach BRICS, zapewniając coraz większe korzyści społeczeństwom naszych pięciu krajów i całego świata.
Dziękuję.

– na Forum przedsiębiorców:

Ekscelencjo, Panie Prezydencie Michel Temer,
Ekscelencjo, Panie Prezydencie Jacob Zuma,
Przedstawiciele wspólnoty przedsiębiorców,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Dzień dobry! Z wielką przyjemnością spotykam się z Wami wszystkimi tutaj w tym pięknym mieście Xiamen, znanym jako „Wyspa Białych Czapli”. Konferencja na „szczycie” BRICS rozpocznie się jutro. W imieniu władz i narodu chińskiego, mieszkańców miasta Xiamen i swoim własnym witam Was wszystkich gorąco na Forum Przedsiębiorców (Business Forum).
Xiamen jest portem handlowym od niepamiętnych czasów, stanowiąc zarazem bramę dla chińskiej polityki otwarcia na świat i współpracy z zagranicą. Położone nad rozległym oceanem, to miasto przyjmowało gości z całego świata. Pozwolę sobie na uwagę osobistą, bowiem Xiamen jest miastem, w którym rozpoczynałem moją działalność, kiedy przybyłem do Prowincji Fujian, aby objąć nowe stanowisko w 1985 r. W owym czasie, miasto Xiamen, które było jedną z najpierwszych specjalnych stref ekonomicznych w Chinach, znalazło się w czołówce chińskiej polityki reform i otwarcia na świat oraz pulsowało nowymi możliwościami rozwojowymi. Trzy dziesięciolecia później, Xiamen był również dobrze znany z uwagi na swe innowacje i na przedsiębiorczość, mając kwitnące nowe formy działalności gospodarczej i nowe branże przemysłowe, dynamiczny handel i inwestycje oraz łatwy dostęp do świata zewnętrznego drogą powietrzną, lądową i morską. Obecnie, Xiamen jest pięknym miastem -ogrodem, utrzymującym doskonałą harmonię pomiędzy człowiekiem i przyrodą.
Tu w południowej części Prowincji Fujian, znane jest popularne powiedzenie, które brzmi: „poświęć się dla określonej sprawy a odniesiesz zwycięstwo”; powiedzenie to jest odzwierciedleniem ducha przedsiębiorczości. Sukces Xiamen jest doskonałym przykładem stanowiącym świadectwo wytrwałości społeczeństwa Chin liczącego ponad 1,3 mld obywateli. W okresie prawie 40 lat polityki reformowania i otwarcia na świat, pod przewodem Komunistycznej Partii Chin, my, Chińczycy zdecydowanie zmierzaliśmy do przodu, nieustraszeni i zdeterminowani oraz wkroczyliśmy z powodzeniem na drogę socjalizmu o specyfice chińskiej. Napotkaliśmy, owszem, na rozmaite trudności i wyzwania na tej drodze do przodu, ale wykazaliśmy wytrwałość i dotrzymywaliśmy kroku tendencjom rozwojowym w naszych czasach. Z pełnym poświęceniem, z odwagą i z pomysłowością osiągnęliśmy wielki postęp w zakresie rozwoju współczesnych Chin.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
Współpraca w ramach BRICS znalazła się obecnie na decydującym etapie swego rozwoju. Oceniając dotychczasowe dokonania, należy mieć na względzie dwie następujące okoliczności: historyczny bieg rozwoju globalnego oraz zmieniający się krajobraz międzynarodowy, jak również historyczny proces rozwoju poszczególnych krajów BRICS, zarówno indywidualnie, jak też zbiorowo w tym kontekście, w jakim realizowana jest współpraca w ramach BRICS.
Żyjemy w wielkiej epoce rozwoju, transformacji i dostosowań. Chociaż konflikty i bieda nie zostały jeszcze wyeliminowane w skali globalnej, to jednak tendencje zmierzające do pokoju i do rozwoju nasilają się coraz bardziej. Nasz współczesny świat staje się coraz bardziej wielobiegunowy; gospodarka została zglobalizowana; zauważalne jest coraz większe zróżnicowanie kulturalne, a społeczeństwa podlegają cyfryzacji. Prawa dżungli, na mocy których silni żerowali na słabszych, jak również gra tak zwanej sumy–zero są dziś odrzucane, zaś pokój, rozwój i wzajemnie korzystna współpraca stają się wspólną aspiracją wszystkich narodów.
Na takim to tle, znaczna liczba rynków wschodzących i krajów rozwijających się znalazła się na czołowym miejscu na tej scenie, odgrywając coraz większą rolę w sprawach międzynarodowych. Współpraca w ramach BRICS jest naturalnym wyborem, który został dokonany przez nasze pięć krajów, bowiem wszyscy wyrażamy wspólne pragnienie pokoju i rozwoju. W ciągu minionego dziesięciolecia, my, państwa BRICS zmierzaliśmy do przodu i staliśmy się jasnym punktem w gospodarce globalnej.
– W ciągu minionego dziesięciolecia państwa BRICS poczyniły znaczny krok do przodu w dążeniu do wspólnego rozwoju. Nagły wybuch światowego kryzysu finansowego w 2008 r., osłabił gospodarkę światową, która od tej pory jeszcze nie doszła do siebie. W obliczu tego zewnętrznego szoku, nasze pięć krajów trzymało się dzielnie na swoim gruncie, poprzez umacnianie gospodarki wewnętrznej, zwiększanie wzrostu gospodarczego oraz polepszanie dobrobytu obywateli. W ciągu minionych dziesięciu lat, nasz łączny produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł o 179 %, obroty handlowe - o 94 %, zaś ludność miejska - o 28 %. Wszystko to przyczyniło się w sposób znaczący, do ustabilizowania gospodarki światowej i do jej powrotu na ścieżkę wzrostu, a także przyniosło namacalne korzyści ponad trzem miliardom naszych obywateli.
– W ciągu minionego dziesięciolecia, państwa BRICS rozwijały się w kierunku zamierzonych rezultatów i wzajemnie korzystnej współpracy. Wykorzystując potencjał naszych odpowiednich krajów i zbieżne interesy, ustanowiliśmy ramy współpracy pomiędzy naszymi przywódcami, które obejmują wiele szerokich dziedzin i rozliczne szczeble. Podjęto wiele przedsięwzięć w zakresie współpracy, stosownie do strategii rozwojowej naszych pięciu krajów i zgodnie z interesami naszych narodów. W szczególności, Nowy Bank Rozwoju (New Development Bank) i Fundusz Rezerwowy (Contingent Reserve Arrangement) zapewniały wsparcie finansowe dla przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również na rzecz zrównoważonego rozwoju krajów BRICS, przyczyniając się w ten sposób do ulepszenia zarządzania gospodarką globalną oraz do budowania sieci międzynarodowego bezpieczeństwa finansowego.
– W ciągu minionego dziesięciolecia, państwa BRICS podejmowały wysiłki celem sprostania ich odpowiedzialności międzynarodowej. Poprzez swoje zaangażowanie w stosunku do wielobiegunowości/wielostronności/, uczciwości i sprawiedliwości, nasze kraje wypracowały swe stanowiska w najważniejszych kwestiach regionalnych i międzynarodowych oraz przedstawiły wspólne propozycje ich rozwiązywania. Stymulowaliśmy reformy zarządzania gospodarką światową, aby zwiększyć przedstawicielstwo rynków wschodzących i krajów rozwijających się. Jako czempioni /promotorzy/ rozwoju, stanęliśmy na czele realizacji celów rozwojowych stulecia oraz celów zrównoważonego rozwoju, a także podjęliśmy bliski dialog i współpracę z innymi krajami rozwijającymi się, aby urzeczywistniać ów rozwój poprzez jedność. Jak głosi starożytne porzekadło: budowę wysokiego gmachu rozpoczyna się od jego fundamentów. Tak więc, położyliśmy odpowiednie podwaliny i utworzyliśmy ramy współpracy w ramach BRICS. Dokonując przeglądu osiągniętego już postępu w dziedzinie współpracy w ramach BRICS, sądzę iż występują trzy ważne poczynania praktyczne, które powinny być nadal kontynuowane.
Po pierwsze, należy traktować się nawzajem jak równy z równym i poszukiwać wspólnego gruntu z jednoczesnym odkładaniem na bok istniejących różnic. W warunkach współpracy w ramach BRICS, decyzje podejmowane są w wyniku konsultacji między nami wszystkimi, a nie wyłącznie przez jeden kraj. Szanujemy nawzajem nasze ścieżki i modele rozwoju, staramy się rozumieć wzajemne problemy i współdziałamy na rzecz rozwijania strategicznej wymiany informacji oraz wzajemnego zaufania politycznego. Biorąc pod uwagę różnice występujące w naszych uwarunkowaniach narodowych w historii i w kulturze, jest rzeczą całkowicie naturalną, iż możemy mieć pewne zróżnicowanie w rozwijaniu naszej współpracy. Niemniej jednak, mając głęboką ufność w odniesieniu do tejże współpracy oraz zaangażowanie w dziedzinie umacniania zaufania wzajemnego, możemy osiągnąć nieustanny postęp w tej współpracy.
Po drugie, wykazując podejście innowacyjne i zmierzające do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, staramy się postępować tak, aby nasza współpraca przynosiła korzyści wszystkim. BRICS nie jest miejscem do prowadzenia tylko rozmów, ale jest to zespół, który ma na celu realizację określonych zadań. Naszym celem jest właśnie zbudowanie wielkiego rynku handlowego i inwestycyjnego, stymulowanie sprawnego przepływu walut i środków finansowych, ulepszanie połączeń infrastrukturalnych oraz tworzenie ścisłych więzów pomiędzy narodami. W dążeniu do osiągnięcia tych celów, naszych pięć krajów uczestniczy w praktycznej współpracy w pełnym zakresie, obejmując już kilkadziesiąt dziedzin, łącznie z gospodarką, handlem, finansami, nauką, techniką, oświatą, kulturą i ochroną zdrowia, przez co dajemy konkretny wyraz naszym wysiłkom, zmierzającym do budowania nowego typu stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem wzajemnie korzystnej współpracy.
Po trzecie, rozwijając się sami, pomagamy innym, jeśli chodzi o dobrobyt /pomyślność/ całego świata, który leży nam na sercu. Po przebyciu wyboistej drogi rozwoju, my kraje BRICS rozumiemy /podzielamy/ ból tych narodów, które nadal żyją w warunkach chaosu i biedy. Od samego początku nasze pięć krajów kierowały się zasadami dialogu bez konfrontacji i partnerstwa bez sojuszów. Opowiadamy się za przestrzeganiem celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi w rozwijaniu współpracy międzypaństwowej. Poprzez własny rozwój wyrażamy gotowość, aby dzielić się możliwościami rozwojowymi z innymi krajami. Filozofia współpracy w ramach BRICS cieszy się coraz większym uznaniem i aprobatą, stając się jednocześnie czynnikiem pozytywnej energii we wspólnocie międzynarodowej.
Na tym właśnie polega duch BRICS. Jest to walor, podzielany przez wszystkich, który łączy nas w ciągu całego minionego dziesięciolecia współpracy. Duch ten jest nieustannie wzbogacany w ciągu kolejnych lat i przynosi on korzyści naszym narodom, jak również odróżnia nas od innych na tle całego świata.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
Analiza dokonanego już postępu wykazuje, że możemy zmierzać do przodu we właściwym kierunku. Obecnie gospodarka światowa odzyskuje swój wzrost, przy czym rynki wschodzące i państwa rozwijające się osiągają znakomite wyniki. Nowa runda rewolucji technicznej i przemysłowej właśnie się dokonuje, zaś tempo reformowania i innowacji zwiększa się. Mamy wystarczające podstawy po temu, aby sądzić, że nasz świat stanie się coraz lepszy.
Z drugiej strony, ponad 700 mln osób nadal cierpi wskutek głodu; dziesiątki milionów obywateli zmuszonych zostało do opuszczenia swych domostw i stania się uchodźcami; tak wiele ludzi, łącznie z niewinnymi dziećmi, jest zabijanych w trwających konfliktach. Gospodarka światowa nie jest jeszcze wystarczająco zdrowa i znajduje się w okresie dostosowawczym wykazując słaby wzrost, zaś nowe siły napędowe wzrostu powinny się jeszcze ukazać. Z kolei, przed globalizacją gospodarczą pojawia się więcej oznak niepewności. Rynki wschodzące i kraje rozwijające się znajdują się więc w coraz bardziej złożonym otoczeniu /środowisku/ zewnętrznym. Długa droga do globalnego pokoju i rozwoju nadal nie będzie drogą gładką.
Niektórzy ludzie, zauważając, że niektóre rynki wschodzące i kraje rozwijające się napotkały na pewne niepowodzenia w rozwoju, twierdzą, że państwa BRICS tracą swój blask. Prawdą jest, że pod wpływem złożonego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, my, w państwach BRICS, napotkaliśmy na określone przeciwne wiatry o zmiennym natężeniu. W każdym razie, potencjał rozwojowy i ogólna tendencja w naszych krajach pozostaje niezmieniona i do tego jesteśmy w pełni przeświadczeni.
Nadchodzi czas, kiedy stawia się żagle wtedy, gdy fale wzbierają na sile. Krocząc do przodu, przed krajami BRICS staje kluczowe zadanie do zrealizowania, polegające na tym, aby zwiększać nasze gospodarki i rozwijać naszą współpracę. Powinniśmy czynić to korzystając z dotychczasowych sukcesów, określać drogę przyszłej współpracy oraz podejmować nową podróż, tak aby wspólnie wkroczyć w drugie „Złote Dziesięciolecie” współpracy w ramach BRICS.
Po pierwsze, powinniśmy dynamizować współpracę w ramach BRICS, aby tworzyć nowe bodźce dla wzrostu gospodarczego naszych pięciu krajów. W ostatnich latach, dzięki naszemu potencjałowi, jeśli chodzi o zaopatrzenie w surowce, koszt siły roboczej i popyt występujący na rynku międzynarodowym, nasze pięć krajów stało się czynnikami globalnego wzrostu gospodarczego. Jednakże w miarę, jak rozwijają się gospodarki naszych pięciu krajów, określonemu zaostrzeniu ulegają problemy związane z alokacją zasobów i ze strukturą przemysłową. Jednocześnie, globalna struktura gospodarcza podlega dogłębnym przemianom, czego dowodem jest spadek popytu globalnego i wzrost ryzyk /zagrożeń/ finansowych. Wszystko to stanowi wyzwania dla tradycyjnego potencjału gospodarek BRICS, przenosząc nas do kluczowego etapu, na którym musimy pracować coraz bardziej wydajnie, aby pokonywać istniejące trudności.
Jak powinniśmy przejść przez ten etap? Sama stopa wzrostu gospodarczego nie stanowi odpowiedzi na to. Natomiast w oparciu o obecne uwarunkowania i mając na względzie cele długoterminowe, powinniśmy przeprowadzać reformy strukturalne oraz poszukiwać sił napędowych wzrostu gospodarczego i nowych kierunków rozwoju. Powinniśmy wykorzystać możliwości, jakie zapewnia nowa rewolucja przemysłowa, aby stymulować wzrost gospodarczy i zmieniać modele tego wzrostu poprzez innowacje. Powinniśmy realizować rozwój napędzany przez innowacje i tworzony poprzez inteligentne wytwarzanie /inteligentną produkcję/, poprzez model „Internet Plus”, poprzez gospodarkę cyfrową i wspólną gospodarkę; powinniśmy umiejętnie wchodzić w zakręty, a jednocześnie zmierzać szybciej do przodu, zastępując stare siły napędowe rozwoju nowymi siłami napędowymi. Powinniśmy eliminować utrudnienia w rozwoju gospodarczym, poprzez reformy, usuwać bariery systemowe i instytucjonalne oraz dynamizować rynek i społeczeństwo, tak aby móc osiągnąć lepszą jakość oraz bardziej wytrzymały i zrównoważony wzrost.
Niezależnie od różnic w naszych uwarunkowaniach narodowych, my, kraje BRICS znajdujemy się na podobnym etapie rozwoju i podzielamy te same cele rozwojowe. Powinniśmy, przeto wspólnie poszukiwać sposobów stymulowania wzrostu gospodarczego poprzez innowacje. Wymaga to od nas ulepszania koordynacji polityki makroekonomicznej, uzgadniania /synergii/ naszych odpowiednich strategii rozwojowych, lepszego wykorzystywania naszego potencjału w zakresie struktury przemysłowej i zaopatrzenia w surowce /zasoby/, a jednocześnie tworzenia łańcuchów wartości i także ogromnego rynku wspólnych interesów, co ma na celu doprowadzenie do wzajemnie powiązanego rozwoju. W oparciu o nasze własne praktyki reformatorskie i innowacyjne, powinniśmy wytyczyć nową ścieżkę, która pomoże także innym rynkom wschodzącym i krajom rozwijającym się w zakresie korzystania z istniejących możliwości i sprostania występującym wyzwaniom.
Współpraca gospodarcza stanowi podstawę działania mechanizmu BRICS. Mając na względzie ten centralny punkt, powinniśmy realizować strategię partnerstwa gospodarczego w ramach BRICS instytucjonalizować i konkretyzować współpracę w rozmaitych sektorach oraz w dalszym ciągu doskonalić ogólną współpracę w ramach BRICS. W roku bieżącym, osiągnęliśmy postęp w zakresie działania Nowego Banku Rozwoju (NDB = New Development Bank) oraz Funduszu Rezerwowego (Contingent Reserve Arrangement), a także w handlu elektronicznym, w ogólnym handlu oraz w zakresie ułatwień inwestycyjnych, w handlu usługami, w wystawianiu obligacji w walutach krajowych w zakresie innowacji naukowo -technicznych we współpracy przemysłowej i w zakresie partnerstwa państwowo -prywatnego, dzięki czemu można było rozszerzać i intensyfikować naszą współpracę gospodarczą. Powinniśmy, w dalszym ciągu, realizować porozumienia i konsensus już osiągnięty oraz lepiej wykorzystywać możliwości istniejących mechanizmów. Powinniśmy również, w sposób aktywny, poszukiwać nowych metod i nowych dziedzin praktycznej współpracy oraz umacniać nasze powiązania, celem zapewnienia trwałej i owocnej współpracy w ramach BRICS.
Po drugie, my, państwa BRICS, powinniśmy brać na siebie, przypadającą nam w udziale, odpowiedzialność za umacnianie pokoju i stabilności na świecie. Pokój i rozwój nawzajem się uzupełniają i wzmacniają. Społeczeństwa na całym świecie pragną pokoju i współpracy, a nie konfliktu bądź konfrontacji. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich krajów, pokój światowy panuje już od ponad półwiecza. Niemniej jednak, nieustające konflikty w niektórych częściach świata i istniejące punkty zapalne, stanowią określone wyzwania dla pokoju światowego. Wzajemnie przeplatające się zagrożenia ze strony terroryzmu oraz brak bezpieczeństwa cybernetycznego /informatycznego/, kładą się dużym cieniem na cały świat.
My, państwa BRICS, jesteśmy zdecydowani umacniać pokój światowy i przyczyniać się do utrwalania międzynarodowego ładu bezpieczeństwa. W roku bieżącym, odbyliśmy Spotkanie Wysokich Przedstawicieli do Spraw Bezpieczeństwa, a także Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych i Stosunków Międzynarodowych. Utworzyliśmy regularny mechanizm spotkań naszych stałych przedstawicieli w instytucjach wielostronnych, a także odbyliśmy Dialog w Zakresie Planowania Polityki Zagranicznej, Spotkanie Grupy Roboczej do Spraw Zwalczania Terroryzmu, Spotkanie Grupy Roboczej do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego jak również Konsultacje na temat Misji Pokojowych. Wysiłki te mają na celu rozszerzanie konsultacji i koordynacji w zakresie najważniejszych spraw międzynarodowych i regionalnych oraz umacnianie współdziałania /synergii/ pomiędzy państwami BRICS. Powinniśmy urzeczywistniać cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podstawowe normy rządzące stosunkami międzynarodowymi, udzielać zdecydowanego poparcia wielostronności, działać na rzecz wprowadzenia większej demokracji w stosunkach międzynarodowych, a także przeciwstawiać się hegemonizmowi i polityce z pozycji siły. Powinniśmy lansować wizję bezpieczeństwa wspólnego, całościowego, zrównoważonego i na zasadach współpracy, a także uczestniczyć, w sposób konstruktywny, w procesie rozwiązywania palących kwestii geopolitycznych i wnosić nasz odpowiedni wkład do tych rozwiązań.
Jestem przeświadczony, że, gdy tylko będziemy wykazywać całościowe podejście do zwalczania terroryzmu we wszystkich jego formach /przejawach/ oraz usuwać zarówno symptomy, jak też główne korzenie terroryzmu, to terroryści nie znajdą dla siebie miejsca na kryjówki. Wówczas, kiedy prowadzony jest dialog, konsultacje i rozmowy, aby tworzyć odpowiednie warunki do osiągania uregulowań politycznych takich kwestii jak Syria, Libia, czy konflikt palestyńsko – izraelski, to płomienie wojny mogą zostać wygaszone, zaś uchodźcy, którzy opuścili swe domostwa, będą mieli możliwość powrotu do nich.
Po trzecie, my państwa BRICS, powinniśmy wnosić wkład do doskonalenia zarządzania gospodarką światową. Jedynie poprzez otwartość można osiągnąć postęp oraz jedynie poprzez podejście całościowe można taki postęp podtrzymywać. Z powodu słabego globalnego wzrostu gospodarczego w minionych latach, takie kwestie, jak nierówny rozwój, niewłaściwe zarządzanie oraz niedostatek uczciwości stawały się coraz ostrzejsze, zaś protekcjonizm i mentalność zapatrzenia w siebie wykazywały tendencję wzrostową /rosnącą/. Gospodarka światowa oraz system zarządzania nią wkroczyły w nowy okres dostosowawczy, ale napotykają jednocześnie na nowe wyzwania.
Nie powinniśmy lekceważyć problemów wynikających z globalizacji gospodarczej, czy też jedynie użalać się z tego powodu. Natomiast powinniśmy podejmować wspólne wysiłki, aby poszukiwać odpowiednich rozwiązań. Powinniśmy współdziałać z innymi członkami wspólnoty międzynarodowej, aby intensyfikować i rozwijać dialog, koordynację i współpracę oraz przyczyniać się do umacniania i zapewniania stabilności gospodarczej i wzrostu gospodarczego na świecie. W tym to celu, powinniśmy stymulować tworzenie /budowanie/ otwartej gospodarki światowej, przyspieszać liberalizację i ułatwienia w zakresie handlu i inwestycji wspólnie tworzyć nowe globalne łańcuchy wartości oraz ponownie zrównoważyć globalizację gospodarczą. Poprzez takie poczynania zapewnimy korzyści społeczeństwom na całym świecie. Nasze pięć krajów powinno być coraz bardziej otwartymi w stosunku do siebie samych, rozszerzać skalę zbieżnych interesów w tym procesie oraz wykazywać całościowe podejście do spraw i dzielić się istniejącymi możliwościami, aby w ten sposób, zapewniać bardziej świetlane perspektywy dla rozwoju naszych gospodarek.
Wzrost rynków wschodzących i krajów rozwijających się nie ma na celu przekazywanie kawałka serka komukolwiek, ale sprawianie, aby cały tort gospodarki globalnej był coraz większy. Powinniśmy połączyć nasze dłonie, aby sterować właściwie biegiem globalizacji gospodarczej, przedstawiać szersze perspektywy i zapewniać większe ilości dóbr dla społeczeństwa, sprawiać, aby model i reguły zarządzania były bardziej zrównoważone /wyważone/ i całościowe, ulepszać i przeobrażać międzynarodowy podział pracy i globalne łańcuchy wartości. Powinniśmy działać na rzecz reformowania systemu zarządzania gospodarką światową, tak aby był on lepiej dostosowany do realiów światowej struktury /architektury/ gospodarczej. Powinniśmy również udoskonalać normy zarządzania dla nowych dziedzin działalności w zakresie głębi oceanicznych, regionów polarnych, kosmosu i przestrzeni cybernetycznej, aby w ten sposób zapewnić, że wszystkie kraje będą mogły korzystać z przynależnych im praw i ponosić za to odpowiedzialność.
Po czwarte, powinniśmy zwiększać oddziaływanie BRICS i tworzyć partnerstwa ekstensywne /rozszerzające/. Stanowiąc platformę współpracy o zasięgu globalnym, współdziałanie w ramach BRICS dotyczy nie tylko naszych pięciu krajów. Natomiast wiąże się ono z oczekiwaniami rynków wschodzących i krajów rozwijających się oraz, w istocie rzeczy, z całą wspólnotą międzynarodową. Kierując się zasadami otwartej i całościowej współpracy, my, kraje BRICS kładziemy wielki nacisk na współdziałanie z innymi rynkami wschodzącymi i z krajami rozwijającymi się, w związku z czym ustanowiliśmy efektywne mechanizmy dialogu z nimi.
Jak głosi chińskie porzekadło: „Łatwo można złamać jedną strzałę, ale trudno jest złamać dziesięć strzał złączonych w jedną wiązkę”. W związku z tym, powinniśmy wykorzystywać lepiej nasze odpowiednie potencjały i wpływy, stymulować współpracę na linii Południe -  Południe oraz dialog na linii Północ – Południe, zespalać zbiorowe potencjały wszystkich krajów oraz wspólnymi siłami, rozbrajać istniejące zagrożenia i sprostać istniejącym wyzwaniom. Powinniśmy również rozszerzać zasięg oddziaływania współpracy w ramach BRICS, aby zapewniać większej liczbie obywateli korzyści z tego wynikające. Powinniśmy także stymulować nowe podejście do współpracy w ramach „BRICS - Plus” oraz tworzyć otwartą i zróżnicowaną siatkę partnerstwa rozwojowego, aby przyciągnąć większą liczbę zainteresowanych rynków wschodzących i krajów rozwijających się do naszych zgodnych wysiłków dla dobra współpracy i wzajemnych korzyści.
W trakcie Konferencji na „szczycie” w Xiamen, Chiny przeprowadzą Dialog z Rynkami Wschodzącymi i z Krajami Rozwijającymi się, do którego zostaną zaproszeni przywódcy z pięciu krajów z różnych regionów, aby przyłączyć się do przywódców BRICS celem przedyskutowania zagadnień współpracy w zakresie rozwoju globalnego i współpracy na linii Południe-Południe, jak również urzeczywistniania Programu 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wzajemne zrozumienie i przyjaźń pomiędzy narodami mają kluczowe znaczenie dla rozwijania współpracy w ramach BRICS i budowania /tworzenia/ ekstensywnych /rozszerzonych/ powiązań partnerskich. Powinniśmy wykorzystywać w pełni rolę wymiany międzyludzkiej /społecznej/ i kulturalnej oraz stymulować rozszerzanie udziału społeczeństw we współpracy w ramach BRICS. Powinniśmy organizować więcej imprez, takich jak festiwale kulturalne, festiwale filmowe i zawody sportowe, które są szczególnie popularne w społeczeństwie, tak aby działalność BRICS była widoczna wszędzie i aby wymiana i przyjaźń pomiędzy narodami naszych pięciu krajów stała się niewyczerpanym źródłem siły, stymulującym współpracę w ramach BRICS.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
W ciągu minionego dziesięciolecia dokonany został nie tylko solidny postęp w zakresie mechanizmów współpracy w ramach BRICS; w owym czasie byliśmy również świadkami przeprowadzania wszechstronnych reform i polityki otwarcia na świat w Chinach, a także ich szybkiego rozwoju gospodarczego i społecznego. W ciągu minionych dziesięciu lat, łączna stopa naszego wzrostu gospodarczego zwiększyła się o 239 %, a ogólny wolumen eksportu i importu towarowego wzrósł o 73 %. Chiny stały się drugą pod względem wielkości gospodarką światową, zaś warunki życia ponad 1,3 mld obywateli chińskich uległy znacznej poprawie, a Chiny wnoszą coraz większy wkład zarówno do rozwoju gospodarczego w regionie, jak i na świecie.
Prawdą jest, że wysiłki reformatorskie w Chinach wkroczyły w kluczowy etap, na którym trzeba sprostać znacznym wyzwaniom; natomiast wiele trudności i problemów z tym związanych wyszło na światło dzienne i musimy je wszystkie rozwiązywać z pełnym zdecydowaniem /determinacją/. Jak głosi pewne chińskie porzekadło: „Każde lekarstwo jest gorzkie”. Lekarstwo, które sami sobie przepisaliśmy polega na przeprowadzeniu kompleksowych reform. W ciągu minionych pięciu lat, podjęliśmy ponad 1.500 przedsięwzięć reformatorskich, obejmujących wszystkie sektory, przy czym przełomowe zmiany zostały dokonane w rozlicznych dziedzinach, a reformy są realizowane z coraz większą intensywnością. Zwiększyło się tempo przystosowań strukturalnych w gospodarce i udoskonaleń w przemyśle. Gospodarka chińska osiąga stałe i zdrowe wyniki, przy czym nowe siły napędowe, równoważące rozwój, również przybrały na sile. W pierwszej połowie bieżącego roku stopa wzrostu gospodarczego w Chinach wyniosła 6,9 %, zaś wartość dodana sektora usługowego stanowi 54,1 % PKB; utworzono 7,35 mln nowych miejsc pracy w miastach. Wszystkie te osiągnięcia dowodzą iż pogłębianie kompleksowych reform jest słuszną drogą, którą powinniśmy zmierzać w dalszym ciągu.
Krocząc do przodu, Chiny będą nadal urzeczywistniały wizję rozwoju innowacyjnego, skoordynowanego, zielonego, otwartego i całościowego. Dostosujemy się i będziemy zmierzać do nowego normalnego rozwoju gospodarczego, przeprowadzać reformy strukturalne dotyczące podaży, przyspieszać budowanie nowego systemu gospodarki otwartej, stymulować rozwój gospodarczy poprzez innowacje oraz zmierzać do rozwoju zrównoważonego. Chiny będą niezmiennie i zdecydowanie dążyć do rozwoju pokojowego oraz wnosić coraz większy wkład do pokoju i do rozwoju świata.
W maju ubiegłego roku, Chiny gościły z powodzeniem Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej, w którym uczestniczyło 29 szefów państw lub rządów oraz więcej niż 1.600 przedstawicieli z ponad 140 krajów i z ponad 80 organizacji międzynarodowych. Poprzez to wkroczyliśmy w nowy etap przekształcania Inicjatywy Pasa i Szlaku - od pomysłu do działania i od planowania do realizacji. Uczestnicy Forum omówili sposoby stymulowania współpracy i rozwoju oraz osiągnęli szeroki konsensus. Chcę powiedzieć jasno: Inicjatywa Pasa i Szlaku nie jest narzędziem realizacji jakiegokolwiek programu czy zamiaru geopolitycznego, lecz platformą dla praktycznej współpracy. Inicjatywa ta nie stanowi określonego mechanizmu pomocy dla zagranicy, lecz jest inicjatywą na rzecz rozwoju wzajemnie powiązanego, który wymaga szerokich konsultacji wnoszenia wspólnych wkładów i odnoszenia wspólnych korzyści. Jestem przeświadczony, że Inicjatywa Pasa i Szlaku służyć będzie jako nowa platforma dla wszystkich krajów, aby realizować wzajemnie korzystną współpracę i że zapewni ona nowe możliwości realizacji Programu 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
Wspólnota przedsiębiorców z krajów BRICS jest główną siłą stymulowania rozwoju gospodarczego. W ciągu ostatniego dziesięciolecia wspólnota ta włączyła rozwój przedsiębiorczości do współpracy w ramach BRICS wnosząc w ten sposób ważny wkład do umacniania partnerstwa gospodarczego w ramach BRICS. Główną przyczyną, dla której odbywamy obecne Forum Przedsiębiorczości (Business Forum) w przeddzień Konferencji na „szczycie” BRICS, jest to, aby poprosić Państwa o przedstawienie swych poglądów i rad, abyśmy mogli wspólnymi siłami sprawić, żeby Konferencja na „szczycie” w Xiamen zakończyła się pełnym sukcesem /powodzeniem/ i abyśmy mogli przyczynić się w ten sposób, do rozwijania współpracy w ramach samego BRICS. Wyrażam nadzieję, że wykorzystacie swój potencjał, jeśli chodzi o informację, technologie i finansowanie, aby zaproponować /zainicjować/ większą ilość praktycznych i wzajemnie korzystnych przedsięwzięć w ramach rozwijanej współpracy, z korzyścią dla naszych krajów i narodów. Wasze poczynania będą pomocne w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w poprawianiu dobrobytu obywateli. Władze chińskie będą w dalszym ciągu, zachęcać przedsiębiorstwa naszego kraju, aby podejmowały one działalność gospodarczą i zakorzeniały się w innych krajach oraz, podobnie, gorąco zapraszamy firmy zagraniczne, aby inwestowały i prowadziły działalność gospodarczą w Chinach.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
My, państwa BRICS, wkraczamy w drugie dziesięciolecie jeszcze bardziej owocnego rozwoju. Współdziałajmy, przeto, razem wespół z innymi członkami wspólnoty międzynarodowej. Niech nasza współpraca przynosi coraz większe korzyści narodom naszych pięciu krajów. Niech owoce pokoju i rozwoju globalnego dotrą do wszystkich ludzi na świecie.
Na zakończenie, życzę Forum Przedsiębiorców pełnego sukcesu.
Dziękuję!

***

Dnia 5 września 2017 r., Prezydent Xi Jinping przewodniczył na naradzie - Dialogu pomiędzy Rynkami Wschodzącymi i Krajami Rozwijającymi się w Międzynarodowym Ośrodku Konferencyjnym w Xiamen i wygłosił ważne przemówienie, podkreślając, że wszystkie strony powinny współpracować coraz ściślej, aby budować otwartą gospodarkę światową, realizować Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wykorzystywać istniejące historyczne możliwości restrukturyzacji gospodarki światowej, tworzyć rozszerzone, partnerskie powiązania na rzecz rozwoju oraz wytyczać nowe ścieżki zmierzające do rozwoju, który będzie uczciwy, otwarty, całościowy i innowacyjny, aby w ten sposób wnosić coraz większy wkład do światowego wzrostu gospodarczego.
Przywódcy krajów BRICS, łącznie z Prezydentem Michelem Tremerem z Brazylii, Prezydentem Wladimirem Putinem z Rosji, Premierem Narendrą Modi z Indii i Prezydentem Jacobem Zumą z Afryki Południowej, a także przywódcy państw zaproszonych do uczestniczenia w tym Dialogu, a mianowicie: Prezydent Abdel Fattah al–Sisi z Egiptu, Prezydent Alpha Condt z Gwinei, Prezydent Emomali Rahmon z Tadżykistanu i Premier Prayut Chan–o–cha z Tajlandii, uczestniczyli w tej naradzie. Koncentrując się /skupiając się/ na temacie Umacniania Wzajemnie Korzystnej Współpracy na rzecz Wspólnego Rozwoju i traktując realizację Programu /Agendy/ Zrównoważonego Rozwoju 2030, jako głównym drogowskazie; przywódcy tych wszystkich krajów wymienili, w sposób dogłębny, poglądy na temat realizacji Programu /Agendy/ Zrównoważonego Rozwoju i tworzenia coraz szerszych powiązań partnerskich, a także wspólnie przedyskutowali najważniejsze plany rozwoju współpracy międzynarodowej oraz współdziałania na linii Południe-Południe, uzyskując ważny konsensus w tych kwestiach.

Oto najważniejsze treści tego przemówienia (źródło: strona internetowa MSZ ChRL, z dnia 05.09.2017 r.):
Xi Jinping podkreślił, że na Konferencję na „szczycie” BRICS zaproszeni zostali wysocy przedstawiciele rynków wschodzących i krajów rozwijających się, aby wymienić informacje i poglądy. Dialog tego rodzaju służy umacnianiu jedności i współpracy pomiędzy rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się oraz jest korzystny dla rozwoju samego mechanizmu BRICS.
Xi Jinping wskazał, że, poczynając od początku XXI wieku, zbiorowy wzrost gospodarczy  rynków wschodzących i krajów rozwijających się stał się nieodwracalną tendencją naszych czasów. Z uwagi na nowe okoliczności, rynki wschodzące i kraje rozwijające się powinny zespalać się coraz bardziej i współpracować ręka w rękę i z jeszcze większym zdecydowaniem, aby umacniać sprzyjające otoczenie na rzecz pomyślniejszego rozwoju oraz wnosić coraz większy wkład do wzrostu gospodarczego na świecie.
Po pierwsze, powinniśmy ściślej współdziałać ze sobą, aby tworzyć otwartą gospodarkę światową. Powinniśmy wspierać budowanie wielostronnego systemu handlowego oraz przywrócić równowagę w globalizacji gospodarczej, tak aby stała się ona coraz bardziej całościowa i zrównoważona /sprawiedliwa/. Powinniśmy doskonalić koordynację w kwestii zajmowanych stanowisk, współdziałać na rzecz osiągania pozytywnych wyników podczas zbliżającej się 11–tej Konferencji Ministerialnej WTO (World Trade Organization – Światowa Organizacja Handlu), jak również prowadzić do postępu w kwestiach, które wymagają jeszcze załatwienia podczas Rundy ws. Rozwoju w Doha (DDR – Doha Development Round) oraz zapewniać odpowiednie ukierunkowanie wielostronnego systemu handlowego. Powinniśmy zmierzać do tego, aby zwiększyć reprezentację i nasilić głos rynków wschodzących oraz krajów rozwijających się w zarządzaniu gospodarką światową, a także w udoskonalaniu międzynarodowego ładu gospodarczego, który powinien być coraz bardziej uczciwy i równoprawny.
Po drugie, powinniśmy współpracować coraz ściślej na rzecz realizacji Programu Zrównoważonego Rozwoju 2030. Niezbędne jest urzeczywistnianie krajowych strategii rozwojowych w kontekście tego właśnie Programu Zrównoważonego Rozwoju i w świetle naszych stosownych uwarunkowań krajowych. Będzie to dla nas pomocne w poszukiwaniach takiej drogi zrównoważonego rozwoju, która będzie sprzyjać skoordynowanemu postępowi gospodarczemu, społecznemu i ekologicznemu. Niezbędne jest również zwiększanie roli Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz przyspieszanie realizacji programów zrównoważonego rozwoju. Powinniśmy zwrócić się i wymagać od krajów rozwiniętych, aby przestrzegały one swych zobowiązań oraz, szczególnie, takich wymagań, jak wspólne, chociaż zróżnicowane, zakresy odpowiedzialności za rozwój, a także aby zwiększały one swe poparcie dla krajów rozwijających się. Uwzględniając fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych rozważa zreformowanie swego systemu rozwojowego, powinniśmy dążyć do tego, aby owe reformy koncentrowały się na rozwoju i zapewniły większy wkład ze strony zainteresowanych i żeby, w sposób rzeczywisty, służyły one potrzebom krajów rozwijających się.
Po trzecie, niezbędne jest ściślejsze współpracowanie celem wykorzystania historycznych możliwości restrukturyzacji gospodarki światowej. Powinniśmy podejmować odważne kroki innowacyjne i reformatorskie, położyć coraz większy nacisk na dostosowania strukturalne w gospodarce, a także ożywiać krajowe siły motoryczne wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, powinniśmy kształtować naszą politykę społeczną w taki sposób, aby spełniała ona podstawowe potrzeby społeczne i współdziałać zgodnie dla zapewnienia lepszych warunków życia naszym obywatelom. Powinniśmy rozszerzyć zakres dostosowywania naszych strategii rozwojowych oraz umacniać współpracę poprzez dzielenie się jak najlepszymi doświadczeniami praktycznymi, także w zakresie rozwijania potencjałów, co byłoby drogą prowadzącą do wspierania się nawzajem w dążeniu do rozwoju gospodarczego.
Po czwarte, niezbędne jest ściślejsze współdziałanie, aby rozwijać powiązania partnerskie na rzecz rozwoju. Jak głosi chińskie porzekadło: „Pojedynczy kwiatek nie zwiastuje jeszcze wiosny, tak samo, jak pojedyncza dzika gęś nie stanowi jeszcze stada tych gęsi”. Poprzez pogłębianie praktycznej współpracy oraz stosowanie zasad komplementarności możemy zwiększyć efektywność naszych działań. Niezbędne jest odpowiednie wykorzystywanie BRICS, G7 i innych mechanizmów tego rodzaju, rozszerzanie współpracy na linii Południe -Południe w większym zakresie oraz wspólne regulowanie wyzwań istniejących w świecie. Niezbędne jest także, abyśmy razem tworzyli łańcuchy wzajemnie powiązanego rozwoju oraz budowali swą siłę poprzez jedność. Celem Chin w związku z przeprowadzeniem tego Dialogu pomiędzy rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się, jest tworzenie sieci powiązań partnerskich oraz ustanowienie wspólnoty zespolonego rozwoju i wspólnej przyszłości.
Xi Jinping zaznaczył, że Chiny przywiązują wielkie znaczenie do Programu Zrównoważonego Rozwoju 2030 i że już zebrane zostały wczesne plony w zakresie realizacji tego programu w dziedzinie gospodarczej, społecznej, ekologicznej i w wielu innych sferach. Celem stymulowania współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowego, Chiny będą czynnie pomagać bratnim krajom rozwijającym się w realizowaniu Programu /Agendy/ Zrównoważonego Rozwoju. Chiny przeznaczą 500 mln dolarów amerykańskich na Fundusz Pomocy na rzecz Współpracy na linii Południe - Południe, tak aby pomagać bratnim krajom rozwijającym się w walce z głodem, w rozwiązywaniu problemu uchodźców, zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i w sprostaniu innym wyzwaniom. Chiny będą rozszerzać wymianę informacji w zakresie doświadczeń rozwojowych i współpracy w zwiększaniu potencjału gospodarczego wespół z innymi krajami.
Xi Jinping wskazał także, że w maju bieżącego roku w Chinach przeprowadzone zostało z powodzeniem Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej. Filozofia i wizja związana z Inicjatywą Pasa i Szlaku, ma wiele wspólnego z Programem Zrównoważonego Rozwoju 2030 w związku z czym obie te instytucje uzupełniają się i wzmacniają się wzajemnie. Pas i Szlak jest w znacznym stopniu, szlakiem współpracy i stanowi źródło nadziei na wzajemne korzyści.
Xi Jinping podkreślił, że rynki wschodzące i kraje rozwijające się stanowią przyszłość rozwoju świata. Naszym obowiązkiem jest, przeto, rozszerzanie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju oraz realizowanie Programu Zrównoważonego Rozwoju. Zatem współpracujmy dla wytyczania nowych szlaków rozwojowych, które będą uczciwe, otwarte, całościowe i innowacyjne.

* * *

Po tym wprowadzeniu Przewodniczącego, przywódcy krajów BRICS i krajów zaproszonych do udziału w Dialogu wygłosili swoje odpowiednie przemówienia. Odnosząc się do Dialogu pomiędzy Rynkami Wschodzącymi i Krajami Rozwijającymi się, który został zorganizowany przez Chiny, będące rotacyjnym Przewodniczącym BRICS, wszyscy przywódcy wyrazili poparcie dla ustanawiania rozszerzonych powiązań partnerskich na rzecz rozwoju i nadzieję na kontynuowanie dialogu tego rodzaju, służącego rozwijaniu współpracy na linii Południe - Południe, a także międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Wszyscy uczestnicy Dialogu wyrażali się bardzo pozytywnie na temat znaczenia wspólnego realizowania Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz urzeczywistniania Programu Zrównoważonego Rozwoju 2030.
Na zakończenie, Prezydent Xi Jinping dokonał podsumowania tej narady. Wskazał on, że była ona nader pozytywna, a w jej trakcie przywódcy wszystkich zaproszonych krajów doszli do ważnego konsensusu. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie podkreślali iż wielkie znacznie ma umacnianie jedności i współpracy pomiędzy rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem obecnej, nowej sytuacji. Wszyscy uczestnicy uzgodnili również, że będą dzierżyć wysoko sztandar rozwoju, realizować w sposób kompleksowy Program /Agendę/ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wspierać główną rolę odgrywaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz tworzyć zdrowe środowisko/otoczenie/ rozwojowe. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, co do tego, żeby pogłębiać współpracę na linii Południe - Południe oraz tworzyć coraz szersze powiązania partnerskie na rzecz rozwoju.
Po zakończeniu narady, strona chińska wydała oświadczenie Prezydenta ChRL przedstawiające zasady i konsensus osiągnięty na tej naradzie wykazując ufność i zdecydowanie wszystkich uczestników, aby urzeczywistniać Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz wysyłać pozytywne sygnały jedności i współpracy pomiędzy rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się.

Tłumaczenie  przemówień prezydenta Xi Jinpinga na język polski: Sylwester Szafarz

Prezydent Michel Temer:
Ocenił wysoko dotychczasowy dorobek BRICS i jego plany na przyszłość. Współpraca gospodarcza stanowi główną i wręcz uprzywilejowaną płaszczyznę zgodnego współdziałania w ramach BRICS. W tym celu niezbędne jest zredukowanie procedur biurokratycznych w wymianie handlowej oraz wyeliminowanie barier istniejących jeszcze w sferze współpracy gospodarczej. Cieszy wzrastające znaczenie i rola Nowego Banku Rozwoju (NDB, New Development Bank) utworzonego przez BRICS. Z uwagi na to iż powierzchnia większości państw BRICS ma, faktycznie, rozmiary kontynentów istotne wręcz kluczowe znaczenie dla tych państw ma rozwijanie regionalnych połączeń lotniczych celem stymulowania rozwoju społeczno - gospodarczego.

Prezydent Wladimir Putin:
wyraził uznanie dla strony chińskiej za jej wielki wkład do rozwoju BRICS i za perfekcyjne przygotowanie IX Konferencji w Xiamen. Cenne są liczne inicjatywy podejmowane przez Nowy Bank Rozwoju. W tym kontekście, należy wdrożyć, ponadto, specjalny fundusz celem ułatwienia przygotowania poszczególnych przedsięwzięć, utworzyć fundusz obligacji wprowadzić możliwość udzielania pożyczek w walutach narodowych, zintegrować rynki kapitałowe, usunąć bariery w handlu wspierać przedsiębiorczość wśród kobiet oraz ustanowić własną agencję ratingową BRICS. Niezbędne jest także wypracowanie i wdrożenie nowej strategii partnerstwa ekonomicznego BRICS – stosownie do współczesnych oraz do przyszłych realiów krajowych i globalnych.
W kwestiach szczegółowych istnieje konieczność ustanowienia wspólnego systemu w zakresie badań nad energią, udoskonalenia współpracy w badaniach kosmicznych w kontrolowaniu zmian klimatycznych (chodzi gównie o tzw. teledetekcję, czyli remote sensing), w służbie zdrowia, w ochronie środowiska naturalnego oraz w rozwijaniu wymiany społecznej (międzyludzkiej), szczególnie kulturalnej i sportowej. Rosja proponuje też utworzenie wspólnej sieci telewizyjnej BRICS, rozszerzanie działalności funkcjonującego już Uniwersytetu internetowego BRICS, w którym współdziała do tej pory 50 uczelni wyższych z państw członkowskich.

Prezydent Jacob Zuma:
był bardzo aktywny na IX Konferencji; przemawiał na sesji plenarnej, na specjalnym posiedzeniu Rady Biznesu poświęconym RPA i na ww. naradzie - Dialogu. Elementy zawarte w tych przemówieniach zasługują na szczególną uwagę, a mianowicie: RPA, podobnie jak inne kraje afrykańskie eksportujące surowce, tracą wiele na tym eksporcie z uwagi na zmniejszenie popytu światowego i na spadek cen na te surowce. Obecny wzrost gospodarczy (PKB) RPA innych krajów afrykańskich i rozwijających się - w ogólności, nie jest wystarczający i nieadekwatny do ich „drzemiącego” poważnego potencjału rozwojowego.
Dlatego też, RPA oczekuje od partnerów z BRICS wsparcia dla swego kompleksowego wzrostu gospodarczego, dla industrializacji, dla inwestycji w sektorach produkcyjnych oraz dla zwiększania obrotów handlu towarami o wyższej wartości dodanej. Ułatwi to walkę z biedą, z bezrobociem i z nierównościami gospodarczo - społecznymi. Duże znaczenie dla Afryki Południowej i dla całego kontynentu ma utworzenie afrykańskiej regionalnej filii NBR (właśnie w RPA). Wartość obrotów handlowych RPA z resztą krajów BRICS wyniosła 31,2 mld USD w roku 2016, ale nadal w handlu tym dominują surowce (niestety). Nadto, Prezydent oświadczył, iż państwa afrykańskie realizują Program ONZ 2030 ws. zrównoważonego rozwoju oraz uczestniczą w walce z terroryzmem, któremu należy lepiej przeciwstawiać się w skali globalnej oraz zaprosił partnerów z BRICS na X Konferencję na „szczycie” w RPA, w roku 2018.

Premier Narendra Modi:
niedawne nieporozumienia chińsko - indyjskie, trwające 73 dni, a nawet konfrontacja zbrojna w Dokalam (w Sikkimie), nie wywarły negatywnego wpływu na IX Konferencję i na stosunki pomiędzy Prezydentami (delegacjami) obydwu wielkich mocarstw. Wojska zostały wycofane z tego regionu w dniu 28 sierpnia 2017 r., a nieporozumienia rozwiązywane są metodami pokojowymi, politycznymi i dyplomatycznymi. Jak zwykle, Premier Republiki Indii przedstawił wiele interesujących ocen i cennych propozycji ws. działalności BRICS. Zaznaczył, na wstępie, iż w Indiach dokonuje się wielki postęp reformatorski i społeczno – gospodarczy, w którym partnerzy z BRICS okazują Indiom poważną pomoc. Do tej pory Indiom udało się stworzyć jednorodny rynek wewnętrzny dla 1,3 mld obywateli (konsumentów), którzy znajdują się w centrum uwagi (800 mln młodzieży indyjskiej zapewniono odpowiednie źródła „twórczej energii”).
Premier N. Modi wysoko ocenił dotychczasowy dorobek BRICS, któremu udało się utworzyć odpowiednie ramy dla dynamicznej współpracy wnosić znaczny wkład do stabilizacji i wzrostu gospodarczego świata, który jednak „dryfuje w kierunku niepewności…”. Na przyszłość, niezbędne jest doskonalenie partnerskich i innowacyjnych powiązań w ramach BRICS, z zastosowaniem gospodarki cyfrowej. Właśnie gospodarka i handel stanowią główne podwaliny BRICS, sprzyjające usuwaniu biedy i innych zjawisk patologicznych. Mówca podkreślił znaczenie zwiększania roli kobiet i młodzieży w życiu politycznym i społeczno – gospodarczym oraz w działalności BRICS, potrzebę utworzenia własnej agencji ratingowej BRICS, rozwijania energii odnawialnej i lepszej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Słonecznej (International Solar Alliance), konieczność doskonalenia współpracy pomiędzy miastami bliźniaczymi w dziedzinie urbanizacji, szczególnie tworzenia innowacyjnych (inteligentnych) miast („smart cities”) w zarządzaniu klęskami żywiołowymi w rozwijaniu nowych technologii i innowacji itp.
N. Modi stwierdził także, iż współpraca Indii i BRICS z Afryką postępuje pomyślnie naprzód, szczególnie w dziedzinie kształcenia wykwalifikowanych kadr, ochrony zdrowia, zwiększania potencjału produkcyjnego, rozbudowy infrastruktury i połączeń. Jeśli zaś chodzi o problem uchodźców, to poprzez polityczne uregulowanie obecnych konfliktów, jak np. w Syrii, problem ten rozwiąże się sam przez się, a uchodźcy powrócą do swych domów. W sumie, koniecznością naszych czasów jest umacnianie partnerskich powiązań w ramach BRICS, aby stymulować własny i globalny wzrost gospodarczy. Rzeczywiście, dodał Premier, BRICS wkracza w nowe „Złote Dziesięciolecie”, ale będzie to Dziesięciolecie o rozstrzygającym znaczeniu („crucial importance”) dla tej Organizacji i dla świata.

DOKUMENTY KOŃCOWE:

Przyjęto jednomyślnie Deklarację końcową (BRICS Xiamen Declaration) i 4 inne główne porozumienia (plany działania). Dotyczą one współpracy w zakresie: - gospodarki i handlu, - innowacji, - polityki celnej i - współdziałania strategicznego między New Development Bank i BRICS Business Council. Oczywiście, Deklaracja jest dokumentem najważniejszym. W sposób kompleksowy i pogłębiony prezentuje ona stanowiska BRICS w węzłowych kwestiach współczesności. Jest to dokument obszerny (prawie 50 stron w wersji angielskiej), zawierający 71 paragrafów. Dodano doń 91 załączników w szczegółowych sprawach współpracy.
Poniżej przedstawiam syntezę najważniejszych treści i priorytetów zawartych Deklaracji w maksymalnie możliwym skrócie, czyli w ujęciu hasłowym. Jest to zabieg dość ryzykowny wręcz karkołomny - intelektualnie, ale jedynie możliwy w stosunkowo krótkim opracowaniu. Poszczególne hasła mówią same za siebie oraz ilustrują dorobek i zamiary BRICS w doskonaleniu współpracy w każdej dziedzinie, zasadnicze propozycje wyrazy poparcia i oceny Organizacji w poszczególnych kwestiach własnych, regionalnych i globalnych.

Problematyka BRICS:
dotychczasowy dorobek BRICS - to świadectwo jego efektywności i przydatności dla krajów członkowskich i dla całego świata; coraz większe znaczenie ma współpraca z rynkami wschodzącymi i z innymi krajami rozwijającymi się; stosowanie zasad wzajemnych korzyści, poszanowania i poparcia; umacnianie partnerstwa strategicznego w kolejnym Dziesięcioleciu; priorytety: handel i inwestycje innowacje, potencjał produkcyjny, przetwórstwo surowców mineralnych, infrastruktura innowacje informatyka i technologie komunikacyjne, partnerstwo państwowo – prywatne, energetyka, regionalne połączenia lotnicze, kształcenie kadr, pełne zatrudnienie, ubezpieczenia socjalne, zwalczanie biedy, obligacje w walutach krajowych współpraca rynkowa; przy czym innowacje i najnowsze technologie - to główna siła motoryczna rozwoju państw BRICS.

Kryteria polityczne:
potwierdzenie przywiązania BRICS do budowania wielobiegunowego świata pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i współpracy (nota bene: w Deklaracji użyto pojęcia „multilateralizm”, oznaczającego dosłownie „wielostronność”. Po polsku właściwsze chyba będzie domyślne stosowanie w tym kontekście pojęcia „wielobiegunowość”, choć to nie to samo, co „wielostronność”- s.sz.); potrzeba nowego politycznego i gospodarczego ładu międzynarodowego - bardziej sprawiedliwego, uczciwego, demokratycznego i reprezentatywnego; wiodąca rola ONZ w umacnianiu pokoju w kreowaniu wspólnej przyszłości całej ludzkości i w przeciwstawianiu się zagrożeniom tradycyjnym i nietradycyjnym.

Aspekty gospodarcze:
BRICS jest już główną „lokomotywą” postępu gospodarki światowej. Należy stymulować powiązania międzybankowe integrację infrastrukturalną i finansową oraz wzajemnie powiązany rozwój w ramach BRICS, aby przyczyniać się do otwartego, całościowego i zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej. Rozwijać współpracę na linii Południe-Południe, Północ-Południe oraz eliminować dysproporcje między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, zapewniając tym ostatnim większy udział w zarządzaniu gospodarką światową. Potrzeba lepszej koordynacji polityki makroekonomicznej i strukturalnej, zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, szerszego wykorzystania walut narodowych i poparcie dla Programu (Agendy) ONZ 2030 ws. zrównoważonego rozwoju.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - czysta i odnawialna energia ma być dostępna dla wszystkich. Zielony rozwój i gospodarka o niskiej emisji gazów przemysłowych. Cywilne elektrownie nuklearne, lepsza ochrona środowiska naturalnego i różnorodności gatunków (biodiversity). W tych i w innych dziedzinach Południe powinno otrzymywać większą pomoc i wsparcie od Północy. Zwalczanie korupcji i wspieranie uczciwej konkurencji. Wykorzystanie kosmosu wyłącznie w celach pokojowych, np. teledetekcji ws. zmian klimatycznych, ochrony środowiska, klęsk żywiołowych itp. Poparcie dla WTO i G20 - z koniecznością doskonalenia ich poczynań w kwestiach polityki makroekonomicznej (np. w sprawach podatkowych).

Kwestie społeczne:
Dobro człowieka (wszystkich ludzi) znajduje się na I miejscu w działalności BRICS. Rozwój wymiany społecznej (międzyludzkiej) we wszystkich możliwych dziedzinach, szczególnie kulturalnej, oświatowej, naukowo-technicznej sportowej, turystycznej, medialnej, samorządowej i w ochronie zdrowia; rozwój wymiany między kulturami i cywilizacjami (różnorodność kulturowa - niezwykle cennym aktywem BRICS). Odbyły się już 34 wspólne imprezy o charakterze społecznym (kulturalne, sportowe itp.). Zbliżanie BRICS do „ludzkich serc”. Silne poparcie dla wielostronności (multilateralizmu).
Lepsza współpraca między: instytucjami oświatowymi (oraz nauczycielami dzieci i młodzieży), bibliotekami, muzeami, galeriami narodowymi itp. 2 Uniwersytety BRICS w tym jeden internetowy. Zwalczanie epidemii i chorób zakaźnych, szczególnie: eboli, HIV/AIDS, gruźlicy i malarii. Dbałość o zrównoważony długoterminowy przyrost demograficzny.

Sytuacja międzynarodowa:
coraz większe zaangażowanie i aktywność BRICS ws. pokoju współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego. Poparcie dla zasad suwerennej równości państw i nieingerencji w ich sprawy wewnętrzne. Pozytywna ocena regularnych narad ministrów spraw zagranicznych BRICS. Rozwój i bezpieczeństwo są coraz ściślej powiązane pomiędzy sobą. „Żaden kraj nie powinien umacniać swego bezpieczeństwa kosztem innych krajów”. Potępienie jednostronnych interwencji militarnych i sankcji gospodarczych. Potrzeba zwiększenia reprezentacji krajów rozwijających się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz roli Indii, Brazylii i RPA w ramach tej Organizacji.
Syria - uregulowanie konfliktu możliwe tylko poprzez całościowy pokojowy proces polityczny i metodami „Syrian–led i Syrian–owned” (tzn. „pod przewodem Syrii i z zachowaniem syryjskiej własności tego procesu”). Konieczność sprawiedliwego, trwałego i całościowego uregulowania problemu. Podobne zasady powinny być stosowane także w innych sprawach konfliktowych (np. Afganistan, niektóre kraje afrykańskie i in.). Potrzeba pojednania narodowego w Afganistanie i zaprzestania aktów terroru. (Nota bene: po raz pierwszy wymieniono oficjalnie z nazwy 11 organizacji terrorystycznych (par. 48 Deklaracji). Potępienie wszelkich aktów terrorystycznych oraz… zagranicznych bojowników terroryzmu („Foreign Terrorist Fighters”). Wezwanie do utworzenia szerokiej międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej. Poparcie dla trwałego i sprawiedliwego uregulowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego i dla utworzenia niezależnego i zwartego terytorialnie Państwa Palestyńskiego. Głębokie ubolewanie z powodu prób nuklearnych KRL-D i wzrostu napięcia wokół Półwyspu Koreańskiego. Uregulowanie tych problemów możliwe jedynie środkami pokojowymi i metodami bezpośredniego dialogu. Poparcie dla Unii Afrykańskiej w rozwiązywaniu tamtejszych konfliktów regionalnych.
BRICS będzie uczestniczył nadal w operacjach pokojowych ONZ, w zwalczaniu handlu narkotykami, w ochronie praw człowieka i swobód obywatelskich, w przestrzeganiu norm prawa międzynarodowego oraz w efektywnym regulowaniu problemów migracyjnych. Wezwanie do wszystkich państw o zgodne zarządzanie Internetem, o pokojowe wykorzystanie i o niedopuszczenie do wyścigu zbrojeń w kosmosie.

ZAKOŃCZENIE:
Przedstawiona powyżej faktografia i analiza dotycząca BRICS i jego IX Konferencji jest wystarczająco wymowna i nie wymaga obszerniejszych komentarzy. Niemniej jednak warto przedstawić kilka krótkich myśli finalnych i uogólniających. I tak, nie spełniły się czarne proroctwa niektórych „specjalistów” zachodnich o utracie „blasku” przez BRICS; wręcz przeciwnie w ciągu zaledwie 10 lat, Organizacja ta stała się bardzo poważną nową jakością w ewolucji świata, wiodącą siłą motoryczną jego nowatorskich przeobrażeń i nadzieją ludzkości na lepsze życie w pokoju w bezpieczeństwie i we współpracy. Jest już jasne, że BRICS przejmuje globalną inicjatywę strategiczną w ewolucji świata w kierunku znacznie jakościowo lepszym od dotychczasowego poronionego rozwoju. Powiem szczerze, jeśli BRICS nie uratuje naszej cywilizacji, to nikt inny tego nie uczyni!
Prezydent Xi Jinping wyeksponował 3 główne zasady przyświecające efektywnej działalności BRICS: 1. traktowanie się wzajemnie jak równy z równym, poszukiwanie wspólnych mianowników i odkładanie na bok występujących różnic; 2. dążenie do osiągania pozytywnych wyników w pracy oraz innowacyjne podejście do poszczególnych spraw, z myślą o wspólnych korzyściach dla wszystkich; 3. umacnianie i rozwój BRICS służy nie tylko jemu samemu, lecz pomaga i jest z pożytkiem dla całego świata. Te ostatnią normę można by określić mianem nowoczesnego i pozytywnego neouniwersalizmu. W pełni zasadne, moralnie i materialnie,  jest także używanie pojęcia „duch BRICS-u”, o czym często i głośno mówiono na analizowanej Konferencji.
W niezwykle skomplikowanych, trudnych i groźnych realiach współczesności, BRICS wypełnia coraz skuteczniej istniejącą post neoliberalną lukę systemową, zarówno jeśli chodzi o globalny ład polityczny i gospodarczy, jak też o bardziej zhumanizowane i efektywne ustroje w poszczególnych krajach. Stanowi pomost nie tylko na linii Południe - Południe, lecz również Południe - Północ. Stara się o post kryzysowe odrodzenie i ożywienie gospodarki światowej, o eliminowanie zagrożeń i patologii rozwojowych, o umacnianie pokoju i bezpieczeństwa, o niedopuszczenie do katastrofy wojennej oraz o przywrócenie godności i czci rodzajowi ludzkiemu.
BRICS funkcjonuje już sprawnie jako rozpędzona i dobrze naoliwiona maszyneria globalna  sterowana przez znakomitych maszynistów. Efektywne są nie tylko koordynujące i programujące spotkania jej przedstawicieli na najwyższych i wysokich szczeblach, lecz również coraz szersze kontakty międzyludzkie (społeczne), z całą swą różnorodnością i bogactwem. Owocnie i nieprzerwanie działa ponad 60 specjalistycznych instytucji i grup roboczych w ramach BRICS. Podkreśla się jednak konieczność jeszcze bardziej efektywnej i wszechstronnej współpracy merytorycznej i koordynacji poczynań w ramach tej Organizacji.
Przywódcy BRICS powiadają obrazowo i nie bez racji, iż zamierzają poważnie zwiększyć tort globalny - do sprawiedliwego podziału między wszystkich mieszkańców Ziemi. W tym celu powstanie zapewne ww. BRICS - Plus. Jego połączenie z chińską Inicjatywą Pasa i Szlaku jest wzajemnie komplementarne i pożyteczne. Ponadto, nie należy się obawiać perspektywy przeniesienia centrum rozwoju naszej cywilizacji do Azji, co będzie się dokonywało bez większych wstrząsów czy perturbacji. Brazylijski uczony, prof. Oliver Stuenkel, autor książki o przyszłości BRICS już przetłumaczonej na język chiński, stwierdza jednoznacznie, iż BRICS stanowi obecnie pierwszorzędny czynnik tworzenia przyszłego ładu światowego.
Ww. dokumenty IX Konferencji w Xiamen ukazują ogromne bogactwo i różnorodność dokonań, zamiarów, planów i poczynań BRICS. Wśród tych priorytetów jest niemało super priorytetów, np.: wzajemnie powiązana zielona gospodarka światowa (interconnected world green economy), zwalczanie protekcjonizmu i terroryzmu, łagodzenie zmian klimatycznych, umacnianie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (szczególnie, eliminowanie takich konfliktów i ognisk zapalnych, jak: Syria, Izrael/Palestyna, Irak, Jemen, Zatoka Perska, Płd. Sudan, Somalia, Afganistan, Półwysep Koreański, Afryka Środkowa, Sahara Zachodnia i in.), a nawet lepsza współpraca i dbałość o… wody słodkie i zasolone, szczególnie oceaniczne.
I wreszcie, parę słów pro domo sua. Niestety, w Polsce przeważa niezmiennie brak informacji, nonszalancja, a nawet lekceważenie BRICS. Tymczasem, logika i realizm polityczny nakazywałby jednak myślenie i postępowanie wręcz odwrotne. Przecież BRICS - to największe mocarstwa świata, z którymi poprawne i efektywne stosunki (jako minimum) są niezbędne dla dobra i dla lepszej przyszłości naszego państwa i narodu. A jednak niektórzy rodzimi decydenci popychają nas w stronę innych zawodnych „sojuszników” i tradycyjnych, odwiecznych przeciwników. Jeśli Rosja może być dobrym partnerem Chin, a Chiny - Indii, to tym bardziej Polska powinna ułożyć zupełnie po nowemu swe stosunki z tymi wielkimi mocarstwami. Inaczej bowiem, RP zabrnie w ślepy zaułek globalny lub dojdzie donikąd. Słowem, również takie wnioski nasuwają się nieodparcie i racjonalnie w świetle obrad IX Konferencji na „szczycie” BRICS w Xiamen. X Konferencja odbędzie się w RPA, w roku 2018.

Sylwester SZAFARZ

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 5131056

Temat dnia

Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.

Więcej …

Na lewicy

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …