100-lecie KPCh

Z okazji 100-lecia Komunistycznej Partii Chin w dniu 6 lipca 2021 roku odbył się w Pekinie zdalny Światowy Szczyt Partii Politycznych, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 500 lewicowych i postępowych ugrupowań ze wszystkich kontynentów.


Przemówienie powitalne z okazji rocznicy wygłosił Sekretarz Generalny KPCh – Xi Jinping. Wskazał w nim na potrzebę umacniania w skali globalnej współpracy  pomiędzy państwami, sprawiedliwych i korzystnych dla wszystkich stosunków i relacji dwustronnych. Podkreślił konieczność dalszej walki o sprawiedliwość społeczną, czyste środowisko, likwidację biedy, bezrobocia.
Uczestnicy Szczytu przyjęli wspólną Deklarację wskazującą na kierunki współpracy mające na celu budowę bardziej przyjaznego dla człowieka świata w ramach trwającej i postępującej globalizacji.
Ze strony polskiej w Szczycie wzięli udział przedstawiciele Nowej Lewicy, PPS, Porozumienia Socjalistów oraz PiS, PO i PSL.

 


 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ZE SZCZYTU
KPCH ORAZ ŚWIATOWYCH PARTII POLITYCZNYCH


My, delegaci reprezentujący 500 partii i organizacji politycznych pochodzący ze 160 krajów, uczestniczyliśmy w dniu 6 lipca 2021 r. w szczycie KPCh i Światowych Partii Politycznych, zorganizowanym przez Komunistyczną Partię Chin w formie wideo konferencji. Koncentrując się na temacie „Dobrobyt Ludu: Odpowiedzialność Partii Politycznych”, podczas szczytu mieliśmy okazje na dogłębną wymianę poglądów. W rezultacie osiągnęliśmy szeroko pojęty konsensus, a szczyt zakończył się pełnym sukcesem.

Jesteśmy świadomi, iż dzisiejszy świat przechodzi dogłębne i złożone zmiany, w czasie gdy tendencja globalizacji gospodarczej z każdym dniem wzrasta, nauka i technologia rozwijają się w niesamowitym tempie, a interakcje między cywilizacyjne stają się coraz częstsze. Dążenie do szczęścia ludzi ze wszystkich krajów jest ze sobą powiązane jak nigdy przedtem, ludzkość razem mierzy się z historycznymi możliwościami, jak i musi stawiać czoła ryzykownym wyzwaniom. Epidemia COVID-19 nauczyła nas, że ludzkość funkcjonuje w jednej wspólnej globalnej wiosce, która ewoluuje w ściśle powiązaną ze sobą społeczność, którą łączy wspólna przyszłość. Trudności i wyzwania stojące przed ludzkością można rozwiązać jedynie poprzez solidarność i współpracę. Partie polityczne są źródłami polityki narodu i zwolennikami interesów ludzi,a także odgrywają ważną rolę w życiu politycznym krajów. W tych historycznie nowych okolicznościach wspólną odpowiedzialnością i wspólnym celem partii politycznych jest zapewnienie dobrobytu ich własnemu narodowi w prawdziwym tego słowa znaczeniu oraz umożliwienie osiągniecie takiego stanu wszystkim ludziom, dążąc do harmonijnej wizji dobrobytu ogółu.

I. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do budowania konsensusu w sprawie tych wartości. Należy dołożyć wszelkich starań, by promować wartości podzielane przez całą ludzkość, takie jak pokój, rozwój, sprawiedliwość, demokracja czy wolność. Należy podążać zgodnie z historycznym trendem demokratyzacji stosunków międzynarodowych, jak i podtrzymywaniem ścieżki multilateralizmu, tak aby stosunki opierały się na wspólnym gruncie, szacunku i wzajemnym uczeniu się. W interakcjach międzynarodowych należy kierować się zasadami szacunku, uczciwości, sprawiedliwości oraz korzystnej dla wszystkich stron współpracy. Należy wprowadzić wspólne, kompleksowe oraz oparte na współpracy podejście do bezpieczeństwa. Potrzeba skoncentrowanych wysiłków by zbudować otwarty, czysty i piękny świat, cieszący się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem oraz wspólnym dobrobytem. W związku z tym społeczność międzynarodowa będzie czynić postępy w dążeniu do budowania wspólnej przyszłości oraz mobilizowania sił politycznych do ciągłego rozwoju i postępu dla ludzkości.

II. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do promowania wspólnego rozwoju. W tym celu niezbędne jest aktywne wdrażanie Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, dostosowanie strategii rozwoju i koordynacja polityki makroekonomicznej. Równie istotnym jest wzmocnienie globalnej współpracy naukowej i technologicznej w zakresie innowacji, utrzymanie wielostronnego systemu handlowego, z zachowaniem przewodniej roli Światowej Organizacji Handlu, a także promowanie handlu oraz liberalizacja i optymalizacja środowiska inwestycyjnego. Ponadto, ważne jest również pogłębienie współpracy w zakresie budowy infrastruktury, zapewniając stabilne i sprawne działanie globalnego łańcucha produkcji, dostaw oraz systemu finansowego, podnosząc przy tym poziom globalnych połączeń międzysystemowych. Globalizacja gospodarcza ukierunkuje się wówczas na bardziej otwarty, inkluzywny, zrównoważony i korzystny dla wszystkich stron rozwój, przy wzmacnianiu jego globalnej sprawiedliwości, skuteczności i synergii.

III. Proponujemy, aby partie polityczne państwa świata dokładały wszelkich starań do stworzenia na ziemi przyjaznego domu. W drodze do osiągnięcia „międzypokoleniowego ładu”, należy starać się urzeczywistniać wizję harmonijnego współistnienia człowieka i natury, nadając priorytety zachowaniu i ochronie przyrody, co przyniesie zmianę w kierunku ekologicznej, niskoemisyjnej, cyrkulacyjnej i zrównoważonej produkcji i stylu życia. Co więcej, aktywne wsparcie powinno przejawiać się w stworzeniu zróżnicowanego i symbiotycznego ekosystemu oraz zapewnianiu pomocy krajom rozwijającym się w zakresie finansowania, technologii i budowania potencjału. Dzięki temu, możliwa będzie globalna współpraca dotycząca ogólnoświatowych problemów środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie mórz i ochrona gatunków. Możliwe będzie wówczas budowanie opartego na zasadach równości, rozsądku i wspólnych korzyści globalnego środowiska, tworzenie miejsca koegzystencji ludzi i natury.

IV. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów angażowały się w ochronę życia i zdrowia ludzi. Filozofia, zgodnie z którą ludzie i ich życie stoją na pierwszym miejscu, musi być wdrażana poprzez umieszczenie tych dwóch wartości na szczycie w hierarchii programów rozwoju oraz poprzez gwarancję uwzględnienia wszystkich czynników zdrowotnych w tworzeniu polityki. Mając na uwadze cel, jakim jest dostarczenie wszystkim usług zdrowotnych ujętych w cyklu życia człowieka, należy zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ludzi na bezpieczne, skuteczne, wygodne i przystępne cenowo usługi zdrowotne. Nauka i współpraca muszą zostać uznane za niezawodne środki służące do pokonania wirusa i uwolnienia się od chorób. Należy przeciwstawić się upolitycznieniu pandemii i stygmatyzacji związanej z wirusem. Kraje rozwijające się, mające wrażliwe systemy zdrowia publicznego, muszą otrzymać niezbędną pomoc w celu zwiększenia ich zdolności reagowania. W ten sposób ulegnie poprawie globalny system zarządzania zdrowiem publicznym, a wraz z nim - postęp w tworzeniu wspólnoty zdrowia wszystkich ludzi.

V. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów angażowały się w ułatwianie wymiany i wzajemnego przekazywania sobie wiedzy między cywilizacjami. Muszą być przestrzegane zasady równości, szacunku, otwartości i inkluzyjności, tak aby wznieść się ponad różnice między cywilizacjami i ideologiami i aby chronić różnorodności wszystkich kultur na świecie. Wszystkie cywilizacje muszą i mogą znaleźć należne im miejsce w intelektualnej skarbnicy ludzkości. Należy promować dialog i wymianę międzycywilizacyjną poprzez intensywne interakcje międzyludzkie i współpracę w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, sportu, turystyki i wśród ośrodków analitycznych. Należy zachęcać do nawiązania kontaktów między różnymi grupami społecznymi ze wszystkich krajów w celu lepszego zrozumienia i docenienia różnych cywilizacji oraz czerpania inspiracji. W ten sposób różne cywilizacje będą mogły w harmonii współistnieć z innowacyjnym rozwojem poszczególnych ich przedstawicieli.

VI. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich państw angażowały się w poprawę dobrobytu obywateli ich krajów. Kwestie, które bezpośrednio dotyczą ludności i wymagają natychmiastowej reakcji, muszą być skutecznie rozwiązywane poprzez wspieranie powoływania instytucji i rządów prawa w społeczeństwie, jak również poprzez poprawę polityki społecznej i usług publicznych oraz promowanie sprawiedliwości w sądownictwie i równości w podziale dochodów. Należy podjąć zdwojone wysiłki w celu zwalczania korupcji, wzmocnienia międzynarodowej współpracy antykorupcyjnej oraz promocji tworzenia uczciwych i kompetentnych rządów. Należy przyjąć różnorodne środki mające na celu poprawę warunków rozwoju dla osób ubogich, w tym politykę fiskalną i finansową, edukację i szkolenia oraz wsparcie konkretnych branż. W ten sposób ograniczanie ubóstwa będzie w większym stopniu samonapędzającym się mechanizmem, który jest dobrze ukierunkowany i zorientowany na wyniki. W międzyczasie należy poświęcić więcej uwagi i wnieść wkład we współpracę międzynarodową w zakresie ograniczania ubóstwa. Większy nacisk i wsparcie należy skierować na ograniczanie i łagodzenie ubóstwa we wszystkich krajach, a zwłaszcza w krajach rozwijających się.

VII. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do podniesienia swojego poziomu zarządzania. Należy poświęcić odpowiednią uwagę związanym z budowaniem partii wyzwaniom, które pojawiają się w związku z falą cyfryzacji i stosowania technologii informatycznych. Odpowiedzią jest tu zwiększenie wymiany doświadczeń i współpraca w zakresie zarządzania oraz stałe poszukiwanie skutecznych sposobów na ulepszanie budowy partii w coraz to nowych okolicznościach. Skuteczność zarządzania społecznego musi zostać zwiększona, tak aby zapewnić jego całościowe i skoordynowane działanie. W związku z tym poprawi się zdolność sprawowania rządów z punktu widzenia uczestnictwa, rozważań i realizacji działań na rzecz dobrobytu obywateli. Większy wkład zostanie wniesiony w rozwiązanie problemów rozwojowych, przed którymi stoi ludzkość.

VIII. Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zaangażowały się w opracowanie lepszych zasad globalnego zarządzania. Należy podtrzymać filozofię szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wzajemnych korzyści. Należy wspólnie chronić porządku i systemu międzynarodowego opartego na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Należy podnieść status i rolę prawa międzynarodowego w systemie globalnego zarządzania. Przepisy międzynarodowe muszą być skutecznie przestrzegane i stosowane w praktyce, tak aby w sferze międzynarodowej obowiązywała zasada praworządności. Należy podjąć wspólne wysiłki w celu zbadania możliwości ustanowienia systemów politycznych i instytucjonalnych dostosowanych do nowej rewolucji technologicznej i transformacji przemysłowej, tak aby innowacje technologiczne były dostępne oraz mogły być dzielone i wykorzystywane przez większą liczbę krajów i ich obywateli. W ten sposób proces reform systemu globalnego zarządzania stanie się bardziej sprawiedliwy, otwarty, przejrzysty i inkluzyjny, a prawa i interesy wszystkich krajów będą w pełni zagwarantowane.

Pragniemy podziękować Komunistycznej Partii Chin za jej działania, które sprawiły, iż ten szczyt był możliwy. Jako partie polityczne zobowiązujemy się do dalszego wzmacniania wymiany i współpracy z KPCh oraz do wniesienia naszej mądrości i siły, tak aby wzmocnić wzajemne zrozumienie i wspólny rozwój wśród ludzi pochodzących ze wszystkich krajów.


 

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 6458102

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …